söndag 10 juli 2016

Dunkelt skrivet, dunkelt tänkt Norell

Det är svårt att utläsa vilket tabu i forskarvärlden som “turbulens kring Mehmet Kaplan och Yasri Khan” har lyft slöjan från, som Magnus Norell hävdar i sin krönika betitlad “muslimska brödraskapet”. Retoriskt är det dock väldigt effektivt att hävda att något är ett tabu och dessutom förstärka detta med den orientalistiskt färgade metaforen att “lyfta på slöjan.” Med två ganska basala berättartekniska grepp så lovar Norell att lotsa oss in i en dold värld, en okänd del av Sverige, det islamistiska Sverige. Dramaturgin hanterar Norell med ypperlig expertis, hans sakframställan lämnar däremot en hel del att önska.

Å ena sidan skriver Norell helt korrekt att islamism är ett komplext begrepp och att “islam är en disparat och decentraliserad religiös tradition med mängder av olika uttolkningar.” Det finns inga allmänna eller universella definitioner av varesig “islamism” eller “islam” vilket Norell i egenskap av forskare naturligtvis är medveten om. Problemen i texten uppstår då Norell direkt efter ett sådant konstaterande kan göra essentialistiska konstateranden som “Det finns ingen riktig icke-politisk islam” till skillnad då från kristna samhällen där Norell tar bibeln (sic!) som sanningsvittne, för att stärka sin tes om kristendomens och islams olika karaktärer. På ett enda stycke lyckas således Norell bevisa att han varken behärskar historia, religionshistoria eller teologi.

Det är förvisso sant att Matteus 22:21, som Norell lägger fram som bevis för sin tes, ibland anges som ett kristet teologiskt argument för sekularism, vilket såklart står kristna fritt att tolka. Men bibelpassagen finns också i en historisk kontext och påvisar med all önskvärd tydlighet den rabbinska och judiska sociala verklighet i vilken jesus-figuren befann sig. Bakgrunden till kapitel 22 är det politiskt oroliga Palestina under Rom och ett fariséiskt försök att få Jesus-figuren att ta ställning mot den romerska ockupationen genom att vägra betala skatt. Katolska kyrkan använder exempelvis bibelcitatet i sin katekes 1994 tillsammans med ett citat från apostlagärningarna om att lyda Gud framför att lyda människor (Apg 5:29) för att legitimera civil olydnad om den världsliga makten går emot kristen moral (artikel 2242). Det är möjligt att Norell gör anspråk på att tolka kristen tro, men historiskt sätter han sig i ett gungfly av problem när han hävdar att kristendomen i-sig-självt skulle vara icke-politisk eller påbjuda en sekulär samhällsordning. Åtminstone sedan kejsar Konstantins Milano-edikt 313 så har Kristendomen varit en politisk faktor i Europeisk politik.

Islam är också en historisk politisk faktor, men inte nödvändigtvis på det sätt som Norell antyder. Koranen är förvånansvärt tyst gällande statsskick och inte heller Muhammed verkar, utifrån befintliga muslimska källor, ha lämnat några tydliga instruktioner om hur gruppen av troende bör organisera samhället politiskt. Schismen mellan sunni- och shiamuslimer illustrerar ganska väl denna otydlighet. Kalifatet uppkommer inte i en muslimsk egen politisk teori utan ser ut att modelleras på för-islamiska existerande organisationsformer som allt eftersom ges religiös legitimitet. Man är dock från sunnitiskt håll från början ense om att kalifen är en världslig ledare som till skillnad från profeter inte mottager några instruktioner från gud. Den muslimska teologins skolbildningar utvecklas relativt oberoende från den världsliga makten genom privata donationer och stiftelser och det finns flera tillfällen i den muslimska historien då teologer ansätts hårt av sina världsliga ledare då de vägrar spela kalifatets intressen i händerna. Det är möjligt att Norell, som en Khomeini eller en Abu Bakr al-Baghdadi, förespråkar en ny normativ teologisk position, men då gör han det på samma historielösa grund som just Khomeini eller Baghdadi. Som akademiker förväntas Norell åtminstone kunna problematisera sin egen utsaga.

Man kan möjligen ursäkta Norells bristande historiekunskaper gällande den muslimska världen, men det kan väl knappast gått honom förbi att politik och religion i form av en statskyrka under 400 år varit definierande för statsbygget Sverige. Politik och religion satt ihop fram till år 2000 i detta -per definition- kristna land och det är först efter millenniumskiftet vi möjligtvis kan börja tala om ett objektivt sekulärt Sverige. När Sverige på 1500-talet antog den protestantiska läran så knöts om något det politiska och det religiösa ännu tätare ihop än tidigare då den katolske påven som auktoritet helt kunde kringskäras. Sveriges anti-katolska historia är djupgående och den sista direkt anti-katolska lagstiftningen försvinner först 1977.

Bristande historiska kunskaper är dock inte ensamt ett hinder för att kunna göra intressanta samhällsvetenskapliga observationer. Norell är trots allt doktor med statsvetenskapliga meriter, således kan också hans intresse för politisk islam (eller svenska muslimska politiker) förklaras. Problemet är att Norell inte verkar ha någon egen empiri att utgå ifrån när han vill upplysa läsaren om det han beskriver som det muslimska brödraskapets (MB) järngrepp om svensk identitetspolitik. I sin iver rusar Norell omkring bland anekdoter, alla skräddarsydda för att bevisa hans huvudsakliga tes nämligen att…ja vad är Norells huvudtes egentligen? MB är ett spöke genom hela Magnus Norells text och som ett spöke förblir det också flyktigt, eteralt genom sluggerartad, på måfå författad poulärvetenskaplig prosa. Tankarna vandrar till huruvida Norell inte lade ner någon ansträngning på författandet? Är det bara en pliktskyldig före-semestern-text som hasplades ur i en taxi på väg till Arlanda?

Norells tankebanor är förvillande. Mehmet Kaplan kopplas till antisemitism via en utsago av en imam vid Stockholms moské som uttryckt tillfredställelse över sin egen upplevda skjuts framåt genom Kaplans politiska karriär. Norell låter också förstå att Kaplan inte gjort politisk karriär på egna meriter utan endast fungerat som ett bete i röstfisket på muslimska röster och detta leder till att etablerade politiska partier ser mellan fingrarna gällande “patriarkala kvinnoförtryck och antisemitism”, värderingar som muslimska brödraskapet och människor från MENA-regionen, menar Norell, fått i sig sådana värderingar med modersmjölken och uppenbart inte kastar på sophögen då de anländer Sverige. Vafalls? Menar Norell att vi ska övertygas om att Kaplan är antisemitisk kvinnoförtryckare genom ett statistiskt antagande baserat på nationellt ursprung, eller vad är själva syftet med texten?

Texten driver omkring utan uttalad mening eller mål. Författaren verkar inte överdrivet intresserad att belägga sina påståenden, eller ens göra dem logiskt koherenta i vissa fall. Det är oansvarigt av Norell att lägga sin doktorstitel bakom en så illa underbyggd artikel, oavsett den är ämnad vara skriven i essäistisk stil. Det hade varit god ton att påpeka tidigt att det exempelvis saknas forskning på MB i Sverige och att följande text är till stor del spekulativ. Internationellt så finns det relativt mycket forskningsmaterial om MB, men professor Göran Larson nämner ingen forskning på MB i Sverige specifikt i sin kunskapsöversikt Islam och Muslimer i Sverige från 2014. Stockholm: SST) Viss relevans hade Norell kunnat få av Johan Catos avhandling När islam blev svenskt (2012) där han borde kunna känna igen sin egen röst i säkerhetsdiskursen kring hur den politiska konstruktionen av islam fungerar.

Istället brakar Norell på med några väl utvalda fakta och en hel del för givet taget. MB påstås ligga som en våt filt över muslimerna i Sverige, men Norell kan inte berätta hur, vilka de är, eller på vilket sätt deras närvaro är problematisk. MB dominerar Islamiska förbundet (IFiS) berättas det, men inte om huruvida MB också dominerar Islamiska Samarbetsrådet (ISR) som är de sex nationella statsbidragberättigade trossamfunden, en betydligt större aktör än IFiS. Det är den här saknaden av perspektiv och förståelsehorisonter som skaver texten igenom. En rad påståenden läggs fram, men ingen hjälp erbjuds att förstå påståendena. Hur bör vi värdera källan? I vilken mening är det problematiskt att MB verkar i Sverige? Vad menas med shariah i texten? Ska det läsas ut som korporella straff eller ska det tolkas mer som en särskild moralsyn? Båda synsätten finns nämligen representerade bland så kallade islamister.

Till Norells meriter hör att han lyfter en hel del intressanta frågor. Bland annat för han fram Aje Carlboms beskrivning av självvald “mjuk apartheid” och menar att denna åtskillnad av muslimer och icke-muslimer leder till sämre integration, minskad tillit och socialt sönderfall. Det är förvånande dock att Norell inte ens prövar att tänka från det andra kausala hållet, tänk om det är den försämrade välfärden, det sociala sönderfallet som orsakar sökandet efter politiska lösningar utanför de traditionella (och i islamisternas ögon) misslyckade ideologierna? Bär då i tanke att islamismer blev märkbart anti-socialistiska efter 1979, så det verkar gå ideologiska trender även i islamism, vilket i sin tur föreslår en populistisk elasticitet i hur det islamistiska projektet formuleras.

Då det muslimska brödraskapet i Sverige är så volatilt och undflyende som påstås i texten blir det också svårt att konkretisera i en artikel. Jag håller med Pierre Durrani som hänvisas till i Norells text. Det skapar stor misstänksamhet och myter kring MB och vad deras närvaro får för konsekvenser. I närtidshistoria kan den låga profilen vara förståelig i med att öppet medlemskap har kunnat rendera i både tortyr och summariska dödsstraff. Om så är fallet är det också ironiskt att det som tidigare varit en överlevnadsstrategi nu används som ett effektivt vapen emot dem. Men så vet vi inte om det är fallet. Mer forskning behövs på området och det är det som Magnus Norell också borde ha konstaterat i sin text.

Frederic Brusi,
doktorand i Religionshistoria vid Stockholms Universitet


42 kommentarer:

 1. Har lite svårt att se det religionsvetenskapliga i Frederic Brusis kommentar. Den verkar mest vara ett uttryck för hans personliga ogillande av Magnus Norell.

  Som läsare vill man ju gärna veta hur verkligheten ser ut i fråga om Muslimska Brödraskapet. Är det som Norell säger sant? Om inte, hur ligger det då till? Men här är Brusi inte den intresserade allmänheten till någon hjälp.

  Snarare tycks hans budskap vara att vi, svenska religionsvetare inräknat, vet så lite om Muslimska Brödraskapet att det enda vi kan säga är att vi inte vet något och behöver forska mer.

  Men om det nu är så att svenska religionsvetare vet så väldigt lite om en så stor och viktig organisation som MB, att de egentligen inte har något att säga, då blir förstås frågan om religionsvetarna ger någon valuta för skattepengarna egentligen.

  Jag menar, trots allt har ju svenska religionsvetare haft tid på sig sedan 1928 att lära sig något om MB. Om de inte har lyckats göra detta ännu, vad är det då som säger att de kommer att vara mer framgångsrika de kommande 88 åren? Och nej, jag tror inte att "ett ivrigt uttalande av ordet 'problematisera'" är svaret på den frågan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Welcome to brotherhood Illuminati where you can become
   rich famous and popular and your life story we be change
   totally my name is Dan Jerry I am here to share my
   testimony on how I join the great brotherhood Illuminati
   and my life story was change immediately . I was very poor
   no job and I has no money to even feed and take care of my
   family I was confuse in life I don’t know what to do I try all
   my possible best to get money but no one work out for me
   each day I share tears, I was just looking out my family no
   money to take care of them until one day I decided to join
   the great Illuminati , I come across them in the internet I
   never believe I said let me try I email them.all what they
   said we happen in my life just started it was like a dream to
   me they really change my story totally . They give me the
   sum of $1,200,000 and many thing. through the Illuminati I
   was able to become rich, and have many industry on my
   own and become famous and popular in my country , today
   me and my family is living happily and I am the most
   happiest man here is the opportunity for you to join the
   Illuminati and become rich and famous in life and be like
   other people and you life we be change totally.If you are
   interested in joining the great brotherhood Illuminati.then
   contact him +2348106618681 or for more information +1(705)8062021
   email:illuminatibrotherpowerful@gmail.com or you need my assistance
   email:danjerry04@gmail.com...

   Radera
  2. Good news!!! Good news!!!, Do you want to live a rich,healthy and famous
   life. Do you want to get rich immediately and be out of suffering? Do you
   want the world to recognize you and listen to you when you speak? do you
   want to be in power and control? if yes, here is a good tip just join the
   “ILLUMINATI ORGANISATION”, you may ask “How Can I Join” , the answer is
   simple all you have to do is to contact us to ELEVATE YOURSELF FROM
   POVERTY..

   Do not hesitate to contact us.

   Phone number Text / Whatsapp: +1(706)804-2665

   Email : illuminati666officialcult@gmail.com


   BEWARE OF SCAMMERS, THERE IS NO SUCH THING AS REGISTRATION FEE AND YOU MUST
   BE ABOVE THE AGE OF 18YRS.

   THANKS....
   TEAM REGARDS
   PLAN ILLUMINATION ///

   Radera
 2. Hej Kristian, tack för dina kommentarer.

  Den sammanlagda akademiska kunskapen om MB är tämligen god. Det jag påpekar i min text är att det inte finns någon som helst forskning om MB i Sverige, något som Norell borde vara medveten om och också borde ha upplyst sina läsare om.

  Norell är säkerligen jättekompetent på forskning kring terrorism, men den text han producerar på ledarsidorna visar att han inte behärskar historia/religionshistoria eller teologi. Min text syftar inte till att berätta om MB eller MB i Sverige utan att påvisa problemen i Norells text. Det är såklart oturligt att jag inte kan berätta något om MB i Sverige när du som intresserad allmänhet vill veta hur det verkligen ligger till, men det finns en hederlighet i att säga att man inte vet, hellre än att fantisera och spekulera som Norell har gjort i sin text.  SvaraRadera
 3. Om ditt liv inte kommer på det sätt du vill ha det och du vill ändra det, om du önskar rikedom, makt, inflytande, bra bilar, STARDOM och du vill att dina drömmar att komma igenom, så har du chansen att göra det, ansluta sig till illuminati idag för att få $ 2500 var 3 dagar och $ 1.000.000 medlemskap välsignelse för att göra vad du älskar att göra bäst. Kontakta illuminatimaster03@gmail.com idag att förändra ditt liv till det bästa ...

  SvaraRadera
 4. Vi ser ofta islamologer som försöker förklara för den icke-muslimska allmänheten vad Islam är, och hur många olika tolkningar det finns. Men hur mycket arbete bedrivs med att informera muslimer om missuppfattningar om deras religion? Det känns som om det måste vara den grupp med klart störst missuppfattningar om Islams historia.

  SvaraRadera
 5. Skummade igenom Norells artikel. Den ser ut som en tämligen okontroversiell redovisning av vad statsvetare skrivit om muslimska brödraskapet historia i Europa och vad som framkommit inom Sverige på senaste tid. Det får anses vara klarlagt att organisationerna runt Islamiska förbundet utgör en sfär med tydlig anslutning till muslimska brödraskapet ideologi, och att denna sfär givits en särställning av media och politiker som muslimernas autentiska företrädare. Men den kunskapen har inte de svenska religionsvetarna hjälpt till med att etablera. Över huvud taget är det svårt att förstå vad ni egentligen sysslar med. Istället för att använda många ord till att säga att ni inte vet någonting uppmanar jag dig, Frederic Brusi, att fylla ut det tomrum som religionsvetarna lämnat vad gäller de svenska muslimska organisationernas relation till muslimska brödraskapet, och över huvud taget vad deras värdegrund egentligen består av. Det går inte att förstå varför ni lämnat detta högaktuella område närmast helt utan uppmärksamhet.

  SvaraRadera
 6. Tack för dina kommentarer och din uppmaning, Wot.

  Om det nu "får anses klarlagt att organisationerna runt Islamiska förbundet utgör en sfär med tydlig anslutning till muslimska brödraskapet" så är jag ganska tydlig i min text att jag inte på något vis ifrågasätter den uppgiften i sig självt. Vad jag efterfrågar är att Norell (och nu även du själv) återger vad detta innebär. Innebär det ett hot för svenska muslimer? Är det ett hot gentemot den svenska grundlagen? Kommer det leda till att alla svenska muslimska organisationer på sikt styrs av MB, och skulle det vara ett problem annat än för församlingsmedlemmar som inte köper MBs islamtolkning?

  Uppgiften att IFiS är en utlöpare av/sympatiserar med MB är inte ny utan har florerat omkring sedan i a f 15 år tillbaka. Oftast återproduceras uppgiften ganska alarmistiskt och detta får mig att ställa frågan till Norell. Vad är det vi ska vara uppmärksamma på?

  Tack också för uppmaningen att ändra forskningsområde till ett som du anser vara mer aktuellt. Jag kommer dock inte byta spår. Muslimska helgonkulter är minst lika viktigt och aktuellt.

  SvaraRadera
 7. Ja, vad är det vi skall vara uppmärksamma på? MB är hyperaktuella i global politik, vi vet som du påpekar sedan länge att de vuxit sig starka i Europa, och i Sverige har företrädare lyckats ta sig in i centrala delar av flera riksdagspartier och till och med regeringen. Så vad vill de?

  Jag kan gott tänka mig att det är intressant att forska om muslimska helgonkulter, men håller du ändå inte med om att religionsvetarnas kollektiva ointresse av MB och islamismen i Sverige är märklig?

  SvaraRadera
 8. Hallå!!! Vill du vara medlem i den stora Illuminati och börja ta emot 50,000,000.00USD månad och vara populär bland andra och har rikedom och berömmelse ,, är den enda chans att på illuminati..I sändes av frimurare höga chefen för ta 52 medlemmar i Illuminati, jag har fått 32, så vi söker 20, så försök och vara bland de tweenty människor att vara rika och berömda, WhatsApp oss på 2348119239306 eller maila oss på: illuminatiword0666@gmail.com, så vi kan börja gå processen !!!

  SvaraRadera
 9. Jag är välkommen till ILLUMINATI GLOBAL CLUB Är du affärsman, politiker, musiker, fotbollsspelare eller student och du vill vara rik, kraftfull och vara känd i livet. Du kan uppnå dina drömmar genom att vara medlem i Illuminati. Med det kan alla dina drömmar och ditt hjärtatillbehov vara fullt fungerande för att ansluta sig till världens mäktigaste hemliga samhälle Illuminati, kommandot accepteras över hela världen eller ring agenten på +2347082405418, du kommer att styras under hela processen och hjälper dig att gå med i ockulten . Att gå med i familjen Illuminati som ursprungligen kallades ORDER ILLUMINATE; utforska ändamålen av rikedom ... Jag lanserar en öppen inbjudan till alla som håller med på begreppet enskilda rättigheter att ansöka om att bli medlem i Illuminati Order. Ju fler medlemmar där är desto större blir dess inflytande. Gå med i världen av de lyckligaste och mest inflytelserika människorna i världen och bli den första som går med i ditt samhälle och sprida ordet av den berömda. Ring +2347082405418 för att gå med i familjen Illuminati. Berömda upplysta medlemmar Här är en lista över kända upplysta medlemmar (påstådda och beprövade bevis)? Aalyiah-illiminati? Adele-illuminati? Alicia-nycklar lampor? Barrack Obama-illuminati? Beyoncé Knowles-illuminati? Illuminati popen? Drottning Elizabeth II illuminati? George Soros illuminati? Ben Bernanke illuminati? George W. Bush illuminati? Jay-Z illuminati? Kanye West illuminati? Rihanna Illuminati? Bob Dylan Illuminati? Beyoncé illuminati? Lady Gaga illuminati? Jim Carrey Illuminati? Willow Smith illuminati? Nelson Mandela upplyst och många fler. För mer information kontakta james landets agent på +23407082405418 du skickar oss ett mail illuminatitoworldnation@gmail.com

  SvaraRadera

 10. BLI MED DEN STORA ILLUMINATI BROTHERHOODEN I DAG OCH LIVA EN BÄTTRE OCH LYCKLIGT LIV.
  VÄLKOMMEN TILL RICHES AND FAME STORA TEMPEL. Är du en affär Man eller kvinna, politiker, musikal, student och du vill vara rik, kraftfull och vara känd i livet. uppnå dina drömmar genom att vara medlem i Great Illuminati brödraskapet idag kan du kontakta vår agent via whatsapp +2348055902757 eller EMAIL: (theworldilluminatiam666@gmail.com)

  SvaraRadera
 11. Hej bror / syster du har blivit vald för att vara medlem av ljuset. Det här globala meddelandet går runt om i världen om du har tur du kan accepteras Svara detta meddelande nu för att få steg för att gå med i illuminati tack.
  Med vänliga hälsningar illuminati Kontakt. Mig på Whatapp +2347085874295 email; illuminatisupreme01@gmail.com

  SvaraRadera
 12. FÖRFARANDE FÖR SAMARBETE MED STOR ILLUMINATI-TEMPEL AV PENGAR OCH STRÖM, KOMMER I ILLUMINATI
  whatsapp vår agent +2347085874295 eller mail eller (illuminatisupreme01@gmail.com)

  Är du en affärsman eller kvinna, politiker, musiker, student, vill du vara rik, berömd, kraftfull i livet, gå med i Illuminati
  broderskap kult idag och få omedelbar rik summa av. 1million dollar på en vecka och ett gratis hem. någon där du väljer att leva i den här världen och också få 350.000 dollar per månad som lön ...

  Förmåner till nya medlemmar som går med i ILLUMINATI.

  1. Ett kontantbelopp på USD $ 10000.000 USD

  2. En ny slank dröm CAR värderad till USD 150 000 USD

  3.A Dream House köps i landet efter eget val

  En månad bokad möte med topp 5 världen
  Ledare och Topp 5 Kändisar i världen. Om du är intresserad ring
  agenten nu + 2347085874295 eller whatsaap honom på
  + 2347085874295 du kan även maila oss med det här,
  (illuminatisupreme01@gmail.com) för omedelbar inledande på nätet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Welcome to brotherhood Illuminati where you can become
   rich famous and popular and your life story we be change
   totally my name is Dan Jerry I am here to share my
   testimony on how I join the great brotherhood Illuminati
   and my life story was change immediately . I was very poor
   no job and I has no money to even feed and take care of my
   family I was confuse in life I don’t know what to do I try all
   my possible best to get money but no one work out for me
   each day I share tears, I was just looking out my family no
   money to take care of them until one day I decided to join
   the great Illuminati , I come across them in the internet I
   never believe I said let me try I email them.all what they
   said we happen in my life just started it was like a dream to
   me they really change my story totally . They give me the
   sum of $1,200,000 and many thing. through the Illuminati I
   was able to become rich, and have many industry on my
   own and become famous and popular in my country , today
   me and my family is living happily and I am the most
   happiest man here is the opportunity for you to join the
   Illuminati and become rich and famous in life and be like
   other people and you life we be change totally.If you are
   interested in joining the great brotherhood Illuminati.then
   contact him +2348106618681 or for more information +1(705)8062021
   email:illuminatibrotherpowerful@gmail.com or you need my assistance
   email:danjerry04@gmail.com...

   Radera
 13. VÄLKOMMEN TILL DEN STORA TEMPELEN AV ILLUMINATI WORLDRICHS. DU ÄR POLITIKAN, DOKTOR, ENGINEER, MODEL, GRADUATE, STUDENT,
  GOLD MÖJLIGHET Den stora Illuminati-organisationen kommer att göra dig rik, kraftfull, känd och rik.
  Du kan uppnå alla dina drömmar och lust av hjärtat genom att vara medlem av Illuminatis brödraskap,
  Långt liv och välstånd här på jorden med evigt liv och pensionering. Du vill verkligen bli medlem av den stora illuminatimedlemmen idag För att bli med Illuminati tar det bara 30 minuter, för att bli rik kan du bara ha 2 timmar. Vi har många fördelar i Illuminati.
  Vi ger våra medlemmar $ 3000 varje vecka.
  Vi ger våra medlemmar $ 2.000.000 = varje månad.
  att gå med dig kan kontakta oss på illuminatiworld84 @ gmail eller whatsapp + 2348166224811

  SvaraRadera
 14. Misslyckas inte med att se ljuset. Pengar, befogenheter, berömmelse och rikedom blir din titel på bara två veckor. Om du är intresserad av att delta i illuminati-brödraskapet, kontakta oss via email georgeliam150@gmail.com
  Eller whatsapp brådskande genom denna kontakt +17026022088.
  För din onlineinitiering.
  Uteslutande där du inte har något avstånd kan arbetet av vår baphomet påverkas.
  Whatsapp +17026022088 nu och säg ja till dina drömmar.

  SvaraRadera
 15. .GREAT ILLUMINERA VÄLKOMMEN TILL BROTHERHOOD.

  Vill du vara ett brorskap av Illuminati med styrkan att styra människor på världens höga platser som kommer att bli rik och känd i världen? Bli en affärsman eller kvinna, konstnär, politiker, musiker, student, rik, berömd, stark i livet, gå med i brödraskapet i Illuminati-brödraskapet och få en rik mängd direkt. 2 miljoner dollar i veckan och ett gratis hus. Du väljer livet överallt i denna värld och du tjänar också $ 202,000 i månaden med en lön på $ 20.000.000
  NYA MEDLEMSKAPSDELAR INKLUSIVE ILLUMINERING.
  1. 800.000 USD USD kontantpris
  2. En ny stilfull dröm om $ 500.000 bil
  3. Köp ett drömhus i vårt eget val
  4. Din månatliga turist semester i dina drömmar (fullt betald).
  5. Ett års golfmedlemskapspaket
  6.A V.I.P-behandling på alla flygplatser runt om i världen 7.En livsstilsförändring 8.Each of Bohemian Grove
  Betala $ 9.000.000 per månad för varje månad på ditt bankkonto
  10. En månadsmånad Gör en bokning med världens ledande 5 ledare och de 5 bästa familjerna.
  Om du är intresserad av att ansluta oss till symbolen för storebrorets Illuminati sataniska hand, maila oss idag för att gå med i dag och återkomma till din dröm.illuminatibrotherhoodorder666@gmail.com +16906672341 +953312758974 +44672288754 kontakta oss

  Din respektfullt illuminati united state order ......

  SvaraRadera
 16. Hej alla jag surfar på internet och jag såg mycket fel inlägg
  När det gäller ILLUMINATI-SOCIETY, jag kände mig dålig om det, jag vill låta dig
  vet några saker om ILLUMINATI-SAMARBETET. Först, jag går med i ILLUMINATI
  HOOD genom hjälp av en agent som någon introducerade mig till online efter
  år av beslutsamhet att vara medlem. vara medlem i ILLUMINATI
  Din rikedom är garanti, du kommer att skyddas, berömmelse, kraftpåverkan
  e.t.c alla dessa kommer de att ge dig. En sak jag vill korrigera är att
  ILLUMINATI betalar inte medlem någon lön, om du nyligen har initierat dem
  kommer att ge dig fröet av rikedom och välsigna dig med visdom, makt,
  Påverka e.t.c du behöver vara framgångsrik. Utsädet av rikedom är det enda
  pengar ILLUMINATI SOCIETY ger till sin medlem, med det här kan du börja
  något med pengarna och du kommer att bli framgångsrik. En annan sak är det
  samhället har speciell välsignelse för politiker och superstjärnor. Att vara en
  ILLUMINATI-medlemmen är ett personligt beslut, samhället tvingar inte eller tigger
  människor att gå med i dem. Jag gick med för att jag vill, ingen kropp tvinga mig och är
  mycket glad att vara medlem idag eftersom de har bidragit mycket till mina
  livet genom att göra mig till en av världens ledande affärsman. Om du är
  intresserad av att gå med i ILLUMINATI SOCIETY kontaktagent SIR Lord Albert på
  + 2348106524057 eller maila honom @ illuminatitempleofwealth99 @ gmail.com eller
  du kan också WhatsApp honom han var
  en som hjälper mig. Det här är den lilla hjälp jag kan ge dig.

  SvaraRadera
 17. It is in bekende feit dat Illuminati bestiet út Multi Millionaires, Billionaires dy't grutte ynfloed ha oer de measte wrâldlike saken, ynklusyf de planning fan in nije wrâldoarloch. In soad wrâldlieders, presidinten, premier, royalty en senior direkteur fan wichtige Fortune 500 bedriuwen binne leden fan Illuminati. Meitsje in geheime kabbel fan mysterieuze krêften en ryk mei grenze middelen fan rykdom yn jo bedriuw of in bepaalde saak, de grutte Illuminati kin alles maklik krekt meitsje: kontakt op mei usatemplelight40@yahoo.com of
  Rjochtsje / tekst: +1 845-617-7995
   Vice-presidint fan boargerlike útstel De ILLUMINATI ORGANISATION.

  SvaraRadera
 18. GREAT ILLUMINATIBOTHERHOOD.

  Bli rik och berömd. Bli med idag för att styra världen.
  NYA MEDLEMSFÖRDELAR
  1. Kontantpris på 1.000.000 USD.
  2. Ny stilfull bil.
  3. ett hus
  4. Din månatliga semester i fem år (fullt betald).
  5. Fem år Golfmedlemskapspaket.
  6.V.I.P behandling på alla flygplatser runt om i världen, med vårt medlemskort.
  7.Access till Bohemian Grove.
  Om du vill gå med, vänligen kontakta oss illuminatibrothers999@gmail.com
  +44672288754

  SvaraRadera
 19. GREAT ILLUMINATIBOTHERHOOD.

  Bli rik och berömd. Bli med idag för att styra världen.
  NYA MEDLEMSFÖRDELAR
  1. Kontantpris på 1.000.000 USD.
  2. Ny stilfull bil.
  3. ett hus
  4. Din månatliga semester i fem år (fullt betald).
  5. Fem år Golfmedlemskapspaket.
  6.V.I.P behandling på alla flygplatser runt om i världen, med vårt medlemskort.
  7.Access till Bohemian Grove.
  Om du vill gå med, vänligen kontakta oss illuminatibrothers999@gmail.com
  +44672288754

  SvaraRadera
 20. Misslyckades inte med att se ljuset. Pengar, befogenheter, berömmelse och rikedom blir din titel i hela din generation och se dina drömmar komma igenom. Om du är intresserad av att ansluta dig till Illuminati, världsomspännande huvudkontor på (USA), maila till Join Illuminatiworldwideorder.com
    eller whats-app oss .. + 19292811087

  För din onlineinitiering.
  Oavsett var du är. Inget avstånd kan påverka vårt baphomets arbete.

  Bli inte lurad och akta dig för online-internet
  bedrägerier som hävdar att vara en av oss gör det säkert för dig
  Bekräfta först innan du gör en förfrågan ...

  Obs .. Vi accepterar inte whatsapp-samtalsmeddelandet.

  SvaraRadera
 21. Är du en kommande artist, läkare, sjuksköterskor, banker och politiker, Bli medlem av Illuminati idag och vara rik för evigt. inkorg mig för medlemskap och kontant belöningar på 15.650.000 euro. E-post: illuminatistar666@usa.com.

  SvaraRadera
 22. Hur jag blev väldigt rik, jag går med i illuminati med hjälp av Edmundo som hjälper mig och initierade mig och blev min stora mästare idag, jag är en väldigt rik 34-årig man nu tack vare min stora mästare för att göra mig medlem i Illuminati om du vill vara medlem kontakta herr Edmundo min stora mästare på whatsapp nummer +2348159768201 du kan också maila mig på grandmasteredmundoilluminati@gmail.com

  Jag är från Sverige och jag heter Mohamed Melvin

  SvaraRadera
 23. Jag heter Mr Ander Rafa, jag är 49 år gammal och grundade mig i Kanada. Jag vill meddela allmänheten hur jag hjälpte mig av Illuminatis nya världsordning för Obama-templet för att återta min affärsställning efter att ha blivit avskedad i ungefär ett år och sex månader. Jag har varit i smärta och besvär sedan jag blev avskedad från det företag där jag jobbar kallade Kanada Deposit Insurance Corporation i Ottawa (huvudkontor) i Kanada som agentur verkställande. Jag har varit hopplös, ekonomiskt nere genom det året. Men en dag när jag surfar på Internet kom jag över Mr Dennis Brian som vittnar om hur Patrick Illuminati-agenten, hjälper honom att gå med i Illuminati, du kan vara känd, rik och framgångsrik i livet genom att ha varit medlem av den stora Illuminati Brödraskapet kontaktade jag omedelbart honom och jag förklarade allt för honom och han rekommenderade mig och han hjälpte mig genom att initiera mig till Great Illuminati Brotherhood och han gav mig alla riktlinjer och berättade för mig deras plats för dyrkan. Med hjälp av Mr.Patrick kunde jag gå till templet och där jag var med, nu är jag så glad över att bli medlem av Illuminati, jag är nu rik och rik. Tack Mr Patrick För ditt stöd. Illuminati är ett utmärkt och kraftfullt sätt att bli populär i livet. Jag vet att så många människor kan vara på min körfält och letar efter hjälp kontakta Patrick Patrick idag via e-post: agentpatrick5@gmail.com ELLER Whatsapp honom Via +2348055329159

  SvaraRadera
 24. Hej alla 8 månader sedan var jag bara ivriga att bli medlem, och jag menade så många personer som aldrig visade mig på rätt sätt. För några månader sedan såg jag så många människor som berättar hur agent Patrick kopplade upp dem, och de blir en komplett medlem av broderskapet. så jag bestämde mig för att kontakta Patrick, som gav mig rätt länk för att bli medlem. Jag följde alla steg, och idag är jag en stolt medlem av Illuminatens broderskap. så jag vill att alla ska hjälpa mig att säga ett stort tack till agent Patrick. Om du har strävat efter att bli medlem i brödraskapet, och du inte har träffat rätt person förrän nu vill jag berätta för dig att du snabbt kan kontakta rätt Illuminate agent nu. Han är ingen annan än Patrick. Broderskapets uppdrag är nu att torka bort lidande och svårigheter bort från alla människors liv. så om du är en affärsman / kvinna, en konstnär, en pastor, en arbetarklass och vill ha rikedom, berömmelse, skydd, långt liv, välstånd bara namnge det precis som jag har nu är belysningen redo att hjälpa dig uppnå dina drömmar. kontakta Patrick på den upplysna emailen: agentpatrick5@gmail.com du kan WhatsApp honom Via Mobilnummer +234(0)8055329159 och bli en legitim medlem, bli med oss ​​idag och bli rik, kraftfull, berömd hela ditt liv

  SvaraRadera
 25. Jag heter Mr Ander Rafa, jag är 49 år gammal och grundade mig i Kanada. Jag vill meddela allmänheten hur jag hjälpte mig av Illuminatis nya världsordning för Obama-templet för att återta min affärsställning efter att ha blivit avskedad i ungefär ett år och sex månader. Jag har varit i smärta och besvär sedan jag blev avskedad från det företag där jag jobbar kallade Kanada Deposit Insurance Corporation i Ottawa (huvudkontor) i Kanada som agentur verkställande. Jag har varit hopplös, ekonomiskt nere genom det året. Men en dag när jag bläddrar på nätet Jag kom över Mr Dennis Brian vittna om hur Patrick Illuminati agent, hjälpa honom att gå med i Illuminati, kan du vara känd, rik och framgångsrik i livet genom varit medlem av den stora Illuminati brödraskapet, omedelbart jag kontaktade honom och jag förklarade allt för honom och han rekommenderade mig och han hjälpte mig genom att initiera mig till den stora Illuminati brödraskapet och även han gav mig alla riktlinjer och berättade sin plats för tillbedjan. Med hjälp av Mr.Patrick kunde jag gå till templet och där jag var med, nu är jag så glad över att bli medlem av Illuminati, jag är nu rik och rik. Tack Mr Patrick För ditt stöd. Illuminati är ett utmärkt och kraftfullt sätt att bli populär i livet. Jag vet att så många människor kan vara på min körfält och letar efter hjälp kontakta Patrick Patrick idag via e-post: agentpatrick5@gmail.com ELLER Whatsapp honom Via +2348055329159

  SvaraRadera
 26. ILLUMINATI SECRET SOCIETY
  Dirección: Suite 85, centrum kommersiella Ikeja Shooping, Lagos
  Land: Nigeria
  Tel: +234 (0) 7053245519
  Sitio web: Illuminati.com
  E-post: illuminatibrotherhood754@gmail.com

  PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DU GRAND TEMPLE D'ILLUMINATI D'ARGENT ET DE PUISSANCE, REJOIGNEZ WLLAPITINTI WhatsApp notre agent +2347053245519 ou par courrier ou
  (Illuminatibrotherhood754@gmail.com)

  Jag är en av mina vänner, politiker, musiker, dansare, voulez-vous être riche, célèbre, puissant dans la vie, rejoindre les Illuminati
  culte de la fraternité aujourd'hui och obtenir instantanément la somme riche de. 1 miljon dollar och en halv dag och en månad gratuite. Tillsammans med den amerikanska regeringen är det en av de mest krävande företagen i USA 350 000 dollar i USA.

  AVANTAGES DONNÉS AUX NOUVEAUX MEMBRES QUI REJOINDENT ILLUMINATI.
  1. Une reckense en espèces de USD 120 000 USD
  2. Une nouvelle voiture Slank Dream of US $ 150 000 USD
  3. Une maison de rêve achetée dans le pays de votre choix
  Un mois réservé rendez-vous avec le top 5 globalt
  Ledare och Top 5 des célébrités du monde.Si vous êtes intéressé, appelez
  Jag är medveten om att +2347053245519 är en av de ledande
  +2347053245519) Du är här och du är en sändebud via e-postadressen,
  (illuminatibrotherhood754@gmail.com) hälla une initiation en ligne immédiate

  SvaraRadera
 27. Welcome to brotherhood Illuminati where you can become
  rich famous and popular and your life story we be change
  totally my name is Dan Jerry I am here to share my
  testimony on how I join the great brotherhood Illuminati
  and my life story was change immediately . I was very poor
  no job and I has no money to even feed and take care of my
  family I was confuse in life I don’t know what to do I try all
  my possible best to get money but no one work out for me
  each day I share tears, I was just looking out my family no
  money to take care of them until one day I decided to join
  the great Illuminati , I come across them in the internet I
  never believe I said let me try I email them.all what they
  said we happen in my life just started it was like a dream to
  me they really change my story totally . They give me the
  sum of $1,200,000 and many thing. through the Illuminati I
  was able to become rich, and have many industry on my
  own and become famous and popular in my country , today
  me and my family is living happily and I am the most
  happiest man here is the opportunity for you to join the
  Illuminati and become rich and famous in life and be like
  other people and you life we be change totally.If you are
  interested in joining the great brotherhood Illuminati.then
  contact him +2348106618681 or for more information +1(705)8062021
  email:illuminatibrotherpowerful@gmail.com or you need my assistance
  email:danjerry04@gmail.com...

  SvaraRadera
 28. Good news!!! Good news!!!, Do you want to live a rich,healthy and famous
  life. Do you want to get rich immediately and be out of suffering? Do you
  want the world to recognize you and listen to you when you speak? do you
  want to be in power and control? if yes, here is a good tip just join the
  “ILLUMINATI ORGANISATION”, you may ask “How Can I Join” , the answer is
  simple all you have to do is to contact us to ELEVATE YOURSELF FROM
  POVERTY..

  Do not hesitate to contact us.

  Phone number Text / Whatsapp: +1(706)804-2665

  Email : illuminati666officialcult@gmail.com


  BEWARE OF SCAMMERS, THERE IS NO SUCH THING AS REGISTRATION FEE AND YOU MUST
  BE ABOVE THE AGE OF 18YRS.

  THANKS....
  TEAM REGARDS
  PLAN ILLUMINATION ///

  SvaraRadera
 29. ILLUMINATI666 BROTHERHOOD? !!! KONTAKTA OSS PÅ +2348164316285 0R illuminatib50 @ gmail [dot] com eller whatsapp

  ÄR DU INTERESSERAD I FAMILIEN AV FAME ?? KOMMER RIKTIGT. Kraftfull och

  KÄND? GÅ MED ILLUMINATI I DAG OCH KOMMER RICH.ILLUMINATI BRÄLLER DIG

  Inom gränsen för världen där du bor i dag. DIN FINANSIELLA

  SKADOR ÄR ENDAST ENDAST OM DU GÅR MED. Vi stöder dig båda

  FINANSIELLT OCH MATERIALT FÖR ATT SÄKER ATT DU LEVER EN KOMFORTABEL LIV. KOM

  ILLUMINATI OCH FÅ DIN SELV EN HUS OCH EN CAR.

  1. A CASH REWARD OF USD $ 500, 000 USD

  2. En NY SLEEK DREAM CAR VÄRDAS PÅ $ 300, 000 USD

  3. Ett drömhus har sökt i landet av din egen val

  4. EN MÅNAD FESTIVAL (FULLT BETALAD) FÖR DIN DREAM TOURIST DESTINATION.

  5. ETT ÅRSGOLF MEDLEMSKAPPACKAGE A V. Jag. P

  6. Behandling i alla flygplatser i världen

  7. EN TOTAL LIFESTYLE ÄNDRAR TILLGÅNG TILL BOHEMIAN GROVE

  8. MÅNADSBETALNING AV $ 1, 000, 000 USD i din bankräkning varje månad.

  9. En månad bokad utnämning med topp 5 världsledare och topp 5

  FESTIVALER I VERDEN.

  Om du är intresserad av kontakten (illuminatib50gmail [dot] com)

  AGENTEN NU

   Och står för 666 kommandot av

  ILLUMINATI. . . . . .

  SvaraRadera
 30. ILLUMINATI666 BROTHERHOOD? !!! KONTAKTA OSS PÅ +2348164316285 0R illuminatib50 @ gmail [dot] com eller whatsapp

  ÄR DU INTERESSERAD I FAMILIEN AV FAME ?? KOMMER RIKTIGT. Kraftfull och

  KÄND? GÅ MED ILLUMINATI I DAG OCH KOMMER RICH.ILLUMINATI BRÄLLER DIG

  Inom gränsen för världen där du bor i dag. DIN FINANSIELLA

  SKADOR ÄR ENDAST ENDAST OM DU GÅR MED. Vi stöder dig båda

  FINANSIELLT OCH MATERIALT FÖR ATT SÄKER ATT DU LEVER EN KOMFORTABEL LIV. KOM

  ILLUMINATI OCH FÅ DIN SELV EN HUS OCH EN CAR.

  1. A CASH REWARD OF USD $ 500, 000 USD

  2. En NY SLEEK DREAM CAR VÄRDAS PÅ $ 300, 000 USD

  3. Ett drömhus har sökt i landet av din egen val

  4. EN MÅNAD FESTIVAL (FULLT BETALAD) FÖR DIN DREAM TOURIST DESTINATION.

  5. ETT ÅRSGOLF MEDLEMSKAPPACKAGE A V. Jag. P

  6. Behandling i alla flygplatser i världen

  7. EN TOTAL LIFESTYLE ÄNDRAR TILLGÅNG TILL BOHEMIAN GROVE

  8. MÅNADSBETALNING AV $ 1, 000, 000 USD i din bankräkning varje månad.

  9. En månad bokad utnämning med topp 5 världsledare och topp 5

  FESTIVALER I VERDEN.

  Om du är intresserad av kontakten (illuminatib50gmail [dot] com)

  AGENTEN NU

   Och står för 666 kommandot av

  ILLUMINATI. . . . . .

  SvaraRadera
 31. ILLUMINATI666 BROTHERHOOD? !!! KONTAKTA OSS PÅ +2348164316285 0R illuminatib50 @ gmail [dot] com eller whatsapp

  ÄR DU INTERESSERAD I FAMILIEN AV FAME ?? KOMMER RIKTIGT. Kraftfull och

  KÄND? GÅ MED ILLUMINATI I DAG OCH KOMMER RICH.ILLUMINATI BRÄLLER DIG

  Inom gränsen för världen där du bor i dag. DIN FINANSIELLA

  SKADOR ÄR ENDAST ENDAST OM DU GÅR MED. Vi stöder dig båda

  FINANSIELLT OCH MATERIALT FÖR ATT SÄKER ATT DU LEVER EN KOMFORTABEL LIV. KOM

  ILLUMINATI OCH FÅ DIN SELV EN HUS OCH EN CAR.

  1. A CASH REWARD OF USD $ 500, 000 USD

  2. En NY SLEEK DREAM CAR VÄRDAS PÅ $ 300, 000 USD

  3. Ett drömhus har sökt i landet av din egen val

  4. EN MÅNAD FESTIVAL (FULLT BETALAD) FÖR DIN DREAM TOURIST DESTINATION.

  5. ETT ÅRSGOLF MEDLEMSKAPPACKAGE A V. Jag. P

  6. Behandling i alla flygplatser i världen

  7. EN TOTAL LIFESTYLE ÄNDRAR TILLGÅNG TILL BOHEMIAN GROVE

  8. MÅNADSBETALNING AV $ 1, 000, 000 USD i din bankräkning varje månad.

  9. En månad bokad utnämning med topp 5 världsledare och topp 5

  FESTIVALER I VERDEN.

  Om du är intresserad av kontakten (illuminatib50gmail [dot] com)

  AGENTEN NU

   Och står för 666 kommandot av

  ILLUMINATI. . . . . .

  SvaraRadera
 32. ILLUMINATI666 BROTHERHOOD? !!! KONTAKTA OSS PÅ +2348164316285 0R illuminatib50 @ gmail [dot] com eller whatsapp

  ÄR DU INTERESSERAD I FAMILIEN AV FAME ?? KOMMER RIKTIGT. Kraftfull och

  KÄND? GÅ MED ILLUMINATI I DAG OCH KOMMER RICH.ILLUMINATI BRÄLLER DIG

  Inom gränsen för världen där du bor i dag. DIN FINANSIELLA

  SKADOR ÄR ENDAST ENDAST OM DU GÅR MED. Vi stöder dig båda

  FINANSIELLT OCH MATERIALT FÖR ATT SÄKER ATT DU LEVER EN KOMFORTABEL LIV. KOM

  ILLUMINATI OCH FÅ DIN SELV EN HUS OCH EN CAR.

  1. A CASH REWARD OF USD $ 500, 000 USD

  2. En NY SLEEK DREAM CAR VÄRDAS PÅ $ 300, 000 USD

  3. Ett drömhus har sökt i landet av din egen val

  4. EN MÅNAD FESTIVAL (FULLT BETALAD) FÖR DIN DREAM TOURIST DESTINATION.

  5. ETT ÅRSGOLF MEDLEMSKAPPACKAGE A V. Jag. P

  6. Behandling i alla flygplatser i världen

  7. EN TOTAL LIFESTYLE ÄNDRAR TILLGÅNG TILL BOHEMIAN GROVE

  8. MÅNADSBETALNING AV $ 1, 000, 000 USD i din bankräkning varje månad.

  9. En månad bokad utnämning med topp 5 världsledare och topp 5

  FESTIVALER I VERDEN.

  Om du är intresserad av kontakten (illuminatib50gmail [dot] com)

  AGENTEN NU

   Och står för 666 kommandot av

  ILLUMINATI. . . . . .

  SvaraRadera
 33. i want to share my testimony of how i become rich and famous today… i was deeply strangled up by poverty and i had no body to help me, and also i search for help from different corners but to no avail… i see people around me getting rich but to me i was so ashamed of my self so i met a man on my way he was very rich and he was a doctor so he told me something and i think over it though out the day so the next day i looked up and i keep repeating what he said to me. ” if you want to get rich quick and be famous” you need to cross your heart and do what is in your mind so i tried all i could in other for me to do as he said so later on i told my fellow friend about this same thing then my friend was interested in my suggestions so i decided to look in the internet and i found their number so we decided to contact them and unfortunately we did as they instruct us to do and later they told us to get some requirements and all the rest… so this initiation took us just a week and later on the great fraternity gave us $1,200,000 to start up our lives…. and now am testifying that if in any case you want to join any great fraternity all you need to do is for you to contact them because they are legitimate and they do as what they instructed them to do, so you can as well WhatsApp me +2348106618681 or for more information +1(705)8062021 you can Email: illuminatipowerful666@gmail.com..

  SvaraRadera
 34. Häng med den stora broderhatten idag och leva ett bättre och lyckligt liv. VARSÅGOD
  Till den stora tempel av rikar och fame. Är du en affärsman, man,
  politisk, musikalisk, student och du vill vara rik, kraftfull och vara
  känd i livet? Du kan uppnå dina drömmar genom att vara medlem av Great
  Hood illuminati bror. Med detta kan alla dina drömmar och hjärta önskningar vara
  Fullständigt uppfyller, om du verkligen vill vara medlem av den stora Illuminati
  bror huva, kontakta Lord Illuminati nu, Anm .: Nyanställda medlemmar
  har rätt till $ 12.000.000 dollar, en guldring som skyddar
  och gud av fiender, och en fri visum till Amerikas förenta stater.
  Vänligen dela vi inte blod. Förlora inte denna chans. Datum
  Rekrytering av nya älskade medlemmar, ring och bli rik! Nu av LORDMASHA
  hos ILLUMINATIONELOVE kundtjänst: Motto; Vi är här för att minska
  världens fattigdom och få dina drömmar att bli sanna. Vi väntar
  Ditt svar, du kan lägga till oss på WhatsApp Mobile och bli rik inom en
  månad. skicka oss ett mail: henryfrank485@gmail.com Whatsapp oss: +1 (662) -362-7440

  SvaraRadera
 35. För bara gör vem som söker ljuset. Pengar, makt, Fame och rikedom blir din titel i hela din generation och se dina drömmar bli sanna. Om du är intresserad av att bli medlem i Illuminati World Order i (USA) maila oss idag Email: illuminatiworldwideorder@gmail.com
  Eller whats-app oss .. + 19292811087

  För din onlineinitiering.
  Oavsett var du är. Inget avstånd kan påverka vårt baphomets arbete.  För din onlineinitiering.
  Oavsett var du är. Inget avstånd kan påverka vårt baphomets arbete.


  Obs .. Vi accepterar inte whatsap-samtal.  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  SvaraRadera
 36. Hälsningar från den stora ordningen av upplysningen till Förenta staterna och över hela världen är detta en öppen möjlighet att ansluta sig till Illuminatens broderskap, där du kan återfå dina förlorade drömmar, och också där du kan se ljuset av rikedom och lycka utan något blodoffer. Och vi betalar också summan av 550.000 USD för att välkomna alla nya medlemmar när de går med i broderskapet och också till ett hus av deras val och placering med investeringar, tillsammans med denna möjlighet i livet för att de ska vara kända.

  FÖRDELAR GIVAS TILL NYA MEDLEMMAR SOM KOMMER MED ILLUMINERA.
  1. En kontant belöning på USD 550.000 USD.
  2. En ny Elegant Dream CAR värderad till USD 150 000 USD
  3. Ett drömhus köpt i det land du vill ha.
  En månad med möte med de 5 bästa i världen.
  Ledarna och de 5 viktigaste kändisarna i världen. Om du är intresserad, vänligen kontakta den tidigare emailadressen = greatilluminate99@gmail.com  NOTERA; detta Illuminati brödraskap som du kan gå med från var som helst i världen Indien, Turkiet, Afrika, USA, Malaysia,
  Dubai, Kuwait, Storbritannien, Österrike, Tyskland, Europa. Asien, Australien, etc.,


  Hälsningar TEMPLE ILLUMINATE UNITED STATES

  SvaraRadera
 37. Gå med i illuminati idag och leta efter ljus. Pengar, makt, Fame och rikedom blir din titel i hela din generation och se dina drömmar bli sanna. Om du är intresserad av att bli medlem i Illuminati Worldwide Order Headquarter i (USA) maila oss idag Email: illuminatiworldwideorder@gmail.com
  Eller vad-app oss .. +19292811087

  För din online-inledande.
  Oavsett var du är. Inget avstånd kan påverka vårt baphomets arbete.  Obs .. Vi accepterar inte whatsap-samtal.


  https://www.gaia.com/article/what-is-the-illuminati

  SvaraRadera
 38. JOIN THE ILLUMINATI666 BROTHERHOOD?!!!
  contact us on +2348035692248 or illumnatib53@gmail.com
  Are you a business man, or woman,are you a pastor
  or an artist,, do you want to be famous or you want
  to be rich or powerful, it is better you become a
  member of Illuminati and make your dream come
  true . this is the chance for you now to become a
  member of the temple KINGDOM and get what you
  seek from us.if you are ready to become a member
  of Illuminati and realize your dream then-: whatsapp
  us or email
  illumnatib53@gmail.com
  fill in the following as well-:
  NAME....................
  NEXT OF KIN...................
  ADDRESS.................
  MARITAL STATUS.............
  COUNTRY.........
  STATE..................
  OCCUPATION................
  MOBILE LINE............
  A NEW MEMBER WILL GIVEN THE SUM OF
  120MILLION DOLLARS, A CAR AND A HOUSE IN ANY
  PART OF THE WORLD. NOTE: WE ARE NOT FORCING
  ANYBODY FOR THIS. IF YOU ARE NOT INTERESTED
  PLEASE DON'T APPLY  SvaraRadera
 39. GÅ MED ILLUMINATI666 BROTHERHOOD? !!!
  kontakta oss på +2348035692248 eller illumnatib53@gmail.com
  Är du en affärsman eller kvinna, är du en pastor
  eller en konstnär ,, vill du vara känd eller du vill ha det
  att vara rik eller kraftfull, det är bättre att du blir en
  medlem i Illuminati och få din dröm att komma
  Sann . det här är chansen för dig att bli en
  medlem i templet KUNGARIKET och få vad du
  sök från oss. om du är redo att bli medlem
  av Illuminati och inser din dröm då-: whatsapp
  oss eller e-post
  illumnatib53@gmail.com
  fyll i följande också:
  NAMN....................
  NÄRMAST ANHÖRIG...................
  ADRESS.................
  MARITAL STATUS .............
  LAND.........
  STAT..................
  OCKUPATION................
  MOBIL LINE ............
  Ett nytt medlem kommer att ge summan av
  120 miljoner dollar, en bil och ett hus i någon
  DEL AV VERDEN. OBS: Vi förhindrar inte
  ANYBODY FOR THIS. Om du inte är intresserad
  ANVÄND INTE

  SvaraRadera