fredag 10 januari 2014

Våldtäkt och islam


Jag fick en fråga den 9 januari om ett par SD-politikers ordande om våldtäkt och islam. Jag skrev då ett relativt långt svar (här litet bearbetat) som jag delger läsarna av denna blogg. Journalisten Maria Gisselquist bad mig kommentera följande uttalanden:

”Islam i enlighet med bokstavstrogen tolkning accepterar våldtäkt”

”Det finns belägg för det Hess skriver, att våldtäkt är djupt rotad i islamisk kultur, i de heliga skrifterna”

Påståendena innehåller flera medvetna eller omedvetna oklarheter som gör att de inte går att svara kort på. Vad avses mer exakt med våldtäkt här? Vad menas med bokstavstrogen? Vad är islamisk kultur?

Jag ska diskutera detta nedan men först tror jag det är viktigt att klargöra en sak. Varför är dessa politiker inte intresserad vad muslimer i nutid, i Sverige har att säga om dessa frågor? Om man vill veta något om hur kristendom förstås i dagens Sverige rekommenderar jag att man kontaktar en präst eller en troende eller en religionsvetare och om man vill veta något om hur islam förstås kan man lämpligen tala med en rättslärd, en imam eller en troende muslim eller kanske en islamolog. Att bara anta att man kan slå upp en påfallande gammal helig skrift och läsa i den och tro sig veta hur en religion är idag är naivt. Det fungerar inte med islam, inte med kristendom, eller med någon annan religion heller. Det är till och med svårt att avgöra hur man uppfattade det som står på den tid som en skrift författades. Det blir dessutom många gånger synnerligen svårt om man dessutom läser översättningar utan att ta stöd i hur lärde har förklarat olika textpassager.

Skälet till att den här diskussionen förs är förhållandevis enkelt. Det är juridiskt tillåtet att kritisera och diskutera religioner i Sverige (vilket nog de flesta håller med om är bra, det är också tillåtet att bemöta kritiken för övrigt). Men det är inte tillåtet enligt lagen att hetsa mot folkgrupper. Sedan en tid tillbaka inkluderar det religiösa grupper. Alltså gör populistiska partier så här. Man hittar något som samhället i gemen ogillar (t.ex. våldtäkter), sedan hävdar man att islam tillåter eller påbjuder detta. Implicit säger man då det som man skulle ha mer problem med att säga: dvs. de som tror på islam har värderingar som inte passar i Sverige och borde inte vara här. Vi kan kalla det rasismens politiska ekonomi. Det kostar för mycket att vara direkt i sin ovilja mot muslimer så man väljer att vara indirekt och kommer på så sätt undan juridiska processer. Det praktiseras inte bara i Sverige utan i ganska många av Europas länder. För tillfället är det en viktig kugge i populistiska partiers retorik. Diskussionen om våldtäkt och islam är bra presenterad av islamfientliga sidan wikiislam (http://wikiislam.net/wiki/Rape_in_Islam). Det är den andra träffen man får om man googlar ”rape in Islam” så sidan är knappast en hemlighet. Att SD-politikerna inte ens bemöda sig om att komma ihåg att man kan anföra vers 4:24 om man vill hävda att islam tillåter våldtäkt är påfallande slappt. Men, det handlar ju inte om en seriös diskussion om islam utan om att försöka misstänkliggöra människor som ser sig som muslimer. Mitt förslag till journalister är att de/ni frågar SD-politikerna om Bibelns ganska flitiga referenser till våldtäkt och om även judendom och kristendom har ska sammankopplas till våldtäkt och vad detta har för betydelse för SD:s politik. Flytta diskussionen till detta och se vad som sker. Men åter till dessa påståendes formuleringar och till en diskussion om islam och våldtäkt. 

Om våldtäkt implicerar överfall, alltså våldtäkt med betoning på våld, finns inget stöd för våldtäkt i islamiska källor som Koranen eller hadithsamlingarna eller i sharia eller fiqh (islamisk jurisprudens). Om man med våldtäkt menar en patriarkal sexuell ordning där mannens sexuella önskemål överordnas kvinnas lust förekommer våldtäkt som sanktionerat i klassisk islamisk teologi, vilket det även gör i Bibeln särskilt i GT (där även våldsamma våldtäkter omskrivs gjorda av rättfärdiga) och historiskt i kristen teologi (t.ex. inom äktenskapet). I relation till svensk lagstiftning där individen förutsätts vara den som bestämmer över sin kropp och där fenomen som våldtäkt inom äktenskapet erkänts som fenomen och kriminaliserats sedan 1965 i Sverige och numera är ett specificerat brott i mer än 100 länder finns stora problem med abrahamitiska religioners traditionella sexuella ordningar. Jag ska nedan i detalj redovisa vad de centrala problemen finns vad gäller islam.

Men först: De som påstår det som påstås ovan om ”islamisk kultur” glömmer snabbt bort att just som kristen teologi ändrar sig islamisk teologi över tid. Även dessa frågor har diskuterats inom islamisk teologi. Ett intressant sentida exempel är Kecia Alis bok Sexual Ethics in Islam: Feminist Reflections on Qur'an, Hadith And Jurisprudence (2006). Som troende muslim skriver Ali infrån traditionen och diskutera om modern islamiskt grundad etik ställt mot den sharia som utvecklades under islams första fyra århundraden. Hon är inte ensam om sina resonemang. Man kan tala om en trend inom liberalteologisk islam att betona övergripande islamiska etiska principer på bekostnad av tidigare lärdes fixering vid konkreta regler. Givetvis finns det fortfarande många som håller fast vid att islam ska uttrycka konkreta regler vid varje situation.

En annan aspekt som kan vara relevant men som jag inte ska gå in så mycket på är att man, om man ser islam som en helhet, även bör kontrastera patriarkala sexuella ordningar med den sexuella etik som står att finna i både Koranord och hadither och hos teologer som al-ghazali (d.1111) som talar om vikten av ömhet, uppmärksamhet, att väcka partnerns lust försiktigt med ord och smek osv. och som ogenerat talar om kvinnors rätt till njutning och orgasm vilket skapar en kontrast till tankar om män som mot sina sexualpartners vilja har sex med dem.

Nå vad är det då i islam som kan kopplas med våldtäkt? De Koranverser som har diskuterat i samband med anklagelser om sanktionerad våldtäkt, t.ex. 4:24 av Koranen som innehåller den återkommande formuleringen ”ma malakat aymanukum”, det som din högra hand besitter, anses i islamisk teologi handla om slavinnor och krigsfångar. Kanske bör tilläggas att muslimska kvinnor inte kan hamna i positionen som slavinnor eller krigsfångar (som i princip görs till slavinnor) vilket gör att det som någon SD-politiker nyanserade sig med att det gäller icke-muslimska kvinnor stämmer. Men även i dessa fall är sexualiteten reglerad och teologin sanktionerar inte ohämmad våldtäkt t.ex. på slagfältet. Istället bör kvinnor som tas till fånga lämnas i fred tills deras så kallade vänteperiod är över, dvs. de bör att fått mens så man kan konstatera att de inte är gravida. När islam accepterade slaveriet så ansågs det vara den manliga slavägarens rätt att ha sex med ogifta kvinnliga icke-muslimska slavar vilket var allmän praxis vid tiden. Det är denna av islam sanktionerade sexuella handling som beskrivs som våldtäkt (vilket det ju är enligt nutida svensk lag). Det finns många problem med denna diskussion, ett av dem är att just att man använder en nutida lagstiftning i Sverige och jämför det med accepterat bruk vid en annan tid. Och sedan hävdar att så är islam. Men sedan länge tar muslimer avstånd från slaveriet (med stöd av etiska principer även de tagna ur Koranen och haditherna om att slavar bör behandlas väl och helst friges). Det finns en del påfallande marginaliserade extrema muslimska sheikher som de facto fortfarande tycker att eftersom Koranen ger uttryck för att slaveriet är tillåtet kan man inte förbjuda det och som talar om muslimska soldaters rätt att ha sex med krigsfångar. Dessa är dock inte tongivande för samtida islam och påfallande irrelevanta för hur svensk islam levs och lärs ut vad jag känner till.

Bokstavstrogen, vad innebär egentligen det? Det finns ingen självklar tolkning av många passager i heliga skrifter. Många verser tolkas på radikalt olika vis eller får sin vanligaste tolkning bestämd i teologiska utläggningar hundratals år efter det att den heliga skriften har nedtecknats. Men jag förmodar att det som avses var någon som försöker följa islams regler, dessa är dock ofantligt många och olika formulerade av olika teologer. Så även om vi kanske kan tänka oss vad en bokstavstrogen tolkning skulle innebära i attityd, vet vi inte hur den skulle se ut i praktiken – det finns den en alldeles för stor islamisk mångfald för. 

Islamisk kultur, vad ska man säga? Finns det en kristen kultur delad av de 2 miljarder katoliker, protestanter, ortodoxa, evangelikala, kopter osv. över jorden? Nej. Finns det en islamisk kultur delad av sunniter, tolvshia, ibaditer, ahmadiyyamuslimer, alevimuslimer, ismailiter osv. från alla typer av samhällen över hela jorden. Nej. Det är att missbruka ordet kultur, både så som ordet spontant förstås i allmänt ordbruk och så som det förstås mer specifikt till exempel inom samhällsvetenskap.

Att hävda att ”våldtäkt är djupt rotad i islamisk kultur, i de heliga skrifterna” är intellektuellt genant i förhållande till vad vi vet om kultur från antropologisk, etnologisk forskning och vad vi vet om tolkning från t.ex. litteraturvetenskap och religionsvetenskap. 


Däremot går det att hävda att det finns ett tydligt problem med att islam länge har tolkats utifrån tankar som ger manlig sexuell lust ett företräde på bekostnad av kvinnlig lust och kvinnors kroppar, detta på ett sett som utifrån svensk samtida lagstiftning inte accepteras och som faller under lagen om våldtäkt i brottsbalken 6 kapitlet 1 paragrafen, där bland annat tilltvingat sex från någon som befinner sig i hjälplöst tillstånd ingår. Att vara slav tas inte hänsyn till i detta sammanhang. Men jag ger mig som lekman in och anar mig till att detta kan jämställas med hjälplöst tillstånd. Sån tur var är detta inte aktuellt då slaveriet inte accepteras av den förkrossande majoriteten av islams lärde.

Jonas Otterbeck, Professor i islamologi, Lunds universitet

94 kommentarer:

 1. Kan man inte säga, att sharia öppnar för en högst ojämlik (med svenska mått mätt) syn på könen på så vis, att kvinnan är underordnad mannen?

  Kan man inte säga, att en underordnad position för ett av könen (det kvinnliga) öppnar för att det överordnade (manliga) könet objektifierar kvinnan? Jfr fenomen som oskuldskontroller, något som manliga muslimer ibland anser sig ha rätt att utföra på sina kvinnor.

  Kan man inte säga att objektifiering av ett kön (i detta fall det kvinnliga) ökar risken för övergrepp? Jfr hur vi människor överlag har lättare att tillåta oss bli irriterade på objekt än på levande varelser.

  Kan man inte säga att den svenska våldtäktsstatistiken, enligt vilken muslimska förövare är kraftigt överrepresenterade, indikerar, att vissa muslimers kvinnosyn kan utgöra en rimlig förklaring till denna statistik? Jfr vad du själv skriver i din bloggartikel; jag citerar: "Kanske bör tilläggas att muslimska kvinnor inte kan hamna i positionen som slavinnor eller krigsfångar (som i princip görs till slavinnor) vilket gör att det som någon SD-politiker nyanserade sig med att det gäller icke-muslimska kvinnor stämmer."

  För övrigt tycker jag att du skapar en sorts falsk dualitet genom att ondgöra dig över vad vissa Sverigedemokrater har sagt. Jag tolkar ditt budskap som att deras påståenden är alltför generaliserande i och med att de pekar ut religionen islam som boven i dramat. Men det utesluter ju inte, att det på detaljnivå går att finna (under)grupperingar inom islam, vilka beter sig som svin mot kvinnor. Förvisso finns det sådana män inom alla religioner, men varför är det fel att peka ut och namnge EN religion som värre än de flesta andra i det avseendet? Jfr hur kvinnor i Saudiarabien än i dag inte anses kompetenta att framföra ett motorfordon och/eller avråds/förbjuds att sitta grensle på en motorcykels bönpall/sadel. Är det rasism att lyfta fram den sortens omständigheter?

  Nämnas bör att jag INTE är Sverigedemokrat. Man kan alltså hysa åsikter som påminner om vad dessa Sverigedemokrater har yttrat utan att man för den skull röstar på deras parti.

  Du bryter en lans, därtill välbefogat, för att man bör vara noga med definitionerna, typ att skilja på islam och muslimer, typ att skilja på dagens islam och vad som står i Koranen. Men är inte rasism och främlingsfientlighet också begrepp som är i allra högsta grad i behov av stramare definitioner. Jag tycker att det saknas i din bloggartikel.

  Som jag ser det har såväl begreppet rasism som termen främlingsfientlighet urvattnats, så att den som vill kan beskylla sin debattmotståndare för att vara rasist och/eller främlingsfientlig trots att ingetdera av dessa båda begrepp anses behövas definieras. Det räcker med att beskylla en meningsmotståndare för att vara rasist och/eller främlingsfientlig, sedan gör de negativa och pejorativa konnotationer, som vidlåder dessa båda begrepp, att meningsmotståndaren av tredje part (läs: allmänheten) ses som en buse och föga värd att lyssna på eller att ta på allvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, jag är Theresa Williams Efter att ha varit i relation till Anderson i åratal, bröt han upp med mig, gjorde jag allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom, men jag är den typ som aldrig trodde att jag stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, han kastade stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att referera honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningskastern som hjälpt mig med mitt eget problem. email: {drogunduspellcaster@gmail.com} du kan maila honom om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.

   1) kärleksspell
   2) Lost Love Spells
   3) Skilsmässa Spells
   4) Äktenskapsstavar
   5) bindande stavning
   6) Breakup Spells
   7) Förvisa en tidigare älskare
   8.) Du vill bli befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning
   9) vill tillfredsställa din älskare
   Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
   genom {drogunduspellcaster@gmail.com}

   Radera
  2. Jag kan inte tacka Dr EKPEN TEMPEL tillräckligt för att hjälpa mig återställa glädje och sinnesfrid i mitt äktenskap efter många frågor som nästan leder till skilsmässa, tack gud för att jag menade Dr EKPEN TEMPEL vid rätt tidpunkt. Idag kan jag säga till dig att Dr EKPEN TEMPLE är lösningen på det problemet i ditt äktenskap / förhållande, med Dr EKPEN TEMPLE kärleksförtryck kommer du säkert att le mer i din relation. Kontakta honom på (ekpentemple@gmail.com)

   Radera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. Kära von Helvete
  Jag ska försöka kommentera ditt innehållsrika inlägg. Svaret blir i två delar på grund av längd.
  När jag undervisar om sharia (och även när jag undervisar om islam för studenter direkt från gymnasiet) betonar jag att det rakt igenom sharias logik löper en skillnad mellan könen i rituella, ekonomiska, juridiska, äktenskapskontraktsmässiga sammanhang. Så i detta håller jag med dig.

  Jag håller även med om att objektifiering riskerar att leda till brist på empati för den som objektifierats. Detta gäller inte bara kön utan även mobbningsoffer, tiggare, poliser, sverigedemokrater, vänsteraktivister eller vad det nu är som man objektifierar.

  Slutligen håller jag även med att det finns påfallande patriarkala traditioner, både allmänt och specifikt religiöst sanktionerade i olika muslimska miljöer, något jag undervisar om och skriver om. Det finns hyllmeter av vetenskapliga studier som studerar muslimska kvinnors situation i vardagen, rättsväsendet, utbildningsväsendet osv. Saudi är ett av de länder som uppvisar mest diskriminering, Afghanistan är ett annat.

  Men sen menar jag nog att du gör ett felslut när du antyder att sharia på ett enkelt sätt utformar ett styrande kulturellt handlingsprogram för personer med muslimsk familjebakgrund. Om en person med en muslimsk familjebakgrund gör sig skyldig till våldtäkt är det nog inte på grund av individens religiösa tro utan snarast på grund av individens objektiverande av kvinnor, ett avståndstagande från gällande rättsordning och inte sällan på grund av att personen i fråga är full, på droger eller steroider eller annat. Tittar man på rättsläget vad gäller våldtäkt är straffen mycket hårdare i t.ex. Egypten än i Sverige. Våldtäkt är ett brott världen över även om vad som är våldtäkt skiljer sig åt och även hur man hanterar förövare och offer. Rent teologiskt är alla sexuella relationer som är utanför äktenskapet eller före äktenskapet otillåtna. Så att personer med muslimsk familjebakgrund skulle vara extra våldtäktsbenägna på grund av sin religiösa övertygelse eller tillhörighet håller inte.

  Dessutom: Den tillgängliga brottsstatistiken i Sverige anger inte religiositet. Så någon statistik om våldtäkt och religiositet finns inte. Men vi vet en del om brottsstatistik t.ex. att gatuvåld, rån, våldtäkt etc., dvs. brott där den enskilde, i grupp eller ensam, med kraft kan åsamka en annan skada är vanligare att utföra bland unga män som präglas av att känna ett socialt utanförskap ofta kombinerat med svårigheter på arbetsmarknaden, missbruk av droger, alkohol och återfalls förbrytelser. Mauricio Rojas skrev en artikel om invandring och brottslighet får två decennier sedan där han visade att det inte fanns någon förhöjd brottslighet för invandrare om man även viktade in socio-ekonomiska och demografiska förhållanden.
  Jonas Otterbeck

  SvaraRadera
 4. Del 2
  Sen finns problemet med våldtäkt inom legitima relationer (det verkar dock inte vara denna typ av våldtäkt som avses då den påfallande sällan blir fråga för anmälningar). Här tror jag att du i grund och botten har rätt. Om religiös teologi sanktionerar en patriarkal grundad rätt till sexualitet som inte tar hänsyn till kvinnans lust riskerar detta att förstärka kulturellt och socio-ekonomiskt grundad patriarkal objektifiering av kvinnors kroppar. Här har vare sig islamisk teologi eller kristen teologi historiskt tagit tillräckligt ansvar även om t.ex. islamisk teologi även talar om ömsesidighet och respekt i sexuella relationer. Man har i hög grad hittills utgått från en mer kollektivistisk syn på äktenskapet (dvs. att sex är något som helt enkelt förekommer inom äktenskapet och därmed något man bidrar med oavsett lust). Argument som att individen har rätt till sin kropp har inte varit vanligt förekommande men man kan se i teologisk diskussion om sexualitet hur detta argument sakta kryper in och börjar påverka. Däremot är ungdomarna med muslimsk familjebakgrund i de stora städerna betydligt progressivare vad gäller sexualitet än vad teologerna tillåter. Det är ett misstag att tro att något så personligt och intimt som sexualitet klaras att regleras av teologer, de kan inte skapa en sexualitetskultur som gäller alla muslimer även om en del lärde givetvis försöker. Kolla t.ex. Erica Li Lundqvists avhandling (2013) om Gayted Communities: Marginal Sexualities in Lebanon för en intressant text om homosexualitet, eller Mai Ghannoubis Imagined Masculinities: Male Identity and Culture in the Modern Middle East.

  Personligen försöker jag undvika att slänga mig med ord som rasism och även islamofobi. det blir allt för ofta pajkastning. Samtidigt är de motiverade ibland: Populistiska partier i Europa argumenterar för att personer som är icke-européer inte är kulturellt kompatibla med Europa, dvs. att man inte kan läras om kulturellt, kulturen styr som en slags genetik. Historikern George M. Fredrickson diskuterar kulturrasism i sin bok Rasism (2002) och menar att när kultur blir den funktionella motsvarigheten till ras är begreppet rimligt att använda. Dvs., om kultur blir en inneboende, oföränderlig egenskap hos en individ som kopplas till en grupp som anses vara annorlunda är kulturrasism ett relevant ord att använda. Nationalistiska partier som talar om ett svenskt folk har en del att förklara. Vad är detta folk? Kan man komma att ingå i detta folk? Krävs det visst utseende, visst "blod", viss religion? Är svenska folket en gemenskap baserad på medborgarskapstillhörighet och ett gemensamt politiskt fält eller är det en politiserad etnisk grupp, en nation som har rätt till ett territorium Svea rike uppkallat efter denna grupp. Om igen, hur blir man en del av detta, kan man det? Etienne Balibar Och Immanuel Wallerstein har i boken Ras, nation, klass: Mångtydiga identiteter övertygande visat att nationalism påfallande ofta brottas med både rasistiska och kulturrasistiska föreställningar som man inte alltid ens är medveten om själva. Man kan gott ställa sig själv frågan vad man menar med folk och se var man hamnar i sina reflektioner, inte minst när man börjar fundera på vem som inte kan ingå i denna kategori och varför.
  Jonas Otterbeck

  SvaraRadera
 5. Tack för dina betydligt mer nyanserade och därtill detaljrika svar på mitt kommentarsinlägg!

  Vi är uppenbarligen överens om en hel del saker, vilket jag uppfattar, rätt eller fel, som att du nyanserar dig lite jämfört med ditt första blogginlägg, det vars innehåll jag kommenterade den gångna helgen.

  Men samtidigt återstår det trots allt ett antal tydliga olikheter i våra respektive sätt att se på problematiken.

  Som till exempel detta med sharias inverkan på - låt oss kalla det för - mentaliteten hos de medborgare som lyder under och/eller accepterar sharia. En påverkan som det är rimligt att antaga föreligger även om man inte är stark sin religiösa övertygelse. Jfr termer som kulturellt tvång, social kontroll etc.

  Nu är jag inte någon expert på sharia - jag är blott en simpel byfåne enligt många bedömare här på webben - men vad jag hade i tankarna var framför allt hur mäns och kvinnors vittnesmål värderas ur juridisk synvinkel sett i/av sharia.

  Bara som ett förklarande citat, hämtat från denna Wikipediaartikel: http://sv.wikipedia.org/wiki/Våldtäkt#V.C3.A5ldt.C3.A4ktsstatistik_i_olika_l.C3.A4nder .

  Där kan man läsa:

  Bevisbördan för våldtäkt läggs helt på kvinnan. Enligt islamisk rätt måste hon ha fyra män som bevittnat våldtäkten för att den ska kunna bevisas (Koranen 24:13). Dessutom har domaren att pröva om alla männen är troende muslimer. Anser domaren att utifrån dessa krav att våldtäkten inte är styrkt riskerar kvinnan att anklagas och dömas för hor, zina. Detta kan medföra spöslitning och fängelse, i allmänhet endast fängelse. BEVISBÖRDAN FÖR VÅLDTÄKT LÄGGS HELT PÅ KVINNAN ENLIGT ISLAMISK RÄTT MÅSTE HON HA FYRA MÄN SOM BEVITTNAT VÅLDTÄKTEN FÖR ATT DEN SKA KUNNA BEVISAS (Koranen 24:13). (OBS! att versaliseringen är min, gjord för att framhäva och belysa min poäng). Dessutom har domaren att pröva om alla männen är troende muslimer. Anser domaren att utifrån dessa krav att våldtäkten inte är styrkt riskerar kvinnan att anklagas och dömas för hor, zina. Detta kan medföra spöslitning och fängelse, i allmänhet endast fängelse.

  MIN KOMMENTAR: Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd, anser jag, för att därav dra slutsatsen, att den man som är bekant med och kanske rent av "itutad" den sortens krav(specifikation) för att han ska kunna dömas för våldtäkt har lättare att passera över den otillåtna gränsen (till brottsliga handlingar) än en man är, som känner till hur man här i Sverige ser på våldtäkter från bevissynpunkt.

  Sedan finns det spetsfundigheter kring hur detta krav med fyra manliga vittnen ska tolkas, se till exempel: http://islam.se/kvinnosyn/fyra-vittnen-till-en-valdtakt/ . Men även om hänsyn tas till att domstolen KAN utdöma straff även om fyra manliga vittnen saknas, förblir det likväl en rimlig slutsats att dra, att det föreligger lägre risk att bli fälld för våldtäkt i ett muslimskt land, där sharia spelar en viktig roll (än det är här i vårt land). Och OM man blir fälld, lär det utmätta straffet bli lägre än i ett land som Sverige, där jämlikheten mellan könen, i synnerhet på juridikens område, är tydligare fäst på pränt - och accepterad som konsensus - än i länder med en mer eller mindre uttalad patriarkalisk samhälls- och könssyn (som till exempel de så kallade MENA-länderna).

  Fortsättning följer i nästa kommentarsfält.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här kan det vara läge att citera ur en annan Wikipediaartikel, se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Zina .

   I den artikeln kan man läsa följande:

   För en våldtagen kvinna uppstår problem eftersom hon har svårt att rapportera händelsen då hon måste få fram fyra manliga vittnen som bevittnat övergreppet och penetrationen. Risken är att kvinnan inte kan få fram vittnen utan blir själv anklagad för falsk anklagelse och kan dömas till spöstraff, 80 piskrapp. VÅLDTÄKT (ightisab) EXISTERAR DÄREMOT INTE INOM ÄKTENSKAPET, vilket påvisar den bristfälliga lagstiftningen i sharia anger Kecia Ali i ”Sexual Ethics & Islam (2006)”. (Även har är det jag som valt att versalisera delar av texten i syfte att rikta fokus på vad jag menar är min poäng, nämligen att den som lär sig och vet att han INOM äktenskapet får bestämma när och hur han vill ha sex rimligtvis löper en viss - och därtill ökad - risk att använda samma synsätt även utanför äktenskapet, även om sex utanför äktenskapet normalt inte är tillåtet.)

   Citatet fortsätter så här:

   Straffen utförs i mycket begränsad omfattning och endast i ett fåtal länder som vill att sharia ska genomsyra hela samhället, till exempel Saudiarabien, Iran, Sudan, norra Nigeria och i vissa delar av Pakistan.

   Nu vill jag fästa din, och eventuella andra läsares, uppmärksamhet på ytterligare ett citat, denna gång hämtat från denna Wikipediaartikel: http://wikiislam.net/wiki/Rape_in_Islam (som du för övrigt själv refererade till i ditt första blogginlägg).

   Där kan man läsa:

   An unmarried Muslim man who has sex with his slave girl is still considered to be "chaste" by Islamic standards.

   MIN KOMMENTAR: Man kan alltså tydligen som ogift muslimsk man ha sex med sina kvinnliga slavar utan att man förlorar sin kyskhet. Jag menar att det synsättet påtagligt torde öka risken att ha (sig tilltvingat) sex med icke-muslimska kvinnor, i synnerhet som man inom islam så tydligt skiljer mellan troende/trogna och icke-troende/otrogna. Allt enligt synsättet att muslimska kvinnor är värda mindre än en muslimsk man. Men att icke-muslimska kvinnor står ännu lägre i rang än de muslimska kvnnorna gör. I synnerhet då om de klär sig västerländskt (läs: sexigt).

   Fortsättning i nästa kommentarsfält.

   Radera
  2. Jag vill också referera till följande artiklar: http://www.asianews.it/news-en/Saudi-Arabia%2c-70-of-Filipino-domestic-workers-suffer-physical-and-psychological-violence-24260.html samt http://www.thenational.ae/news/uae-news/migrante-uae-alarmed-over-spate-of-rape-cases-involving-filipinas .

   Här kan vi läsa om hur kvinnliga filippinska gästarbetare (vanligen som hembiträden) i arabvärlden, främst i Saudiarabien (verkar det som), utsätts för allehanda sexuella (och andra) övergrepp av sina arbetsgivare.

   Är det en slump? Nej, menar jag. Dessa kvinnor från Filippinerna är som regel kristna, dvs "otrogna". Jfr med vad jag skrev nyss här ovanför.

   Med alla dessa referenser vill jag göra gällande, att i stater, där islamisk lag (sharia) spelar en viktig roll, löper männen ökad risk att få lära sig, att - nu hårdrar jag medvetet det hela i syfte att klargöra min poäng - en av kvinnornas uppgifter här i livet är att uppfylla mannens sexuella önskemål och att anpassa sig därefter.

   Nu till lite annan statistik, denna gång rörande könsskillnader i olika länder. Kolla in denna artikel: http://sweden.se/society/gender-equality-in-sweden/#start .

   Skrolla ned i texten tills en världskarta dyker upp. Notera hur rödbrunt färgade MENA-länderna är. Rödbrun färg = stora könsskillnader.

   Kolla nu in denna artikel: http://womanstats.wordpress.com/2013/01/16/the-high-rape-scale-in-saudi-arabia/ . Där finns också en världskarta. Notera hur lik den kartan är världskartan i föregående länktipsartikel.

   Är detta en slump? Tja, därom kan både lärde och en byfåne som jag tvista. Nu saknar jag möjlighet att bedöma reliabiliteten och validiteten i denna statistik (jag är som sagt blott en simpel byfåne, som råkar ha landat i och uttrycka politiskt inkorrekta åsikter i en inflammerad fråga).

   Men oavsett, vi kan väl ändå enas om, att det inte är långsökt att se en ökad risk för sexuellt utnyttjande av och sexuella övergrepp mot kvinnor i länder med tydligt patriarkaliskt synsätt och styre? Eller?

   Om du instämmer, blir då inte slutsatsen, att det faktiskt finns visst fog för synsättet att vad de där Sverigedemokraterna kommunicerade (att våldtäktsrisken - med svenska mått mätt och med svenska definitioner av begreppet våldtäkt - är förhöjd bland muslimska män).

   Eller du vill kanske ha det till, att det var inte så de här Sverigedemokraterna uttryckte sig? (Men i efterhand har de faktiskt förtydligat vad de menade, och då tycker jag att man ska ta hänsyn till deras förtydliganden och inte klänga sig fast vid vad de ursprungligen sade; jfr hur man har rätt att inkomma med en rättelse till Skatteverket, varvid man inte ska/kan dömas för brott mot skattelagarna, om rättelsen når Skatteverkets deklarationsgranskningsavdelning, innan de anställda där har börjat syna den inlämnade självdeklarationen närmare i sömmarna.)

   Fortsättning i nästa kommentarsfält.

   Radera
  3. Jag förstår heller inte din invändning, jag citerar: Så att personer med muslimsk familjebakgrund skulle vara extra våldtäktsbenägna på grund av sin religiösa övertygelse eller tillhörighet håller inte.

   Vem har talat om religiös övertygelse? Har jag gjort det, har jag varit otydlig utan att riktigt begripa det. Vad jag har försökt att sannolikgöra i min argumentation här ovan är snarare synsättet, att det är den KULTURELLA kontext man växer upp i, uppfostras i, lever i, som påverkar en persons benägenhet att begå vissa typer av brott. Jfr hur högt kriminella muslimer i våra fängelser - vilkas religiösa övertygelse man på goda grunder kan ifrågasätta - ondgör sig över att de inte får äta mat som är garanterat halal.

   Med detta exempel menar jag, att det kulturella arvet kan vara stort och inflytelserikt, även om man saknar religiös övertygelse/tro. Detta är för övrigt inte konstigare än att vi sekulariserade svenskar fortfarande gärna gifter oss i kyrkan och låter en präst sammanviga oss enligt en kristen vigselritual.

   Av utrymmesskäl (och tidsskäl) lämnar jag nu detta därhän.

   I stället vill jag nu komma in på den i sammanhanget extremt viktiga frågeställningen huruvida mina resonemang här ovan stöttas/styrks av en motsvarande parallell muslimsk överrepresentation i brottsstatistiken.

   Du hävdar att så inte är fallet. Men då hänvisar du till svensk statistik och skriver så här; jag citerar: Den tillgängliga brottsstatistiken i Sverige anger inte religiositet. Så någon statistik om våldtäkt och religiositet finns inte.

   Svensk statistik saknas, skriver du. Då skulle jag vilja hänvisa till denna BRÅ-rapport: http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf .

   Kolla in tabell 12 på sidan 43, och tabell 13 på sidan 44, och tabell 14 på sidan 45 i den rapporten.

   Ett citat från sidan 43:

   Av tabellen framgår att de utrikes födda har särskilt höga överrisker när det gäller allvarliga brott som dödligt våld, VÅLDTÄKT (OBS! min versalisering) och rån. Bland de utrikes födda är det ungefär fyra gånger vanligare att vara registrerad för ett sådant brott än vad det är bland dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar.

   Fortsättning i nästa kommentarsfält.

   Radera
  4. Man kan också gå utanför Sveriges gränser för att finna ytterligare statistik. Se exempelvis: http://www.information.dk/189994 och http://www.svt.se/nyheter/varlden/fn-rapport-nastan-var-fjarde-man-i-asien-har-valdtagit

   Ett citat ur den danska artikeln:

   Bandekrig, vold og indbrud. Unge med flygtningebaggrund er voldsomt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. De har arvet forældrenes psykiske traumer.

   Och här ett citat ur den svenska artikeln: – Posttraumatisk stress, okontrollerbar aggression och störda familjerelationer är vanligt i det här området, säger Rachel Jewkes. Något som forskarna ser som en del av förklaringen till den höga graden av våldtäker, sex av tio. (OBS! Citatet är "förvanskat" i så måtto, att jag - i syfte att öka läsförståelsen - har kastat om meningarnas ordningsföljd. Den kitslige kan ju, om hen vill, läsa meningarna i rätt ordningsföljd. Innehållet förblir onekligen detsamma, fast mindre lättbegripligt.)

   Jag vill absolut inte förneka att det finns (också) sociala (socioekonomiska) faktorer i invandrarnas hemländer, som kan förklara den kriminella överrepresentationen. Men det innebär inte, att de kulturella och religiösa influenserna per automatik försvinner bara för att man medger detta.

   Min arbetshypotes går för övrigt ut på, att religionen ytterst är ansvarig för de kulturella och sociala/socioekonomiska förhållandena i exempelvis MENA-länderna. Jfr Karl Marx, som talade om religionen som "folkets opium". Dvs det är ingen slump att länder med vetenskapsfientliga tanke- och starkt religiösa trosparadigm (med starka band mellan religionen och den statliga makten) har problem med demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet mellan könen, med att producera nobelpristagare etc.

   Om den arbetshypotesen är korrekt, ska vi i dess förlängning kunna finna, att de som begår brott (såsom våldtäkt), vilka sannolikt har sin grund i en (kraftig) könsmässig ojämlikhetssyn och därmed också en mer objektifierande syn på kvinnor, har en högre benägenhet/risk än genomsnittet att bli just sådana brottsförövare.

   Fortsättning följer i nästa kommentarsfält.

   Radera
  5. Jag anser att det finns en hel del som indikerar, att det förhåller sig på det sätt som min arbetshypotes prognostiserar. Vilket alltså skulle kunna förklara utlandsföddas överrepresentation i våldtäktsstatistiken. Eftersom den könsmässiga ojämlikheten är så påtaglig inte minst i länder med stor andel muslimsk befolkning, ligger det dessutom nära till hands att postulera, att just invandrade (första och/eller andra) generationens muslimer är extra överrepresenterade i den västeuropeiska våldtäktsstatistiken.

   Se för övrigt även denna artikel: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/451267 .

   Några citat ur den artikeln:

   En undersøgelse fra januar i år [i Storbritannien] fastslår, at tallet er steget til 10.600, og muslimer udgør nu 12,6 procent af de indsatte – mod kun tre procent af befolkningen. Det er en overrepræsentation på over fire gange.

   Vidare: I Danmark udgør muslimer 4,1 procent af befolkningen, men ifølge tal fra Kriminalforsorgen udgør de 19 procent af de indsatte. Nogenlunde samme tal gør sig gældende i Holland og Belgien. I Frankrig er det forbudt at lave statistik baseret på etnicitet og religion. Men ifølge eksperter, som den amerikanske avis The Washington Post har talt med, optager muslimer nu 60 procent af fængselscellerne, selvom de kun udgør 12 procent af befolkningen.

   Och slutligen dessa två citat, som kommer in på möjliga förklaringar till den så kraftiga muslimska överrepresentationen:

   [E]n del af imamerne bliver rekrutteret fra de arabiske lande og ikke taler de europæiske sprog.

   Imamerne mangler kendskab til vestlig kultur og kan derfor ikke hjælpe de unge med emner som stoffer, sociale problemer, arrangerede ægteskaber, sex og vold. De unges mangel på vejledning og positive forbilleder, gør dem mere tilbøjelige til at falde for og idealisere bandemiljøets modkultur over for samfundet.

   Jag tycker, så här avslutningsvis, att alla de referenser jag lämnat och citat jag lagt ut här ovan ger stöd åt min arbetshypotes, att invandrare från muslimska länder är överrepresenterade i brottsstatistiken (speciellt vad gäller grövre brott) och att detta kan förklaras med den religiösa kontext de kommer ifrån.

   Sedan kan man naturligtvis skylla det hela på sociala/socioekonomiska faktorer (ett vanligt knep bland vänsterorienterade kriminologer), kulturella faktorer, psykologiska faktorer (typ PTSD och dylikt), you name it.

   Om man då som jag gör - eller som vissa Sverigedemokrater har gjort - söker den minsta gemensamma nämnaren i förövarnas religion, religiösa uppfostran, religiösa kultur etc, ja då blir det hela genast stämplat som politiskt inkorrekt (här i Sverige), och den som hävdar att den sortens samband sannolikt föreligger, blir närmast idiotförklarad och snudd på var mans niding.

   Uppriktigt sagt, Jonas Otterbeck, så tog jag illa vid mig av en del av dina formuleringar i ditt ursprungliga/första blogginlägg. Jag erhöll en känsla av att här är det uppenbarligen jag som ska/bör skämmas för att jag i den aktuella frågan håller med de där båda Sverigedemokraterna i sakfrågan.

   I dagens båda kommentarer är du dock betydligt mer nyanserad i din framtoning.

   Det gläder mig.

   Radera
  6. Till sist en undran: Det var nästan jobbigare att publicera mitt långa svar på denna blogg än det var att skriva ned mina synpunkter.

   Går det inte att justera villkoren för kommentarer, så att de kan få vara längre?

   Vissa ämnen är svåra att avhandla på några få rader.

   Radera
 6. Hej igen
  Och tack för de långa inläggen. Jag ska försöka hålla mig kort, har en del uppsatser att läsa. De fyra vittnena som du nämner har mycket riktigt kommit att bli ett problem vid bevisningen av våldtäktsdomar vilket lett till stor tragedi för många kvinnor. Det råder dock överensstämmelse om att dessa verser från början åsyftade att man inte skulle sprida rykten om folks sexuella relationer utan klara bevis -som att fyra tillräkneliga män sett samlaget. Våldtäkt är överhuvudtaget sällan diskuterat i sharia. Men strunt samma. Att islam genom historien har tolkats patriarkalt i linje med en allmänt patriarkal kultur är ju din poäng och den stämmer. Men ting kan ändra sig. Slaveriet förbjöds t.ex. i Tunisien redan 1846 med hänvisning till en islamisk princip (maslaha) och argumentet att Gud syftar till alla människors bästa och till rättvisa, i detta har slaveriet ingen plats. Detta skedde två år innan Frankrike förbjöd slaveriet. Världen har på många platser omförhandlat vad en individ betyder, och omförhandlat kvinnors position i samhället. Framför allt har detta skedd de senaste 150 åren. Och fortfarande händer mycket. Stora delar av den muslimska världen är fortfarande påfallande patriarkal (men det är även många kristna, hinduiska, buddhistiska miljöer i världen).
  Sharia är inte ett program som styr den enskildes handlingar. Är det då en kulturell fond (eller en del av den) som påverkar den enskildes värderingar i patriarkal riktning oavsett om individen är aktivt troende eller bara tillhör en religion (på samma sätt som kristen patriarkalism genomsyrar många samhällen? Ja, det är nog säkert att säga, men exakt hur är betydligt svårare att avgöra, inte minst när det gäller sexualitet då området är så snårigt indraget i våra personliga erfarenheter och våra psykens komplexitet. Det finns gott om antropologiska och historiska bevis för att människor INTE beter sig enligt den sexualnorm som dels islams lärde och dels den allmänna kulturen drar upp, inte ens den juridiska kulturen respekteras. Homosexualitet är ett ypperligt exempel, utomäktenskapliga affärer för både män och kvinnor är ett annat. Det finns mer att kommentera i dina rika inlägg men det är mer detaljer så de kommer nedan i separata inlägg,

  SvaraRadera
 7. Angående BRÅs statistik. Jag läste din länk och konstaterade att det inte står något om religiös tillhörighet. Statistiken är grovt regionalt uppdelad i t.ex. Mellanöstern/Asien och Afrika. Ännu grövre är statistiken vad gäller jämförelsen svenskfödda av svenska medborgare, svenskfödda av invandrade föräldrar, och utrikesfödda. Man kan dessutom notera att tabellen anför personer misstänkta för brott (alltså inte dömda). På ett ställe talar man dock om dömda för dödligt våld och preciserar ett land. Efter dömda svenska medborgare (som givetvis är flest) kommer finländska medborgare. Sveriges finländska invandring har länge präglats av förhöjd kriminalitet med största sannolikhet på grund av socio-ekonomiska faktorer inte på grund av finsk kristendom eller finsk kultur. De flesta finnar är inte lagförda för mord eller andra brott. Vidare är det tydligt att män är mer brottsbenägna än kvinnor.
  Jag tror mitt största problem med dina resonemang är att de hela tiden återkommer till muslimer, inte till arbetslösa nyinvandrade plåtslagare från Libanon, eller i Sverige sociologiutbildad nyskild fotbollstränare med rötterna i Turkiet med född i Sverige. Nyanserna i enskilda personers liv försvinner och ersätts med en kategori som säger att religionen är central. Man kan sedan säga att de inte behöver vara troende utan att det mer är frågan om en kultur, men muslimer finns över hela jordklotet, det är inte en sammanhållen kultur. Jag är inte intresserat av att stämpla dina resonemang som politiskt inkorrekta, men jag tror, som religionsforskare, att du överbetonar religionens styrande kraft och att du genom att använda kategorin muslimer skapar en kategori som inte är meningsfull i sammanhanget.
  Tro nu inte att jag förnekar att kultur formar människan till del och i vissa avseenden. Det är främmande för mig att se världen så men spelet är komplext och genomsyrat av social makt och ekonomi på ett sätt som gör att när kultur bryts ut som en ensam agent riskerar argumenten att bli allt för förenklade.
  Religiösa företrädare har pretentionen att styra men jag menar nog att historisk och antropologisk forskning ganska klart och tydligt belägger att religionen inte styr på något enkelt eller direkt sätt. Som du själv skriver: de lärde som importeras från olika ursprungsländer kommer inte åt att styra de unga mot ett moraliskt liv utan de riskerar att styras av kortsiktiga kickar om de inte istället gör som de flesta, skaffar jobb, börjar studera, bildar familj.
  Att religionen blir viktig för många i fängelse har att göra med att religioner tenderar att aktualiseras för människor i kris. Dessutom förekommer ett starkt både muslimsk och kristet missionerande i många fängelser, inte minst i USA.
  Slutligen Helmer von Helvete, jag råkar ha en personlig erfarenhet av en äkta byfåne i skånsk by. Han hette Robert, var stark som en oxe, och snäll mot minsta fjäril, men han var inte så skarp. En äldre släkting tog hand om honom till del så jag träffade honom ganska ofta. Någon byfånen är du inte, det är du allt för påläst för. Nu ska jag läsa uppsatser.
  Mvh
  Jonas

  SvaraRadera
 8. Tack, Jonas, för ytterligare kommentarer! Det gläder mig att vi hittat en behaglig samtalston samt, framför allt, att vi kan föra debatten i konstruktiva tankebanor. Att få ta del av ditt sätt att tänka och resonera är faktiskt givande, åtminstone för mig.

  Det betyder inte att jag tycker, att solen - läs: du - saknar fläckar.

  Förvisso delar jag i stort de fakta och synpunkter som du lägger fram. Vi synes trots allt inte vara oense om ATT religionen spelar en viktig roll även i dagens människosamhällen. Vår eventuella oenighet tycks i huvudsak gälla hur stor roll religionen kan anses spela för folks - olika folkgruppers - beteenden och ageranden. Lite förenklat kan man säga, att du underbetonar "förklaringsvariabeln" islams roll och inverkan/inflytande, under det att jag överbetonar densamma. Mer om detta nedan.

  Jag ämnar nämligen nu försöka mig på att göra en rekapitulation av vår debatts olika stadier, ity att det förefaller som om min främsta anledning, och mina skäl, till att kommentera ditt ursprungliga blogginlägg på något vis synes ha gått förlorad i alla detaljer, som våra därpå följande inlägg har tagit upp till behandling och försökt tillföra debatten.

  Så här skulle jag vilja beskriva vår debatts historik. (Rätta mig gärna ifall du tycker att min historieåtergivning är missvisande.)

  1) Det var du som påbörjade debatten med ditt ursprungliga blogginlägg. Du inleder med att berätta, att du hade blivit kontaktad av en journalist, som hade bett dig att kommentera två uttalanden gjorda av relativt framträdande representanter för sverigedemokraterna.

  2) Dessa två uttalanden lyder: a) ”Islam i enlighet med bokstavstrogen tolkning accepterar våldtäkt”; samt b) ”Det finns belägg för det Hess skriver, att våldtäkt är djupt rotad i islamisk kultur, i de heliga skrifterna.”

  3) I det blogginlägg, i vilket du sammanfattar dina tankar kring dessa båda sverigedemokratiska påståenden, är du inte alls lika konciliant och tillmötesgående som i dina därpå följande debattinlägg. I stället ägnar du dig åt att sätta en populismstämpel på det sverigedemokratiska partiet.

  4) I samband därmed använder du dig av en, åtminstone i mina ögon, delvis raljerande och framför allt mästrande ton Här följer ett sådant citat ur ditt inledande blogginlägg: "Alltså gör populistiska partier så här. Man hittar något som samhället i gemen ogillar (t.ex. våldtäkter), sedan hävdar man att islam tillåter eller påbjuder detta. Implicit säger man då det som man skulle ha mer problem med att säga: dvs. de som tror på islam har värderingar som inte passar i Sverige och borde inte vara här. Vi kan kalla det rasismens politiska ekonomi."

  5) Såvitt jag kan förstå belägger du inte detta påstående, utan du hävdar/gör detta politiska ställningstagande, till synes, i kraft av din auktoritet som professor i islamologi.

  Fortsättning följer i nästa kommentar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 6) I den mån du lägger fram argument för din tes, har dessa en negativ och pejorativ framtoning och innebörd. Till exempel i dessa fyra citat (OBS! att versaliseringarna i samtliga åberopade citat är mina, gjorda för att det inte ska råda någon tvekan om vilka formuleringar jag åsyftar.)

   a) Att SD-politikerna inte ens bemöda sig om att komma ihåg att man kan anföra vers 4:24 om man vill hävda att islam tillåter våldtäkt är PÅFALLANDE SLAPPT.

   b) Men, det handlar ju INTE om EN SERIÖS DISKUSSION om islam utan om att FÖRSÖKA MISSTÄNKLIGGÖRA människor som ser sig som muslimer.

   c) Att bara anta att man kan slå upp en påfallande gammal helig skrift och läsa i den och tro sig veta hur en religion är idag är NAIVT.

   d) Att hävda att ”våldtäkt är djupt rotad i islamisk kultur, i de heliga skrifterna” är INTELLEKTUELLT GENANT i förhållande till vad vi vet om kultur från antropologisk, etnologisk forskning och vad vi vet om tolkning från t.ex. litteraturvetenskap och religionsvetenskap.

   7) Med anledning av, framför allt, det som står i punkterna 4 och 6, här ovan kände jag för att, oombedd och självpåtaget, ställa upp som försvarare av de två sverigedemokratiska påståenden/utsagor som återges i punkt 2 ovan.

   8) Som självutsedd försvarsadvokat driver jag i mina debattinlägg/kommentarer tesen, att det förvisso "finns fog för" åsikter av det slag som citaten i punkt 2 ger uttryck för. Notera här att begreppet "finnas fog för" INTE måste innebära, att åsikterna i fråga måste vara heltigenom korrekta. Innebörden av "finnas fog för" är snarare, att det kan inte (helt) uteslutas, att någonting förhåller sig på ett visst, uttalat, vis.

   9) Med andra ord: Formuleringen "finnas fog för" i min fortsatta argumentation är extremt viktig för den som vill förstå hur jag sedan i mina kommentarsinlägg väljer att lägga upp mitt "försvarstal".

   10) Jag hävdade/hävdar alltså, att DET FINNS FOG FÖR (i detta fall) sverigedemokrater - eller egentligen vem det vara må - att göra den sortens uttalanden, även om de är (onödigt) tillspetsade och/eller vinklade.

   Eftersom begreppet "finnas fog för" är så viktigt för hela denna debatthistorik/debattrekonstruktion, väljer jag nu att min "historieskrivning"/debattsammanfattning ta till en metafor i syfte att påvisa, att det faktiskt kan "FINNAS FOG FÖR" att göra den sortens uttalanden som omnämns i punkt 2 ovan.

   Alltså: Det händer ibland att människor får för sig att polisanmäla någon, eller något, som de ogillar intensivt. Sådana okynnesanmälningar - eller falska tillvitelser - kan vara brottsliga; se till exempel detta exempel: http://web4health.info/eu/kom/61991 .

   Mitt/Mina "försvarstal" under denna debatt har gått ut på att plädera för synsättet, att det som sverigedemokraterna påstår om muslimer och islam antingen generellt eller specifikt (= se de två "våldtäktscitaten" i punkt 2 ovan) faktiskt INTE kan liknas vid en (dylik okynnesanmälan eller) FALSK TILLVITELSE. Utan jag menar att de två våldtäktsutsagorna i punkt 2 är befogade att göra. Dvs: Påståendena är INTE helt obefogade. Inte helt tagna ur luften.

   Detta betyder, som redan påpekats, inte att påståendena är - måste vara - korrekta i objektiv bemärkelse. De kan vara helt felaktiga. Men det vore bisarrt om man inte finge framföra misstankar om någon eller något, vilka det "FINNS FOG FÖR" att hysa.

   Förstår du min metafor, Jonas? Att döma av det du skriver i ditt ursprungliga blogginlägg gjorde du nog inte det vid tidpunkten då du sammanställde detsamma. Hur så? Jo, i det blogginlägget behandlar och beskriver du sverigedemokraterna - även som parti betraktade - SOM OM de de facto vore skyldiga till brottet "falsk tillvitelse". Se punkterna 4-6 i min sammanställning här ovan. Notera de formuleringar jag där har citerat såsom framsprungna ur din hjärna och "penna".

   Radera
  2. 11) Detta är i mina ögon en oärlig debatteknik. i synnerhet Ifall du nu medvetet/avsiktligt har drivit det som jag vill kalla för din tes (nämligen att de här i punkt 2 ovan citerade sverigedemokratiska uttalandena ska betraktas som skyldiga till brottet "falsk tillvitelse".

   Att du driver denna tes tycker jag framgår tydligt av hur du formulerar dig. Se punkterna 3-6 här ovan. (Men du får, som sagt, hjärtans gärna rätta mig, ifall du anser mig ha fel därvidlag.)

   12) Alltnog. Därför fortsatte jag, såsom oombedd och självutnämnd försvarsadvokat åt sverigedemokraterna (fastän jag inte har röstat på dem och faktiskt är tveksam till om jag ska rösta på deras parti i kommande val), att plädera för synsättet, att "DET FINNS FOG" för deras synsätt (se punkt 2 ovan i min "historiesammanställning"), innebärande att de inte må anklagas för och än mindre "dömas" av någon "inkvisitor" eller självutnämnd "domare" för brottet "falsk tillvitelse". Icke desto mindre är det detta som du som självutnämnd domare gör, Jonas, i ditt första blogginlägg. Du kommer fram till att de minsann är skyldiga. Och därtill klandervärda för sina uttalanden.

   13) Det var sålunda därför som jag skrev mitt långa debattinlägg, av tekniska kommentarsbegränsningsskäl publicerat som sex olika kommentarer.

   14) I detta långa debattinlägg driver jag konsekvent tesen, att det faktiskt FINNS FOG FÖR att resonera så som sverigedemokraterna gör. Därför "renodlar" jag, i min egenskap av OOMBEDD OCH självutnämnd "försvarsadvokat", min egen tes (= "försvarets och försvarsadvokatens linje").

   15) Om man läser inlägget noggrant, ska man finna, att jag här och där i texten lägger in en och annan brasklapp, vilkas innehåll går ut på att problematiken inte är så enkel som den synes vara, när man tar del av citaten i punkt 2 ovan.

   Men för att ta udden av den naturliga och tämligen självklara invändningen (nämligen att långt drivna förenklingar av ett skeende som innehåller komplexa frågeställningar bör undvikas) påpekar jag då i mitt försvarstal, att vissa ledande kriminologer, vilka journalister brukar vända sig till för att erhålla ett uttalande av något - läs: önskat - slag, minsann också har ett mer eller mindre unifaktoriellt förklaringsparadigm, nämligen att (över)betona den socioekonomiska faktorn (till vilken man kan räkna såväl fattigdom som utanförskap/isolering).

   Men då är det tydligen helt OK, om unifaktoriella förklaringar till komplexa fenomen/skeenden läggs fram. Som försvarsadvokat för "DET FINNS FOG FÖR"-synsättet vill jag göra gällande, att varken du, Jonas, eller flera (de flesta?) andra kritiker av sverigedemokraterna är riktigt konsekventa eller objektiva i detta avseende, enär ni/de lätt som en plätt, och därtill gärna, väljer att hacka på den unifaktoriella sverigedemokratiska förklaringsmodellen men samtidigt håller knäpp tyst om den likaledes frekventa och på sitt sätt lika unifaktoriella kriminologiska förklaringsmodellen.

   Jag tycker, som oombedd och självutsedd försvarsadvokat för sverigedemokraterna, att ska man hacka på EN unifaktoriell ståndpunkt, ja då bör man klandra även ANDRA(s) unifaktoriella ståndpunkter. Annars driver man en mer eller mindre dold politisk agenda.

   Ja, i dessa 15 punkter tycker jag, att jag har sammanfattat vår debatts historia rätt bra. Om denna historieskrivning inte faller dig på läppen, Jonas, påpeka gärna då dess brister.

   Radera
  3. Nu vill jag gå vidare. Eller som det brukar heta i journalistiska sammanhang: Nu över till något helt annat.

   Jag väljer då att göra avstamp i och lyfta fram detta citat från ditt senaste debattinlägg, Jonas: Du skriver: "Tro nu inte att jag förnekar att kultur formar människan till del och i vissa avseenden. Det är främmande för mig att se världen så men spelet är komplext och genomsyrat av social makt och ekonomi på ett sätt som gör att när kultur bryts ut som en ensam agent riskerar argumenten att bli allt för förenklade."

   Just precis! Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. ;o)

   Om man försöker att bortse från hur jag argumenterar som självutnämnd försvarsadvokat åt sverigedemokraterna, ska man strax finna flera passager i mina inlägg, i vilka ÄVEN JAG faktiskt förespråkar en multifaktoriell förklaringsmodell.

   Notera vad jag skrev inledningsvis i dagens inlägg - se tredje stycket från start - om att jag ÖVERBETONAR religionens betydelse vad gäller samhällets strukturer och institutioner, medan du, åtminstone i denna debatt, snarare UNDERBETONAR densamma.

   Dvs: Jag menar, uppenbarligen till skillnad från dig, att DET FINNS FOG FÖR att se just islam i sig som en huvudorsak - eller, som jag skrev i ett tidigare inlägg, "minsta gemensamma nämnare " - till de anpassningsproblem som muslimer så uppenbart har till ett fungerande liv i dagens moderna västerländska samhällen.

   Jag anser sålunda - och nu övergår jag mer och mer till att bli min egen försvarsvarsadvokat - att jag har precis lika stor rätt att kritisera den unifaktoriella förklaring som vissa kriminologer, typ Jerzy Sarnecki, kommer dragandes med om att den socioekonomiska faktorn är huvudorsaken eller den minsta gemensamma nämnare till invandrade muslimers svårigheter att bli accepterade och assimilerade i kristna västeuropeiska länder.

   Även om jag inte heller är marxist (lika lite som jag är sverigedemokrat), vill jag ändå gärna åberopa Karl Marx och dennes syn på religion(erna) som opium för folket, dvs som en styggelse som cementerar vissa samhällsstrukturer och samhällsinstitutioner och därigenom får folket att lättare underkasta sig "kapitalet" (= den ekonomiska makten) och den politiska statsmakten i stället för att resa sig och göra uppror och själv ta makten över kapital och stat.

   Om jag nu överbetonar religionens roll i samhällsbyggandet, och om detta prompt ska kritiseras (av dig eller andra), bör man väl i "rättvisans namn" få kritisera också dig, Jonas, för att du snarast vinnlägger dig om att underbetona den religiösa orsaken/förklaringsmodellen till invandrade muslimers anpassningsproblem i västeuropeiska länder. Tycker du inte att det låter rimligt?

   Radera
  4. Din ståndpunkt delar du, alls inte oväntat, med din kollega Jan Hjärpe. Se exempelvis denna ledarartikel i Expressen, i vilken Jan Hjärpe utsätts för hård kritik: : http://www.expressen.se/ledare/pm-nilsson-jan-hjarpe---islamisternas-advokat/ . I artikeln kan vi läsa, att även PM Nilsson på Expressens ledarredaktion menar, precis som jag, att också islamologer, hur lärda och kunniga de än må vara, ibland har en benägenhet att se lite väl enögt på problematiken. I PM Nilssons artikel är det dock inte du, Jonas, som utgör kritikens måltavla, utan det är Jan Hjärpe som får bära hundhuvudet.

   På tal om Expressens ledarsida. Här är ännu en tänkvärd artikel därifrån, skriven av Anna Dahlberg, också hon, precis som PM Nilsson, ledarskribent på den tidningen: http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/vanstern-ar-tomhant-i-migrationsdebatten/ .

   Dahlbergs artikel handlar bland annat om - i alla fall går den att läsa på det viset - att vissa åsikter i den svenska migrationsdebatten är till synes fredade och mer eller mindre förbjudna att ifrågasätta, medan andra åsikter a priori ska anses vara nödvändiga/obligatoriska att hacka på och i samband därmed gärna tillskrivas pejorativa konnotationer.

   Delar av den kritik, som Anna Dahlberg för fram, menar jag, att du, Jonas, kan bli delaktiv av och därför bör ta åt dig; se punkterna 4-6 i min historieskrivningssammanställning här ovan. Än en gång: Rätta mig gärna, om du anser att jag "SAKNAR FOG FÖR" det synsättet - dvs utsätter dig för en FALSK TILLVITELSE - när jag nu skriver så.

   Nu till ännu något helt annat. Jag tycker det bör nämnas, att de båda sverigedemokratiska citaten i efterhand, från sverigedemokratiskt håll och på den sverigedemokraterna närstående sajten Avpixlat, har korrigerats och förtydligats. Det har medgivits, av olika talespersoner/krönikörer, att uttalandena är onödigt tillspetsade och förenklade. Att förtiga detta faktum, vilket du gör, Jonas, och fortsätta att attackera de ursprungliga citaten/utsagorna - utan att ens i en fotnot eller på annat vis underrätta eventuella läsare därom - anser jag vara intellektuellt ohederligt. Jag hoppas att det hela beror på att du inte haft tid att följa med i den massmediala debattens efterdyningar.

   Radera
  5. Nu ytterligare en sak som jag finner viktig att ta upp.

   Uppenbarligen framgick det inte av det som jag skrev i förrgår, att BRÅ-rapportens tabeller och text ska ses i skenet av vad som framkommer i ett par andra referenser jag bifogade. Nämligen de artiklar som - vilket framgår av de citat jag gjorde ur dem - berättar om motsvarande statistik från andra västeuropeiska länder såsom Danmark, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Belgien. Den brottsstatistiken, från de länderna, pekar ENTYDIGT på att just muslimer är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken i förhållande till deras andel av befolkningen i dessa länder.

   Då kan man ju verkligen fråga sig följande: Är det då inte sannolikt att BRÅ-statistiken också kan/bör/skall tolkas på samma vis? Eller varför skulle förhållandena i just Sverige vara annorlunda än i övriga Västeuropa därvidlag? Har du ett bra svar på den frågan, Jonas?

   Orkar du med en avslutande fråga? Jag hoppas det.

   I förrgår innehöll mitt långa inlägg bland annat detta citat (från en Wikipediaartikel): An unmarried Muslim man who has sex with his slave girl is still considered to be "chaste" by Islamic standards.

   Med det citatet i bakhuvudet, kan man med hjälp av det synsättet rättfärdiga och/eller förstå detta med sexuell jihad; se: http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_jihad ?

   I höstas rapporterade ju nyhetsmedia om att muslimska flickor/kvinnor reste till Syrien för att tillgodose krigande jihadisters sexuella behov.

   Hur går detta ihop med följande textpassage i den Wikipediaartikel jag just länkade till: Adultery, that is sex with anybody except a spouse or a female slave / war captive, is strictly prohibited for Muslims and such sin commands capital punishment such as 100 lashes or stoning to death.

   Jag lyckas inte få ihop "ekvationen". Hoppas att du kan hjälpa mig.

   MVH // Helmer

   PS Jag heter naturligtvis inte Helmer von Helvete på riktigt. Att jag använder pseudonym beror på att jag är "efterlyst" på internet av, förmodar jag, muslimer för att jag har hädat profeten Muhammed och även i övrigt uttryckt mig hädiskt om olika trossatser i islam (OCH i religioner över huvud taget). Jfr med Lars Vilks (utan jämförelser i övrigt). Jag utgår ifrån att denna önskan från minst EN muslims håll - även om det talades om "vi" i pm:et - inte är något som du vill applådera, uppmuntra eller sanktionera, Jonas. Men säg mig: Vet du hur vanligt det kan vara med dylika dödshot för att man här i Sverige hädar profeten Muhammed och/eller islam? DS

   Radera
 9. Hej Helmer
  Jag är inte ensam om att anse att SD och andra partier som pekar ut migrationspolitik/migranter/islam som det största problemet för svensk politik är populistiska. Det är ett typiskt drag för europeisk samtidspopulism även om t.ex. Jobbik i Ungern koncentrerar sig mer på judar och romer. I den mån vi kan tala om att en vetenskaplig definition av populism så fyller t.ex. SD och Skånepartiet väl dessa definitioner.
  Uttalandena jag kommenterade var gjorda av politiker. Politiker har ett särskilt ansvar i samhället och deras uttalanden har konsekvenser som de måste fundera över. Jag tar ställning mot denna form av uttalanden, och förstärker det med ord som jag fortfarande tycker är relevanta i sammanhanget. Deras påståenden och dina som anonym kommentator bedömer jag inte som samma sak.
  Meningen var inte att vara raljant när jag pekar på att även politiker som knyter an till rasistiska diskussioner anpassar sig efter de lagar som finns; det var en analys som jag gjort redan 2006 i en rapport baserad på forskning. Ett kort blogginlägg är sällan upplagt som en vetenskaplig artikel.
  Vad gäller socio-ekonomisk förklaringsmodeller skilda från kulturella/religiösa är jag av den övertygelse att varje situation behöver undersökas ordentligt och att en mångfald av möjligheter undersöks istället för att komma med förklaringsmodellen som påstås alltid gälla. Det verkar vi vara överens om. Men man kan även se på situationer som inte är undersökta och använda kunskapen från tidigare vetenskaplig studier. Det är utifrån en i vetenskap grundade kunskap som jag skriver.
  Men en sak ska jag säga: Det är oerhört svårt att diskutera de här sakerna i korta ordalag utan att riskera att glida i betydelse eller att orsaka att man alltför radikalt kortar av långa resonemang. Det är bra mycket lättare i föreläsningssalar eller i vetenskapliga texter.
  Du undrar varför muslimer är överrepresenterade i brottsstatistiken i andra europeiska länder. Här finns problem. T.ex. Frankrike registrerar inte religiös tillhörighet på brottslingar, och jag tror inte de andra nämnda länderna gör det heller, detta är alltså siffror framtolkade ur annan statistik. Men strunt samma, låt oss anta att statistiken är korrekt och även stämmer för Sverige. Då infinner sig den grundläggande vetenskapliga frågan: finns det ett orsakssamband mellan dåden och kategorin ”muslim”? Med andra ord: sker handlingarna på grund av den religiösa tillhörigheten eller inte? Jag menar verkligen att det är en naiv syn på människan och samhället om man tror att religiös identitet är viktigare som förklaringsmodell än t.ex. känslan av utanförskap, drogmissbruk, steroidmissbruk, fylla, ekonomiskt utanförskap, manlig brist på empati för kvinnor i sexuella situationer p.g.a. av en objektifiering av kvinnors kroppar som leder till en avindividualisering.
  Jonas (se vidare nedan)

  SvaraRadera
 10. Att begå brott är en synd i alla religioner. Den som skadar en människa skadar hela mänskligheten är en tanke som återfinns i teologisk islamisk etik. MEN: Kan man då tänka sig att det faktum att islamisk teologi under århundradena primärt ha tolkats strängt patriarkalt helt enkelt gör att muslimer (muslimska män antar jag) i gemen inte tycker att våldtäkt är ett brott? I detta har jag försökt att skilja mellan våldtäkter inom och utom legitima relationer. Det finns inget stöd för våldtäkter utom legitima relationer, men väl ett patriarkalt synsätt om mäns rätt till sex inom legitima relationer (här kommer äktenskap, slavar och krigsfångar in) som öppnar för en syn på sex inom den legitima relationen där våldtäkt ses som en omöjlighet, och detta senare står i kontrast med lagen i Sverige. Jag har även påpekat att motsvarande tolkning har varit (och på sina ställen och sammanhang är) vanlig inom kristendom (var är SDs diskussion om kristna våldtäktsmän?). Samtidigt så finns inom både islam en teologisk grundad sexualetik där ömsesidig respekt och ömhet är centralt.
  Teologi och etiska diskussioner är dock inte det som styr individers sexualitet något som är undersökt i mängder av studier av sexualitet och religion. Det innebär dock inte att starka sexuella normer i samhället kan ligga i linje med teologin. Och teologi kan skapa dåligt samvete hos många som inte beter sig enligt teologin. Teologer har genom historien försökt att styra människors sexualitet. Sex är ett teologiskt favorittema (var avhållsamma, onanera inte, gör inte abort, känn inte kättja för andra än din legitima partner, ligg inte med andra av samma kön, men gör gärna många barn!) Men människor avstår inte från det inom parentes. Att då titta på islams (eller kristna) skrifter eller titta på medeltida islamisk teologi om slavar för att förklara en påstådd överrepresentation i svenskt brottsregister låter sig inte göras.
  Nåväl, vi kan även, som du verkar anse, mena att det inte handlar om teologi utan en stark muslimsk patriarkal kultur som leder till att muslimer (män antar jag) menar att våldtäkt mot dem som inte är som en själv är ganska oproblematisk (även om den skulle vara teologisk förkastlig). Det är detta som är islamisk eller muslimsk kultur om jag förstå resonemangen rätt. Någon enhetlig muslimsk världskultur finns dock inte. Vilket är välbevisat av mängder av antropologer. I Sverige finns muslimer från påfallande olika samhällen utan att något ursprung dominerar. Möjligen kan man säga att en påfallande stor del av den muslimska befolkningen har rötter i områden som en gång låg under det osmanska väldet, nu uppdelat på flera olika nationalstater. Området är känt för att vara rotat i djupa patriarkala traditioner, något som häller både för kristna och muslimer och andra religiösa grupper i området (t.ex. druser, yasidi). Personerna med muslimsk bakgrund kommer även från skilda religiösa grupper men har framför allt levt och lever olika liv som rymmer en stor mångfald. Några är homosexuella, andra synnerligen pryda och har aldrig haft en annan sexualpartner än sin lagvigda, andra har haft massor av sexpartners, ytterligare andra är konservativa i sin sexualsyn och väntar på att gifta sig, några köper sex hos prostituerade andra ser detta som en djup synd. I detta finns ingen gemensam kultur grundad i islam som orsakar våldtäkter.
  Jonas (se vidare nedan)

  SvaraRadera
 11. Ok, ett sista försök. Kanske är det så att män som kommer från mer patriarkala samhällen än Sverige (vilket alltså inkluderar långt fler än s.k. muslimska länder) är sämre på att förstå det sexuella samspelet i Sverige och gör sig oftare skyldiga till (och blir oftare anklagade för) våldtäkt än svenska män. Bland dem finns även de som begår direkta övergrepp p.g.a. bristande empati för kvinnor baserat i en påfallande patriarkal uppfostran. Detta är inte direkt kontroversiellt. Om man dessutom kombinerar detta med s.k. socioekonomiska förklaringsfaktorer tror jag att vi har en betydligt bättre förklaring på varför män ifrån Mellanöstern/Asien och Afrika är överrepresenterade i våldtäktsmål. Dessutom, svenska män i samma socio-ekonomiska sits riskerar motsvarande överrepresentation i våldtäktsmål och gatukriminalitet enligt en artikel av Mauricio Rojas. MEN märk väl, det är bara en synnerligen liten minoritet bland dessa personer som begår eller anklagas för att begå dessa övergrepp även om det finns en överrepresentation för ovannämnda geografiska områden. Även personer från andra icke-svenska områden är överrepresenterade.
  Vad gäller dina avslutande frågor så har jag inga bra svar. Jag kan inte mycket om hur människan fungerar i krig men kan konstatera att det finns rapporter om att man arrangerar äktenskap (vilket ofta är lösningen) för jihadkrigare även på andra platser. Att arméer håller sexslavar är en tragisk konsekvens av krig som vare sig är ny eller speciell för Mellanöstern eller Afrika.
  Hur vanliga dödshoten är vet jag inte. De spektakulära dödshoten är få men får med rätta mycket mediauppmärksamhet, men jag vet att det förekommer telefonhot och annat mot personer som uttrycker sig kritiskt mot islam och som aldrig blir mediauppmärksammat. Likaså mottar muslimska församlingar och muslimsk företrädare kontinuerligt hot som många gånger inte anmäls. Alla hot ska tas på allvar även om personerna som uttalar dem ibland inte verkar göra det. Beklagar att du har sådana hot mot dig,
  Jag ser nu denna debatt som avslutad. Ta hand om dig.
  Jonas

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ber att få tacka för en - i mitt tycke - intressant och givande debatt, Jonas! Det är inte utan att jag saknar de år som jag på heltid tillbringade i den akademiska världen.

   Som en avrundning av debatten - och detta är inget som du behöver kommentera, Jonas - vill jag citera lite ur Wikipediaartikeln om Populism: http://sv.wikipedia.org/wiki/Populism .

   CITAT 1: Det förekommer att populism används som en nedsättande uttryck på vissa idéer och ståndpunkter av meningsmotståndare. Användarna av ordet anser att idéerna och förslagen i första hand är framlagda för att låta bra och bli populära, inte för att de faktiskt skulle vara genomförbara eller lyckade på lång sikt.

   CITAT 2: Kännetecknande för populism är att det rör sig om politik med förenklade lösningar på svåra politiska problem genom tunn ideologi som föreskriver två homogena, antagonistiska grupper; ett vi-mot-dom-tänkande (folket mot eliten, svenskar (eller annan nationalitet) mot invandrare, land mot land), med argument om det "sunda förnuftet". Det är dock inte främst åsikterna i sig själva som avgör om till exempel ett parti kan anses populistiskt utan just att man anspelar på ett tänkt "gap" mellan makthavare och en majoritet av folket.

   LÄNGRE NED I ARTIKELN ges exempel på olika sorters (politisk) populism. Som exempel nämns och beskrivs högerpopulism, vänsterpopulism och agrarpopulism.

   Själv skulle jag vilja lägga till miljöpopulism som ännu ett bra exempel på populism.

   Hur som helst. Vad som fick mig att reagera och agera var att du gjorde ett - i mina ögon - från förklaringssynpunkt helt onödigt angrepp på sverigedemokraterna som parti. Dvs du skulle informations- och upplysningsmässigt sett ha kunnat besvara/kommentera journalistens frågor till dig utan att också nödvändigtvis blanda in det sverigedemokratiska partiet i din kommentar. Det faktum att enskilda medlemmar i ett politiskt parti gör vissa, mer eller mindre tillspetsade, uttalanden måste inte leda till att även partiet - som hyser dessa medlemmar - måste klandras.

   Lite förenklat kan man säga så här: Du säger att man inte ska döma alla muslimer för att vissa av dem beter sig dumt. Vilket jag håller med dig om.

   Men varför ska man då, vilket du synes göra, döma hela det sverigedemokratiska partiet för vad - i detta fall - två medlemmar har haft att säga om våldtäktsbenägenhet i den muslimska kulturen (på ett tillspetsat vis)?

   Att det sverigedemokratiska partiet tar kritiken mot de gjorda uttalandena på allvar tycker jag framgår av denna TT-notis som publicerades i förrgår; se: http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article18189261.ab .

   Forts i nästa kommentar.

   Radera
  2. I TT-telegrammet kan vi läsa, att sverigedemokraternas medlemsutskott har diskuterat det uttalande som Michael Hess, partiets viceordförande i Karlskrona, nyligen gjorde i ett Facebookinlägg (samma inlägg som du ombeds att kommentera, Jonas).

   Tyvärr framgår det inte av telegrammet vad beslutet/rekommendationen blev. Allt kommer att hållas hemligt tills partistyrelsen har behandlat ärendet den 27 januari.

   – Vi svarar inte på några frågor nu eftersom medlemsutskottet är ett beredande utskott till partistyrelsen, säger Henrik Gustafsson, informationssekreterare i SD:s riksdagskansli, till TT.

   Oavsett i vilket beslut partistyrelsen kommer att landa tycker jag, att det länder sverigedemokraterna till heder, att de har satt i gång den här sortens utredningsprocess.

   Förvisso kan hela det här förfaringssättet ses som ett spel för galleriet för alla dem som inget hellre vill än att misstänkliggöra partiet. Men det återstår i så fall att bevisa; att enbart insinuera att så är fallet är en låg debattnivå (OBS! att detta sista jag nu skriver inte har något som helst samband med vad du har skrivit/påstått, Jonas, så jag anklagar inte dig därvidlag på något vis - annat än att du, som påpekats här ovan, uppenbarligen kände för att ge även partiet en känga, när du nu fick/gavs chansen att så att säga tala fritt ur hjärtat).

   Jag hävdar fortfarande, att det finns skälig grund för att göra den sortens uttalanden som Michael Hess gjorde. En metafor för att förklara min ståndpunkt.

   När en polisanmälan kommer in till polismyndigheten, har en åklagare att ta ställning till, ifall en förundersökning ska inledas. Innan åklagaren kan avfärda polisanmälen som en okynnesanmälan (som saknar fog/grund), måste han ta ställning till densamma. Vad gäller våldtäktsbenägenhet hos muslimer (som flyttat sina bopålar till Sverige) kan åklagaren inte utan viss utredning avfärda en dylik polisanmälan såsom gjord av rent okynne. Det finns omständigheter som indikerar att anmälan skulle kunna vara sann. Just därför FINNS DET FOG FÖR den.

   Sedan kan det mycket väl hända, att polisanmälan avskrivs av åklagaren och ingen förundersökning inleds. Men ett dylikt beslut innebär inte, att man oer automatik har rätt att dra slutsatsen, att det rörde sig om en okynnesanmälan gjord av populistiska eller islamofobiska skäl.

   Om ca var tionde röstberättiga svensk medborgare numera, enligt opinionsundersökningarna, stödjer sverigedemokraterna, är det i mitt tycke ganska oklokt och otaktiskt att dumförklara det sverigedemokratiska partiet - och därmed, indirekt, även partiets anhängare. Detta är ungefär samma budskap som kommuniceras av PM Nilsson och Anna Dahlberg i deras kolumner på Expressens ledarsida, vilka jag länkade till i mitt långa inlägg från den 15 januari.

   Tag väl hand om dig också, Jonas! Det var kul att träffa dig och få "lära känna" dig!

   mvh / Helmer

   Radera
 12. Fick just ett mejl med tips om att Jonas Otterbecks inlägg här på RVK kommenteras även hos Humanisterna; se: http://humanistbloggen.blogspot.se/2014/01/om-valdtakter-och-islam.html .

  Ämnet våldtäkter och islam engagerar uppenbarligen.

  SvaraRadera
 13. En eloge till Jonas Otterbäck för de nyanserade och välförklarade inläggen. Jag som sk "islamofob" dvs. en som känner stor motvilja mot religionen/ideologin Islam (men även mot gamla testamentet, vilken ju är den islam bygger på så det är inte så konstigt att islam varit så som den varit) uppskattar inläggen.
  Befriande fria från känslor, vilket är mycket ovanligt i debatten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ursäkta felstavningen av efternamnet Otterbeck ska det vara och inget annat.

   Radera
 14. Du talar om slavinnor som om det vore ett normaltillstånd och något msn helst inte bör ha. Vilket sorgligt resonemang. Så om vi bara räknar bort slavinnorna som det finns FULLT av i Mellanöstern om du väljer att öppna dina ögon så är inte våldtäkt så vanliga och inget att uppföras över.

  Relativismen äcklar mig verkligen@

  SvaraRadera
 15. Du talar om slavinnor som om det vore ett normaltillstånd och något msn helst inte bör ha. Vilket sorgligt resonemang. Så om vi bara räknar bort slavinnorna som det finns FULLT av i Mellanöstern om du väljer att öppna dina ögon så är inte våldtäkt så vanliga och inget att uppföras över.

  Relativismen äcklar mig verkligen@

  SvaraRadera
 16. Jag heter lisa Mitt liv har varit surt sedan jag blev en krämpling vid 13 års ålder och det har verkligen påverkat mitt liv. Jag träffade Nelson Justin under olympiska

  när jag var 24 år och han var en väldigt rolig och omtänksam kille som lärde mig hur viktigt jag är för världen. Han fick mig att förstå att vara förkrossad, inte

  världens ände för mig och jag var väldigt glad att ha honom som min följeslagare. Justin var en mycket jobbig kille och han lovar att gifta sig med mig innan han åkte

  för affärsresa i Kina. Två månader senare kom han från Kina och besökte mig aldrig. Jag fick veta av min bror att Justin nu går ut med min vän och det här bröt mig

  verkligen, för han är den enda som verkligen älskar mig. Ingen vill gå ut med mig eftersom jag är en krämpling. Jag och min bror reste till Sydafrika för att titta på

  världscupen när jag hörde om tempel för permanent helande. Jag tror aldrig på Gud eftersom jag är en krämpling och jag tror att ingen någonsin kan få mig att gå igen,

  men när jag hörde om sin stora makt bestämde jag mig för att åka dit. Jag bad min bror att ta mig till tempel för permanent helande. Jag tillbringade 7 dagar i sitt

  helande centrum och det förvånar mig att på 7: e dagen kunde jag stå och gå. Prästen berättade för mig att Justin var under stavning och han bad för mig att förstöra

  varje hinder i mitt liv. Jag kom hem och jag var chockad över att se Justin. Han kom och bad mig om förlåtelse, vårt förhållande kom tillbaka normalt. Jag är väldigt

  glad att informera allmänheten om att jag och Justin är glada gift sedan oktober förra året och jag är gravid. Jag vet att människor kan gå igenom något problem och

  jag råder dig att kontakta tempel för permanent helande eftersom hans mirakel är ledig. Hans e-postadress är Kakutaspellz@gmail.com eller ringa +2349054872932

  http://kakutaspellz.wixsite.com/kakutatemple

  SvaraRadera
 17. Hej vänner jag heter Camila Rodela och jag är från Michigan, United State. Jag är här för att vittna om DR.OGAGA ??KUNTAs goda verk i mitt liv. Min man och jag har varit gift i 27 år med två barn. Bara för två år sedan kom allting till slut. Jag ville ha min man tillbaka och jag bad honom men han lyssnade aldrig, så jag stötte på flera vittnesmål om denna speciella stavningskastare. Några människor vittnade om att han tog tillbaka sin Ex-älskare, vissa vittnade om att han återställer livmodern och botar cancer och annan sjukdom, vissa vittnade om att han kan kasta en stavning för att stoppa skilsmässa och också stava för att få ett bra betalt jobb så vidare. Han är fantastisk, jag kom också över ett visst vittnesbörd, det handlade om en kvinna som heter Vera, hon vittnade om hur han tog tillbaka sin ex älskare och i slutet av sitt vittnesbörd släppte hon sin email.After att ha läst alla dessa bestämde jag att ge honom ett försök. Jag kontaktade honom via e-post och förklarade mitt problem för honom. Och han berättade för mig vad jag behöver göra, jag gjorde det och min man kom tillbaka till mig. Vi löste våra problem och vi var ännu lyckligare än någonsin tidigare DR.OGAGA ??KUNTA du är en begåvad man och jag kommer inte sluta publicera honom eftersom han är en underbar man. Om du har något problem och du letar efter en riktig och äkta stavningskastare, prova honom när som helst, han är svaret på dina problem. Du kan kontakta honom via email: ogagakunta@gmail.com och få dina problem att lösa mig. Han kan lösa följande problem och mycket mer.
  (1) OM DU VILL DIN din älskare
  (2) DU ÖNSKAR ATT KONVINTERA DIN HUSBAND FÖR ATT STOPPA DIVORNET
  (3) DU ÖNSKAR ATT FRAMFÖRAS I DIN KONTOR
  (4) DU ÖNSKAR MÄN OCH KVINNER ATT KÖRA FINNA DIG ATTRAKTIVA
  (5) OM DU ÖNSKAR ATT TÄNKA EN BARN
  (6) du vill vara rik
  (7) DU ÖNSKAR DIN HUSBAND FÖR ATT ÄLSKA ENDAST DIG FÖR RESTEN AV HANS LIV
  (8) DU BEHÖVER BRA tur stava
  (9) DU BEHÖVER EN LOTTERIPELL
  (10) DU BEHÖVER EN JOBB
   ogagakunta@gmail.com

  SvaraRadera
 18. Hej vänner jag heter Camila Rodela och jag är från Michigan, United State. Jag är här för att vittna om DR.OGAGA ??KUNTAs goda verk i mitt liv. Min man och jag har varit gift i 27 år med två barn. Bara för två år sedan kom allting till slut. Jag ville ha min man tillbaka och jag bad honom men han lyssnade aldrig, så jag stötte på flera vittnesmål om denna speciella stavningskastare. Några människor vittnade om att han tog tillbaka sin Ex-älskare, vissa vittnade om att han återställer livmodern och botar cancer och annan sjukdom, vissa vittnade om att han kan kasta en stavning för att stoppa skilsmässa och också stava för att få ett bra betalt jobb så vidare. Han är fantastisk, jag kom också över ett visst vittnesbörd, det handlade om en kvinna som heter Vera, hon vittnade om hur han tog tillbaka sin ex älskare och i slutet av sitt vittnesbörd släppte hon sin email.After att ha läst alla dessa bestämde jag att ge honom ett försök. Jag kontaktade honom via e-post och förklarade mitt problem för honom. Och han berättade för mig vad jag behöver göra, jag gjorde det och min man kom tillbaka till mig. Vi löste våra problem och vi var ännu lyckligare än någonsin tidigare DR.OGAGA ??KUNTA du är en begåvad man och jag kommer inte sluta publicera honom eftersom han är en underbar man. Om du har något problem och du letar efter en riktig och äkta stavningskastare, prova honom när som helst, han är svaret på dina problem. Du kan kontakta honom via email: ogagakunta@gmail.com och få dina problem att lösa mig. Han kan lösa följande problem och mycket mer.
  (1) OM DU VILL DIN din älskare
  (2) DU ÖNSKAR ATT KONVINTERA DIN HUSBAND FÖR ATT STOPPA DIVORNET
  (3) DU ÖNSKAR ATT FRAMFÖRAS I DIN KONTOR
  (4) DU ÖNSKAR MÄN OCH KVINNER ATT KÖRA FINNA DIG ATTRAKTIVA
  (5) OM DU ÖNSKAR ATT TÄNKA EN BARN
  (6) du vill vara rik
  (7) DU ÖNSKAR DIN HUSBAND FÖR ATT ÄLSKA ENDAST DIG FÖR RESTEN AV HANS LIV
  (8) DU BEHÖVER BRA tur stava
  (9) DU BEHÖVER EN LOTTERIPELL
  (10) DU BEHÖVER EN JOBB
   ogagakunta@gmail.com

  SvaraRadera
 19. Hej, jag är Allie Reyna, efter att ha varit i en relation med Anderson i åratal, bröt han med mig, jag gjorde allt för att få honom tillbaka, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskaster som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom, men jag är den typ som aldrig trodde på stavningsgjutningen. Jag hade inget annat val än att prova det, jag mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att bli bra och lovade att min ex kommer att återvända till mig innan tre dagar, han kastade stavningen och överraskande på andra dagen , det var runt 16:45, min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände, att han ville att jag skulle återvända till honom, han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom, det var så vi började leva tillsammans glatt igen. Han hjälpte mig också att stoppa mitt hjärtproblem. Jag är så tacksam för att vara bland de människor som delar detta vittnesbörd. Du kan kontakta Dr. JARAKUN på denna e-postadress: doctorjarakuntemple@gmail.com

  Kontakta honom för följande och se det stora arbetet av Dr. JARAKUN

  (1) Om du vill ha din ex tillbaka
  (2) Om du söker ett jobb
  (3) Du vill bli befordrad på ditt kontor
  (4) Du vill att kvinnor / män ska springa efter dig
  (5) Om du vill ha ett barn
  (6) Du vill vara rik
  (7) du vill bli giftig
  (8) Ta bort sjukdom från din kropp
  (9) Business Spell
  (10) Ta tillbaka förlorad kärlek
    och mycket mer...

  SvaraRadera
 20. Jag heter LISA och är från USA, jag vill använda denna möjlighet att tacka min stora Agadaga som verkligen gjorde mitt liv till en trevlig dag idag. Den här stora mannen Dr Agadaga förde min älskvärda man tillbaka till mig, jag hade två underbara barn från min man, för ungefär fyra år sedan har jag och min man varit i ett strid eller det andra tills han äntligen lämnade mig för en ung dam. Jag kände att mitt liv var slut och mina barn trodde att de aldrig skulle se sin pappa igen. Jag försökte vara stark bara för barnen men jag kunde inte kontrollera de smärtor som plågar mitt hjärta, mitt hjärta var fyllt av sorger och smärtor eftersom jag var verkligen kär i min man. Varje dag och natt tänker jag på honom och vill alltid att han skulle komma tillbaka till mig, tills jag en dag träffade en bra kompis som också var i en situation som jag men hennes problem var hennes förälskare som hon hade en oönskade graviditet för och han vägrade ta ansvar och dumpade henne. hon berättade för mig att mina var ett litet fall och att jag inte skulle oroa mig alls, så jag frågade henne vad som var lösningen på mitt problem och hon gav mig den här stora manens e-postadress. Jag tvivlade på om den här mannen var lösningen, jag kontaktade den här stora mannen och han berättade för mig vad jag skulle göra och jag gjorde dem alla, han berättade för mig att vänta på bara 72 timmar och att min man kommer att krypa på knäna bara för förlåtelse så gjorde jag troget vad den här stora mannen bad mig göra och säkert efter 72 timmar var han tillbaka till mig igen kontakta Dr Agadaga för hjälp idag på agadagaspiritualhome@gmail.com

  SvaraRadera
 21. Tack så mycket Dr Isikolo FÖR ATT RINGA MITT HUSBAND TILLBAKA MIG HEM +2348133261196 Jag och min man hade varit mycket kärleksfull, omtänksam och delat många vanliga saker i nästan 28 år och i (december 2017) hoppades jag gå reser med min man. Vem vi träffade skulle kommentera hur mycket vi kompletterar varandra. Han var en kärleksfull far och man, men han ändrade sig utan att jag såg det. Han medgav till en affär och jag fick reda på en nästa och plötsligt kom han fram med skilsmässans uppfattning. Jag blev deprimerad till självmordstiden. Jag såg aldrig det här kommande. Jag besökte vår äktenskapsterapeut flera gånger, men det verkade allting blev värre. Jag kände mig tom och hopplös om framtiden. Vi båda nyligen pensionerade och jag trodde att jag kunde spendera resten av mitt liv i pension med honom. Jag försökte allt möjligt att komma tillbaka med honom och jag grät 24 timmar om dygnet och visste inte hur jag skulle komma tillbaka med honom tills jag träffade Lord Lugard från Miracle Temple som garanterade mig en 24 timmars kraftfull kärleksspell för att ta med mig make att återvända till mig igen och älska mig ovillkorligt. Jag var redo att prova något för att jag fortfarande älskade honom mycket och inte ville förlora honom. Nu bor vi lyckligt igen efter att Dr Isikolo gjorde sin stavning på bara 24 timmar, tog tillbaka min man och återförenade min familj tillbaka. Ord räcker inte för att låta dig berätta för dig hur tacksam jag är för dina förklaringar. Tack så mycket Herre för att få mig att börja i år som en glad och uppfylld kvinna. Här är hans Email: isikolosolutionhome@gmail.com och även hans WhatsApp nummer +2348133261196

  SvaraRadera
 22. Jag heter lilian N. Detta är en mycket glad dag i mitt liv på grund av den hjälp som Dr.saguru har givit mig genom att hjälpa mig att få min ex make tillbaka med sin magiska och kärleksspell. jag var gift i 6 år och det var så hemskt eftersom min man verkligen fuskade på mig och letade efter skilsmässa men när jag kom över Dr.semu-e-post på internet om hur han har hjälpt så många människor att få sina ex tillbaka och hjälpa till att fixa relation.och få människor att vara lyckliga i sitt förhållande. Jag förklarade min situation för honom och sökte sedan hans hjälp men till min största överraskning berättade han för mig att han hjälper mig med mitt fall och här firar jag nu för att min man har förändrats helt för gott. Han vill alltid vara hos mig och kan inte göra någonting utan min dag. Jag njuter verkligen av mitt äktenskap, vilken stor fest. Jag kommer att fortsätta att vittna på internet eftersom Dr.saguru verkligen är en riktig stavning. BEHÖVER DU HJÄLP KONTAKT LÄKARE SAGURU NU VIA E-POST: drsagurusolutions@gmail.com eller whatsapp +2349037545183 Han är det enda svaret på ditt problem och får dig att känna dig glad i din relation.och hans också perfekt i
  1 LOVE SPELL
  2 VIN EX BACK
  3 FRUKTER AV WOMBEN
  4 PROMOTION SPELL
  5 SKYDDSPEL
  6 BUSINESS SPELL
  7 bra jobbspel
  8 LOTTERY SPELL och COURT CASE SPELL.

  SvaraRadera
 23. Jag vill berätta om en stavningskrock som hjälper mig att återställa mitt brutna äktenskap. Jag var gift i omkring 10 år till min man och det var underbart och roligt hela tiden innan min man började ha en affär utanför vårt äktenskap med en annan kvinna på sitt kontor som ledde till att vi skilde sig så han lämnade mig med våra två barn. Jag gick igenom helvetet med mina barn tills jag var introducerad till en stavningskastare som heter Dr Adodo som jag kontaktade för hjälp och han försäkrade mig om att han kommer att få min man tillbaka om två dagar, gjorde jag allt som han frågar mig och min största överraskning min man ringde mig och började be om ursäkt för alla de fel han hade gjort mot mig och jag var tvungen att förlåta honom för att jag behövde honom tillbaka, så om du går igenom svårigheter i ditt förhållande kommer jag att rådgöra med att du kontaktar honom idag på hans e-postadress på Adodospelltemple@gmail.com eller ring honom på hans mobilnummer +1 (661) 704 3225

  SvaraRadera
 24. HUR FÅR DIN TILLBAKA TILLBAKA.
   Jag vill dela mitt vittnesbörd med alla, jag heter Victoria Desmond från USA, efter 4 års äktenskap med min man lämnade han mig för en annan kvinna som ledde mig till frustration. Jag gjorde allt jag kunde för att få honom tillbaka men ingen utnyttjade, tills en gammal vän av mig berättade för en stavningskrock Dr.jaja på internet som hjälpt henne i ett liknande problem, först jag tvivlade på det men jag bestämde mig för att ge det ett försök. Jag kontaktade doktorn (jajaspellcastertemple@gmail.com.com) han hjälpte mig att stava en stavning på min
  make och inom 48 timmar kom min man tillbaka till mig igen. Jag kan inte sluta tacka JAJA. Kontakta den här fantastiska stavningskastern på något av dina problem, han kan erbjuda en varaktig lösning på alla dina problem:
  (1) bryta upp och älska stavar
  (2) Ta tillbaka din ex eller förlorad kärlek
  (3) Avsluta skilsmässa eller skilsmässa stavning
  (4) Äktenskapsstavar
  (5) Graviditet och barnbärande stavning
  (6) Business Spell
  (7) Ta bort sjukdom från din kroppsstavning
  (8) du vill att kvinnor / män ska springa efter dig
  (9) Lotteri vinnande nummer
  10) du vill vara rik och berömd
  11) Du vill bli befordrad på ditt kontor
  Kontakta den här stora mannen via: jajaspellcastertemple@gmail.com

  SvaraRadera
 25. Comment sauver votre relation et toiletter Quand votre partenaire veut divorcer

  Ma femme et moi avons été séparés il y a 4 mois et nos enfants, Emily et Robert, vivent avec elle mais ils me voient tous les week-ends. J'étais complètement dévastée et confuse jusqu'à ce qu'un vieil ami à moi parle d'un lanceur d'Internet appelé le prophète Williams qui aide les gens dans leur relation et leur problème de mariage à travers les pouvoirs des sorts de l'amour. Au début, je doutais qu'une telle chose existe. J'ai décidé de l'essayer, quand je l'ai contacté, il m'a aidé à lancer un sort et dans les 48 heures, ma femme est revenue et a commencé à m'excuser, maintenant elle a cessé de sortir avec les hommes et elle est avec moi. vous pouvez contacter sur {agadagaspiritualhome @ gmail}. Si vous passez par tout ce genre de problème d'amour de trouver votre mari, votre femme, ou ex petit ami et petite amie E.T.C. contactez le prophète Williams, E-mail: {agadagaspiritualhome@gmail.com} vous serez heureux d'avoir fait

  SvaraRadera
 26. Jag heter Kimberly Maria, jag är väldigt glad idag för att dela detta vittnesbörd på grund av att Dr Kola har gjort för mig. Jag är från Förenta staterna, jag vill snabbt skriva på en kraftfull kärleksförstärkare som hjälpte mig när jag hade ett missförstånd med min man som leder till skilsmässa, kontaktade jag den här kraftfulla stavningsknappen för hjälp och han hjälpte mig faktiskt utan springer iväg med mina pengar. Jag följer det steg han frågar och inom 48 timmar min man ringde mig och var ivrig efter min förlåtelse och att han ville ha mer än att ha mig i sina armar för alltid. Jag är fylld av så mycket glädje och glädje som jag hittade Dr. Kola, jag hoppas att du alla här kommer att hitta detta vittnesbörd om mig och få din man tillbaka på bara 48 timmar. Han gjorde ett perfekt arbete för mig. Jag är så glad och upphetsad, för som jag skriver detta vittnesbörd är min man galet kär i mig igen. Om det finns någon kropp där ute som har svårigheter och behöver hjälp, vänligen kontakta Dr. Kola på hans email dr.kolaspiritualhome@gmail.com och han är redo att hjälpa dig oavsett situation, här är hans giltiga email: dr. kolaspiritualhome@gmail.com eller via whatsapp +16313154480

  1) bli främjad i allt du gör.
  2) Tjäna bra pengar eller vinn en lotteri.
  3) uppnå framgång i affärer.
  4) andliga problem.
  5) vinna domstolsfall
  6) Leta efter din livspartner.
  7) få ett välbetalt jobb.
  8) få kontroll över ditt äktenskap.
  9) få fördel och få attraktion från människor.
  10) få tillbaka förlorade pengar.
  (11) läker dig av alla sjukdomar. både härdbara och ohälsosamma precis som hiv / aids, cancer, något alls
  (12) lösa graviditetsproblem och välsigna dig med barn.
  (13) Stava för att stoppa en skilsmässa
  hans email en gång adressen igen är (dr.kolaspiritualhome@gmail.com kontakta honom för allt ditt andliga problem) eller via whatsapp +16313154480

  SvaraRadera
 27. Jag har aldrig sett mig skjuta tårar för någonting förut, men den här dagen som min älskare lämnade huset med irritationer efter att vi hade någon kamp om honom, kom alltid sent och flirtade med kvinnor, ropade jag hela dagen, men efter så många dagar av ensamhet bestämde jag mig för att leta efter lösning på mitt förhållande och svar kom till mig när jag såg Dr.Adodo detaljer på internet och jag läste mycket recensioner om honom och jag bestämde mig för att ringa honom och med hjälp av Dr. Adodo min älskare kom tillbaka till mig inom 48 timmar och sedan dess har han aldrig kommit hem sent, så du kan se hur mäktig och användbar Dr.Adodo är för hela världen, det är därför jag ska sätta Dr.Adodo kontaktuppgifter just nu för de människor som behöver hans hjälp, kontakta Dr.Adodo via mobilen +2348107527833 eller lägg till honom på whatsapp eller skriv honom via e-post på Adodospelltemple@gmail.com

  SvaraRadera
 28. Detta är en mycket glad dag i mitt liv på grund av den hjälp som Dr. Adodo har givit mig genom att hjälpa mig att få min ex tillbaka med sin magiska spell. Jag var gift i 6 år och det var så hemskt eftersom min man verkligen fuskade på mig och letade efter skilsmässa men när jag kom över D.Adodo email på internet förklarade jag min situation för honom och sökte sedan hans hjälp men att Min största överraskning berättade han för mig att han hjälper mig med mitt fall och här firar jag nu för att min man har förändrats helt för gott. Han vill alltid vara hos mig och kan inte göra någonting utan min dag. Jag njuter verkligen av mitt äktenskap, vilken stor fest. Jag kommer att fortsätta att vittna på internet eftersom Dr.Adodo verkligen är en riktig stavning. Behöver du hjälp då kontakten doktor anger nu via e-post: Adodospelltemple@gmail.com eller ring eller lägg till honom whatsapp +2348107527833

  SvaraRadera
 29. Vittnesmål om hur jag vann min lotteri med lyckonumren från Dr Isikolo.

  jag heter Angelica Modric !!! Jag är väldigt tacksam med att dela dessa stora vittnesmål med dig. Det bästa som någonsin har hänt i mitt liv är hur jag vinner lotteriet. Jag är en kvinna som tror att jag en dag kommer att vinna lotteriet. Slutligen kom mina drömmar igenom när jag mailade: isikolosolutionhome@gmail.com. lita på och berätta för honom jag behöver lotteri numren. Jag har kommit långt för att spendera pengar på biljett bara för att jag ska vinna. Men jag vet aldrig att vinnande var så lätt förrän den dagen jag menade spellcasteren online som så många människor har pratat om att han är väldigt bra i att ställa lotteri, så jag bestämmer mig för att prova. Jag kontaktade den här mannen och han gjorde en stavning och han gav mig vinnande lotteri nummer. Men tro mig när dragningarna var ute, var jag bland vinnare. jag vinner 1.200.000 miljoner euros. Stora Dr Isikolo. lita på verkligen du är bäst, med den här mannen kan du göra miljoner pengar genom lotteri. Jag är så väldigt glad att träffa den här mannen, jag kommer alltid att vara tacksam för dig. Maila honom för dina egna vinnande lotteri nummer.
  E-post: isikolosolutionhome@gmail.com eller Whatsapp eller Viber +2348133261196

  SvaraRadera
 30. Jag är Allison Howarts Efter att ha varit i relation till Anderson i flera år bröt han upp med mig, jag gjorde allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, bad jag Han med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom, men jag är den typ som aldrig trodde att jag stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, han kastade stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att referera honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningskastern som hjälpt mig med mitt eget problem. email: ogagakunta@gmail.com du kan maila honom om du behöver hans hjälp i ditt förhållande eller något annat fall eller vad är han på +2348069032895
  1) Förälskelse Spells (2) Förlorade Love Spells (3) Skilsmässa Spells (4) Marriage Spells (5) Bindande Stava. (6) Breakup Spells
  7) Förbanna en förälskelse (8) Du vill bli befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning (9) vill tillfredsställa din älskare
  Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
  ogagakunta@gmail.com

  SvaraRadera
 31. Jag är Maris, och jag är här på denna sida för att tacka DrAgbazara för det bra arbete han gjorde för att få mitt förhållande tillbaka på rätt spår. Jag själv och min älskare hade någon tvist som ledde till vår uppbrott. Men genom hjälp av Dr.Agbazara kunde jag få tillbaka henne inom 48 timmar av den anledningen kommer jag att släppa kontaktinformationen för Dr.Agbazara på den här sidan för de som behöver sin hjälp att kontakta honom på Whatsapp via ( +2348104102662 ) eller email: ( agbazara@gmail.com )

  SvaraRadera
 32. Hej, jag heter "ALLIE REYNA" Jag är från USA. Jag var gift i 7 år med Ruben. Saker började bli ful och vi hade slagsmål och argument nästan varje gång. Det blev sämre vid en tidpunkt som han lämnade för skilsmässa ... Jag försökte mitt bästa för att få honom att ändra sig och stanna hos mig men all insats var meningslös. Jag bad om och försökte allt men ändå fungerade ingenting.

  Genombrottet kom när någon introducerade mig till den här underbara, stora stavningskastaren som till sist hjälpt mig ut ... Jag har aldrig varit ett fan av saker som detta men bara bestämde mig för att försöka motvilligt, för att jag var desperat och lämnade inget val ... Han gjorde speciella böner och använde rötter och örter ... Inom 2 dagar kallade han mig och var ledsen för allt det emotionella trauma han hade orsakat mig, han flyttade tillbaka till huset och vi fortsätter att leva lyckligt. vilket underbart mirakel Baba Egbe gjorde för mig och min familj.

  Jag har introducerat honom till många par med problem över hela världen och de har haft goda nyheter ... Jag tror starkt på att någon där ute behöver sin hjälp. För brådskande hjälp av någon typ, kontakta Baba Egbe nu via hans Email: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp honom på +7 (926) 512-8701.

  SvaraRadera
 33. Hej, jag heter "ALLIE REYNA" Jag är från USA. Jag var gift i 7 år med Ruben. Saker började bli ful och vi hade slagsmål och argument nästan varje gång. Det blev sämre vid en tidpunkt som han lämnade för skilsmässa ... Jag försökte mitt bästa för att få honom att ändra sig och stanna hos mig men all insats var meningslös. Jag bad om och försökte allt men ändå fungerade ingenting.

  Genombrottet kom när någon introducerade mig till den här underbara, stora stavningskastaren som till sist hjälpt mig ut ... Jag har aldrig varit ett fan av saker som detta men bara bestämde mig för att försöka motvilligt, för att jag var desperat och lämnade inget val ... Han gjorde speciella böner och använde rötter och örter ... Inom 2 dagar kallade han mig och var ledsen för allt det emotionella trauma han hade orsakat mig, han flyttade tillbaka till huset och vi fortsätter att leva lyckligt. vilket underbart mirakel Baba Egbe gjorde för mig och min familj.

  Jag har introducerat honom till många par med problem över hela världen och de har haft goda nyheter ... Jag tror starkt på att någon där ute behöver sin hjälp. För brådskande hjälp av någon typ, kontakta Baba Egbe nu via hans Email: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp honom på +7 (926) 512-8701.

  SvaraRadera
 34. Varje gång jag tittar tillbaka på vad som hänt med mig kommer jag alltid att uppskatta den stora dr Akhen (Akheretemple@yahoo.com) för det han har gjort för mig. Den här stavningskanalen tog tillbaka min finans, som lämnade mig utan anledning. Jag träffade den stora stavningskastaren och han berättade allt jag behöver göra! Nu är glad att Dr Akhere tog tillbaka honom och han älskar mig mer än han brukade! Du kan också kontakta honom på sin aktiva e-postadress (Akheretemple@yahoo.com) eller lägga till honom på Whats-app: +2348129175848 ......

  SvaraRadera
 35. Få din älskare tillbaka Perfekt brådskande kärleksspell, är Merly Ovando från Boston Usa Allt tack till Dr Fred som tog tillbaka Kärleken i mitt liv. min man lurade på mig och bad om en uppbrott. Jag tror inte först jag försöker komma tillbaka med honom men allt han sa till mig var att han är med någon annan. att han inte längre är intresserad av att gifta sig med mig vid den tiden var jag hjärtadbruten eftersom jag älskar min man så mycket att jag inte kunde släppa av honom plötsligt lämnade han mig, jag älskar verkligen honom och kan aldrig föreställa mig mitt liv utan honom. inte förrän jag kom över en mäktig verklig stavningskrock Dr fred som lovar mig 48hours brådskande kärleksspell för att komma tillbaka med min flickvän, bra tjugofyra {48} timmar. hmm-mm, det var en god natt klockan 11: 00 inom de dagar som Dr fred berättade för mig att min man kommer tillbaka, först hörde jag att klockan ringer närmar sig min dörr, jag hörde någon att säga älskling !!!, det låter bekant jag öppnade dörren och jag såg min man stående och grät framför mig. Jag blev inte förvånad för att allt jag har bett för honom att komma hem. Jag vill verkligen använda denna möjlighet att tacka Dr glad så mycket och kärlekssidan som riktade mig till Dr glad om du har något problem att få din ex tillbaka eller problem som är värre eller exakt som det du har varit med, kontakta Dr Peace på
   Via: EMAIL: doctorpeacetemple@gmail.com
  WHATSAPP: +2348059073851

  SvaraRadera
 36. Hej, jag heter "ALLIE REYNA" Jag är från USA. Jag var gift i 7 år med Ruben. Saker började bli ful och vi hade slagsmål och argument nästan varje gång. Det blev sämre vid en tidpunkt som han lämnade för skilsmässa ... Jag försökte mitt bästa för att få honom att ändra sig och stanna hos mig men all insats var meningslös. Jag bad om och försökte allt men ändå fungerade ingenting.

  Genombrottet kom när någon introducerade mig till den här underbara, stora stavningskastaren som till sist hjälpt mig ut ... Jag har aldrig varit ett fan av saker som detta men bara bestämde mig för att försöka motvilligt, för att jag var desperat och lämnade inget val ... Han gjorde speciella böner och använde rötter och örter ... Inom 2 dagar kallade han mig och var ledsen för allt det emotionella trauma han hade orsakat mig, han flyttade tillbaka till huset och vi fortsätter att leva lyckligt. vilket underbart mirakel Baba Egbe gjorde för mig och min familj.

  Jag har introducerat honom till många par med problem över hela världen och de har haft goda nyheter ... Jag tror starkt på att någon där ute behöver sin hjälp. För brådskande hjälp av någon typ, kontakta Baba Egbe nu via hans Email: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp honom på 7 (926) 512-8701.

  SvaraRadera
 37. Hej, jag heter "ALLIE REYNA" Jag är från USA. Jag var gift i 7 år med Ruben. Saker började bli ful och vi hade slagsmål och argument nästan varje gång. Det blev sämre vid en tidpunkt som han lämnade för skilsmässa ... Jag försökte mitt bästa för att få honom att ändra sig och stanna hos mig men all insats var meningslös. Jag bad om och försökte allt men ändå fungerade ingenting.

  Genombrottet kom när någon introducerade mig till den här underbara, stora stavningskastaren som till sist hjälpt mig ut ... Jag har aldrig varit ett fan av saker som detta men bara bestämde mig för att försöka motvilligt, för att jag var desperat och lämnade inget val ... Han gjorde speciella böner och använde rötter och örter ... Inom 2 dagar kallade han mig och var ledsen för allt det emotionella trauma han hade orsakat mig, han flyttade tillbaka till huset och vi fortsätter att leva lyckligt. vilket underbart mirakel Baba Egbe gjorde för mig och min familj.

  Jag har introducerat honom till många par med problem över hela världen och de har haft goda nyheter ... Jag tror starkt på att någon där ute behöver sin hjälp. För brådskande hjälp av någon typ, kontakta Baba Egbe nu via hans Email: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp honom på 7 (926) 512-8701.

  SvaraRadera

 38. Jag har gått igenom relationen saga med min man i 2 år eftersom han fuskar på mig och den här kvinnan är otrogen
  på mig med är böjd på att bryta mitt hem och vi till och med kom till en skilsmässa och bestämde mig för att lämna mig för den andra kvinnan, jag berättade för min vän på kontoret om skilsmässan på tisdag och hon rekommenderade mig till Dr Ilekhojie som räddade mitt äktenskap och tog min man tillbaka till mig och han knepade ner i går och ursäktade allt och svor aldrig att lämna eller fuska på mig någonsin igen och är så glad min familj är tillbaka och mina barn är glada att alla har liknande förhållande problem bör kontakta honom på gethelp05@gmail.com eller ring +2348147400259 jag är så glad min familj är tillbaka och jag vill att alla par ska förstå att skilsmässa aldrig är svaret WEBSITE: https://ilekhojie-solutions.webnode.com

  SvaraRadera
 39. Är min tacksamhet och ära att säga ett stort tack till en man med sanning och gör som han lovar var god, var och en på denna sida borde gå med mig och tacka Dr.OWOLO för den ära och lycka han gav mig, jag bryter upp med min man 7 månader tillbaka och jag var nere och vet inte vad jag ska göra förrän jag såg ett inlägg om denna stavningskrock Dr.OWOLO som jag förklara min situation och då sa han till mig att gråta inte min dotter för vad du söker efter är rätt här i mitt tempel gav han mig hopp när jag inte har något hopp till mitt största varsel, han gjorde stavningen för mig och min man var tillbaka 3 dagar efter stavningen snälla, om du behöver hjälp, så rekommenderar jag dig att du går till Dr. OWOLO, för att han är bäst av allt, kontakta Via WhatsApp (+17196006730)

  SvaraRadera

 40. HUR JAG FÅR MIN EX HUSBANDSBACK MED HJÄLP AV DR Ilekhojie ....... Mitt namn är Lucia Mancini, från Kanada, jag vill snabbt berätta för världen att det finns en riktig och effektiv online stavningskastare som är kraftfull och äkta, hans namn är Dr Ilekhojie, han hjälpte mig att nyligen återskapa mitt förhållande till min man som lämnade mig. När jag kontaktade Dr Ilekhojie kastade han en kärleksspell för mig och min man som sa att han inte har något att göra med mig, ringde mig och började be mig om att komma tillbaka. Han är tillbaka nu med så mycket kärlek och omsorg. Idag är jag glad att låta er alla veta att den här stavningskastern har befogenheter att återställa brutna förhållanden och ta tillbaka dem. för jag är nu väldigt glad med min man. För alla som läser den här artikeln och behöver sin hjälp, kan Dr Ilekhojie också erbjuda någon form av hjälp som att lösa skilsmässa fall, domstolsfall, dödsstavning, andligt skydd. Tack! Ilekhojies kontakta gethelp05@gmail.com eller ring +2348147400259

  SvaraRadera
 41. Äntligen har min lycka återställts av en man som heter Dr Akobe ,, Jag är Shole Kakhaz, jag vill att alla på den här webbplatsen / forumet för att gå med mig tacka det här DR Akobe för vad han just gjorde för mig och min familj, jag hade varit gift till min man i 5 år bodde vi lyckligt tillsammans i år och inte förrän han reste till Italien för en affärsresa där han träffade den här prostituerade som heksade honom att hata mig och barnen och älska henne bara så när min man kom tillbaka från resan sa han att han inte vill se mig och mina barn igen så han körde oss ur huset och han skulle nu till Italien för att se den andra kvinnan. så jag och mina barn var nu så frustrerade och jag bodde bara med min mamma och jag var inte behandlande bra för att min mamma blev gift med en annan man när min pappa död så mannen som hon blev gift med behandlade inte jag och min barn bra så jag var så förvirrad och jag letade efter ett sätt att få min man tillbaka till mig och mina barn så en dag som jag surfar på min dator såg jag ett vittnesbörd om detta MAN DR Dr.Akobe (akobemagicspell @ gmail. com) delas på internet av en dam och det imponerar på mig också så jag tycker också om att prova först var en rädd när jag tänker på vad jag och mina barn passerar så jag kontaktar honom och han berättade för mig att stanna lugn i bara två dagar att min man ska återställas till mig och till min bästa överraskning fick jag ett samtal från min man på den andra dagen frågar efter barnen och jag ringde Dr Akobe och han sa att dina problem har löst mitt barn så det här var hur jag får min familj tillbaka efter en lång stress att bromsa upp av en ond dam så med all denna hjälp från D R Akobe av (akobemagicspell@gmail.com) Jag vill att du alla på detta forum ska gå med mig för att säga ett stort tack till DR.Akobe och jag kommer också att rådgöra för någon i sådana eller liknande problem eller någon form av problem bör också kontakta honom för hjälp via hans personliga email (akobemagicspell@gmail.com) eller hans whatsapp nummer +19725819702
  Det här är en del av lösningen som han kan
  1. Stava för förtroende (människor kommer att lita på och tro dig alltid)
  2. Återställ hälsa för de sjuka
  2. Ta tillbaka ex kärlek
  3. Stoppa någon från att störa din relation.
  4. Ge medicin för stark och långvarig erektion
  5. Snabbt äktenskapsförslag
  6. Rengör all luck och återställ din lycka till
  7. Du vill bli älskad av alla i din familj.
  8. Behöver ett bra betalande jobb inom ditt område av specialisering.
  9. Rengör dig själv från varje ond spell
  10. du vill ha snabba pengar, rikedom, rikedom och berömmelse.
  kontakta honom nu via (akobemagicspell@gmail.com) eller hans whatsapp nummer +19725819702
  snälla kan du kopiera och skicka detta fantastiska vittnesbörd på andra forum / sajt så folk kommer att veta att det finns en bra lösning för alla slags familjeuppsägelse eller skilsmässa.

  SvaraRadera
 42. Hej jag är från USA och jag vill vittna om en stor och kraftfull stavningskastare. min man lämnade mig och barnen i 2 veckor när jag ringde honom han hämtade inte när han kom hem hemma den 3: e veckan han sa att han ville ha en skilsmässa jag var så ledsen jag grät hela natten gick han igen jag var så ensam Nästa dag jag sökte efter något online när jag hittade en stavningskastare som heter profeten Jacob Douglas som har hjälpt så många människor med sina problem, så jag kontaktade honom med mina problem som han berättade för mig att det tar 24 timmar och min man kommer tillbaka till jag gjorde allt som han berättade för mig att göra och nästa dag kom min man tillbaka och knöt och bad han avbröt skilsmässan vi är nu glada tillsammans Profeten Jacob Douglas kan också hjälpa dig, kontakta honom direkt om du behöver hans hjälp på ultimatesolutionspellcaster @ gmail.com kan du också kontakta via whatsapp på +2348050676586

  SvaraRadera

 43. Kära vänner, jag är från Förenta staterna, jag hade problem med min man för 4 år sedan, vilket ledde till vår uppbrott. när han bröt upp med mig, jag var inte jag själv igen, jag kände mig så tom i mig. tills en av mina vänner berättade för mig om en stavningskrock som hjälpt henne med liknande problem. jag mailade profet Douglas, stavningskastaren och jag berättade för mina problem och gjorde vad han bad om mig för att skära den långa historien kort. innan jag visste vad som hänt min man ringde mig och sa till mig att han är ledsen att jag ska förlåta honom att han kommer tillbaka till mig om 3 dagar och jag var så glad att få honom tillbaka. tack vare profeten Jacob Douglas, för att rädda mitt förhållande som var nästan smuligt fortsätt ditt bra jobb är den stora stavningskasterns e-postadress ultimatesolutionspellcaster@gmail.com du kan också ringa / WhatsApp: honom på + 2348050676586

  SvaraRadera


 44. Kära vänner, jag är från Förenta staterna, jag hade problem med min man för 4 år sedan, vilket ledde till vår uppbrott. när han bröt upp med mig, jag var inte jag själv igen, jag kände mig så tom i mig. tills en av mina vänner berättade för mig om en stavningskrock som hjälpt henne med liknande problem. jag mailade profet Douglas, stavningskastaren och jag berättade för mina problem och gjorde vad han bad om mig för att skära den långa historien kort. innan jag visste vad som hänt min man ringde mig och sa till mig att han är ledsen att jag ska förlåta honom att han kommer tillbaka till mig om 3 dagar och jag var så glad att få honom tillbaka. tack vare profeten Jacob Douglas, för att rädda mitt förhållande som var nästan smuligt fortsätt ditt bra jobb är den stora stavningskasterns e-postadress ultimatesolutionspellcaster@gmail.com du kan också ringa / WhatsApp: honom på + 2348050676586

  SvaraRadera
 45. Jag vill erbjuda råd till någon som söker hjälp om hur man återställer sin tidigare älskare efter en uppbrott eller skilsmässa! Dr. EZOMO är utan tvekan den bästa spellcasteren, och resultatet är 100% garanti. Efter 12 års äktenskap har min man och jag varit i flera slagsmål, en dag lämnade han mig och flyttade till Kalifornien för att vara med en annan kvinna. Jag kände att mitt liv var över och mina barn trodde att de aldrig skulle se sin far igen. Jag försökte bara vara stark för barnen, men jag kunde inte kontrollera de smärtor som plågar mitt hjärta, mitt hjärta var fullt av sorg och smärta eftersom jag verkligen var kär i min man. Varje dag och varje kväll tänker jag på honom och jag skulle alltid vilja att han kom tillbaka med mig. Jag var verkligen upprörd och behövde hjälp, så jag letade efter hjälp på nätet och hittade en webbplats som föreslog att Dr. EZOMO kan hjälpa honom att komma tillbaka snabbt. . Då kände jag att jag skulle försöka. Jag kom i kontakt med honom och han berättade för mig vad jag skulle göra och jag gjorde allt han sa att jag skulle göra, faktiskt följer jag ledtrådarna och gjorde en (kärleksspell) för mig. 48 timmar senare ringde min man verkligen och sa till mig att han saknade mig så mycket som de barn som jag trodde var en dröm, men när han ringde mig insåg jag att det är en verklighet, inte en dröm, Det var fantastiskt! Så här återvände han till mig och våra barn 2 dagar senare, med stor kärlek och glädje, och ber om ursäkt för hans misstag och för den smärta han hade orsakat mig och barnen under dagen var han borta från hemmet. Sedan, från och med den dagen, var vårt äktenskap redan starkare vid gryning före, allt tack vare Dr EZOMO. Han är så kraftfull och jag bestämde mig för att dela min historia på Internet, att Dr. EZOMO är en sann och kraftfull spellcaster som alltid kommer att be för att leva länge för att hjälpa sina barn vid tidpunkten för besvär, om han är här och behöver sin Ex eller om din man flyttade med en annan kvinna, gråta inte längre, kan du också skicka det via e-post till: doctorkingtemple@gmail.com. Du kan också ringa det eller lägga till det i WhatsApp med detta nummer +1 (619) 512 9826, Dr EZOMOis en far för alla

  SvaraRadera
 46. Hej Alla, jag heter Safa El Sadat, jag är gift i 20 år med min man och vi har två son, äldste en 16 och yngre är 11 år. Min man älskade mig mycket, men det kommer till en punkt när han deltar i affärer med en kvinna som är hennes medarbetare. Jag har aldrig föreställt mig det, men på något sätt förändrade hans inställning till mig och barn, mina sena arbeten fick mig att tänka på frågan, även vid mitt 20-års bröllopsdag i mars håller jag mig borta från sex när vi lovar att göra det på bröllopet årsdag, 15 dagar före bröllopsdagen erkände han det ja, han hade sex med sin kollega.
  Han tog med henne i min säng när jag var ute och arbetade, det betyder att mina känslor var helt värdefulla mot honom. Mitt mentala tillstånd är fullt av plågor, jag tror att jag inte kan glömma och återhämta smärtan. Den här kvinnan var i full kontroll över henne och jag ville aldrig göra det med våld, hon vill vinna över mig när hon är skild, hon sa att hon var avundsjuk på vårt förhållande och hon kommer att förstöra mig genom att ta min man. Jag var tvungen att diskutera det med en vän som bad mig att hitta en bra stavningskastare, först och främst trodde jag aldrig på den här Cast-stavningen, men jag måste försöka tills jag kom över PROPHET NOSA UGO-e-post på internet om hur han har hjälpt så många människor att få sina ex-tillbaka och hjälpa till att åtgärda relationen och göra människor glada i deras förhållande och några andra historier om andlig sjukdom och mer.
  Jag förklarade min situation för honom och han hjälpte mig att utföra några böner, några örter och rötter och ett litet offer som jag gjorde, och inom 7 dagar kom han tillbaka för att be om ursäkt och det var bara som ett mirakel för mig, är glad idag att han hjälpte mig och jag kan stolt säga att min man nu är med mig igen och han är nu kär i mig som aldrig tidigare.
  Har du behov av hjälp i ditt förhållande som att få tillbaka din man, fru, pojkvän, flickvän, vinnande av lotterier, växtbaserad botemedel mot sjukdom, hiv, sjukdomar, astma, artrit, fybroid, stroke eller någon form av sjukdom, andligt problem , Jobbsökande, tittare som läser mitt inlägg som behöver hjälp när det gäller några livsutmaningar borde kontakta PROPHET NOSA UGO och du kommer att vara glad att du gjorde.

  E-post: nosaugotemple@gmail.com
  WhatsApp: +34631686040

  SvaraRadera
 47. POTENTIELLA STAVTEMPEL EN STÄLL där alla problem "S PROBLEM LÖSAS MED 100% GARANTI-SAMTAL: +2348133261196 Jag" Patricia Šime från Makedonien, jag vill använda den här möjligheten för att tacka den Stora [DR ISIKOLO] för att hjälpa till att få min man tillbaka till mig, jag har haft mycket ont tills den dagen jag kontaktade [DR ISIKOLO] han kastade en kärleksförtrollning för mig och sa till mig att vänta på bara 48 timmar att min man kommer att ringa mig och jag gjorde enligt anvisningarna till mig av honom och överraskande, på 48 timmar, ringde min man verkligen till mig och började be om ursäkt för allt han hade orsakat mig. Jag är den lyckligaste kvinnan på jorden idag eftersom [DR ISIKOLO] har gjort en underbar handling i mitt liv och jag kommer att fortsätta dela detta vittnesbörd, om du skulle vilja kontakta [DR ISIKOLO] och om du vet att du stöter på samma situation, besök honom idag genom att kontakta honom via hans e-post: isikolosolutionhome@gmail.com eller Whatsapp honom på +2348133261196

  SvaraRadera
 48. Jag är här för att kommentera mitt personliga möte med en stavspelare som har hjälpt mig att återställa harmonin i mitt äktenskap och han har också gett mitt liv en ny mening. Jag vill att ni alla ska veta att prästmanuka hjälpte mig att återställa freden i mitt äktenskap som förstördes återställdes tillbaka och min man är tillbaka till huset och har tagit fullt ansvar för familjen och även han har blivit befordrad på kontoret med hjälp av präst manuka ord är helt enkelt inte tillräckligt för att säga tack. Du är verkligen en välsignelse för människovänlig prästmanuka. om du vill träffa den här mannen och få ditt problem att lösa hans e-postadress är lovesolutiontemple1@gmail.com Mrs.barbara

  SvaraRadera
 49. Det är stav läkare, som du kan skicka e-post om du behöver hjälp i ditt förhållande thegreatitoyahtemple@gmail.com
  Läkare whatapp nummer +2348059017448
  Jag lovar er att dina problem omedelbart löses.
  Efter att ha varit i förhållande med min make i sju år lämnade han mig, jag gjorde allt för att honom skulle komma tillbaka, men allt var förgäves. Jag ville efter den kärlek jag känner för honom, jag bad, men han vägrade
  Jag förklarade mitt problem med någon online och hon föreslog att jag hellre skulle skicka e-post till en trollkarl som kunde hjälpa mig med en stava som skulle få honom tillbaka, men jag är kvinnan som aldrig trodde på trollformler, jag hade inget annat val än att prova, jag kontakta den här läkaren omedelbart via sitt e-postmeddelande och gjorde allt han bad mig att göra, läkaren sa att inget problem allt skulle gå bra på tre dagar, min ex tillbaka till mig inom tre dagar, överraskande, på min andra dag, som var cirka 4 : 00 pm Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, svarade på telefonsamtalet och allt han sa var att han var så ledsen på grund av allt som hände, min man sa att han ville komma tillbaka till mig, han sa också att han älskade mig väldigt mycket. Jag var så glad och förvånad. Sedan dess löfte jag att alla jag känner aldrig kommer att ha ett problemproblem. Jag kommer att hänvisa till stavhjulet för hjälp. Vem som helst kan behöva hjälp av gjutmaskinen, din e-post thegreatitoyahtemple@gmail.com
  Läkare whatapp nummer +2348059017448
  Han gjorde också många trollformler,
  (1) Han vill ha sin ex tillbaka.
  (2) Du har alltid mardrömmar.
  (3) För att bli befordrad på ditt kontor.
  (4) Vill du ha ett barn?
  (5) Vill du bli rik?
  (6) De vill hålla sin man / hustru att vara ensam för alltid.
  (7) behovet av ekonomiskt stöd.
  8) Vill du ha kontroll över bröllopet?
  9) Du vill bli lockad av människor
  10) Brist på barn
  11) DU BEHÖVER ETT HUSBAND / Hustru
  13) Hur tjäna din LOTTERI
  14) FRÄMJANDE
  15) SKYDDSMAGIK
  16) FÖRETAGSBELL
  17) Bra stavarbete
  18) bot mot all sjukdom / HIV
  Kontakta honom idag på: thegreatitoyahtemple@gmail.com
  Läkare whatapp nummer +2348059017448

  SvaraRadera
 50. Jag läste en kommentar online av en Amerika-baserad journalist avslöjar hur han hittar en pojkvän, 3 månader efter att hennes ex bofryiend bröt upp.
  Jag skickar ett e-postmeddelande för att kontakta samma Dr.Amiso eftersom jag har dessa kraftfulla avsikter att saker kommer att fungera för mig, jag trodde på vittnesmål är bevis i verkligheten. Jag insåg att det här skulle vara bra att dela här eftersom jag vet att det kommer att inspirera andra också.
  lyckligtvis för mig kom jag över Dr.Amiso e-postkontakt i ett blogginlägg. I dag vittnar jag med glädje och lycka till världen ... detta är ett av de mest glada ögonblicken i mitt liv. Dr.Amiso den storslagna kärleks-stavningen, startade en trollformel för min räkning för att återhämta min ex-man med sin trollformel och magi.
  Jag är gift i över 6 år och det var så fruktansvärt eftersom min man verkligen fuskade på mig och letade efter en skilsmässa, vi slogs upp för 4 månader sedan och vi kom tillbaka igen efter så mycket tiggeri med trevliga gåvor av kärlek .
  Jag älskar min man så mycket. Jag kunde inte ha gjort någonting för att skada honom eller få honom att måla sig illa längre ... jag ville bara att han skulle älska mig för alltid. idag lever vi båda lyckligt tillsammans. Jag älskar honom så mycket. Min poäng är att han var min första kärlek (åtminstone det är som det känns).
  Jag är glad och tacksam för den här stora mannen. Först hade jag rädsla för tvivel, men jag försöker och det fungerar till mitt bästa. Jag är säker på att det här fungerar också, 100% säker.
  kontakta honom genom sin personliga amail via (herbalisthome01@gmail.com)
  han har befogenheter att lösa följande relationsfrågor;
  * Love Spells Win-Back Ex-älskare, Var rik och stanna med dig för alltid.
  * Magi för framgång och marknadsföring, ingen annan utom bara du.
  * Traditionella örter och rötter för att bota bröstcancer, kropp, mun och virginal lukt / utsläpp.
  * Magisk trollformulering för bröst- och penisförstoring / minskning.
  * bota Stop Nightmare, Bad Dreams & Convuction.
  * andlig rening, fettförbränning och sockerreglering i kroppen.
  * fertilitetsmagi - FRUKT AV KVINNOR & Bär ditt eget barn.
  * Fri från att mörda & kidnappas.
  * dekret magi, STAV LOTTERI & VINN-SPEL STAV
  Internet hjälper verkligen mycket med att ge en snabb och brådskande lösning på livsproblem.
  här är Dr.Amisos personliga e-postadress; herbalisthome01@gmail.com

  SvaraRadera
 51. Min make Aslund bromsade upp med mitt livs kärlek efter en enorm kamp. Han sa att det var över mellan oss och att han aldrig kommer att ta mig tillbaka igen efter att jag slutade saker med honom flera gånger.
  Jag förstod först att han var mitt livs kärlek efter att jag tappat honom.
  Jag vill ha honom tillbaka men jag vill inte heller skada honom igen. Inte säker på hur jag ens kan få honom tillbaka, verkar som om han fortsätter med sitt liv.
  Jag stötte på en coment online, läste ett inlägg av en dam från Sverige som heter Katie Mburgs, hon gav ett vittnesbörd om hur hennes ex återvänder tillbaka till henne efter två års separation, hon lämnade bakom, hon vittnade om att A Spiritual Healer som heter Oduduwa lunchade en stava på hennes vägnar.
  Jag skickar också ett meddelande till e-postmeddelandet för att be Dr.Oduduwa att hjälpa mig att få tillbaka min ex kärlekspartner, jag förklarar alla mina äktenskapsproblem till honom och Dr.oduduwa lovade mig att återvända min ex make inom två dagar älskar stavning bön och offra för att göra kärleks charm, jag försökte, jag tillhandahöll alla kärlek spell artiklar och material som krävs av mig, fick jag höra att utföra midnatt bön. Två dagar efter den första bönen blev jag förvånad över att det var exakt som Dr.Odduwa har lovat mig att mitt ex kommer att ringa mig på mobiltelefon för att be om ursäkt, min man Aslund ringde mig på telefon med okänt nummer, han ber om ursäkt och fixar ett datum till träffa. vi såg varandra ofta gånger under samma vecka, kärleksförtrollning lanserades för mina räkning i Dr.Odduwa-templet allt gjordes för mig, det fungerar till mitt bästa. Jag är glad idag att vi lever lyckligt tillsammans som familj. jag är greatful. tack vare den här stora mannen Oduduwa.
  Först hade jag rädsla för tvivel, men jag försöker och det fungerar till mitt bästa. Jag är säker på att detta fungerar för dig också för att återställa tillbaka förlorade kärleksförhållanden med din partner.
  e-postadress commnicate med Dr.Oduduwa via :.
   {Dr.oduduwaspellcaster@gmail.com}

  SvaraRadera
 52. Jag läste en kommentar online från en Califonia Based Journalist avslöjar hur hon hittar en pojkvän (sann kärlek) 3 månader efter att hennes ex pojkvän bröt upp. Jag skickar e-postmeddelande för att kontakta samma Dr.Oduduwa eftersom jag har dessa kraftfulla avsikter att saker kommer att fungera för mig, jag trodde på vittnesmål är bevis i verkligheten. Jag insåg att det här skulle vara bra att dela här eftersom jag vet att det kommer att inspirera andra också.
  tur nog för mig jag stötte på Dr.Oduduwa e-post (dr.odduwaspellcaster@gmail. com) kontakt hittades i en blogg kommentar avsnitt. I dag vittnar jag med glädje och glädje i mitt hjärta för att dela den här artikeln med min värld ... detta är ett av de mest glada ögonblicken i mitt liv. Dr.Oduduwa är den verkliga storsälskelse-stavningen, startade en trollformel för min räkning för att återhämta min ex-man med sin trollformel magi och kärlek-fängslande spell. Tidigare har jag försökt stavrådgivning för andra stavcaster fungerar inte för mig, de kräver pengar, men Oduduwa detta är en kärleksstava för mig utan att be mig betala för hans tjänster. detta är sant och fantastiskt omedelbart resultat.
  Jag har varit gift i över 6 år och det var så fruktansvärt eftersom min man verkligen fuskade på mig och letade efter en skilsmässa, vi slogs upp för 4 månader sedan och vi kom tillbaka igen efter så mycket tiggeri med trevliga gåvor av kärlek.
  Jag älskar min man så mycket, jag kunde inte ha gjort någonting för att skada honom eller få honom att känna sig illa mot mig längre .. Jag ville bara att han skulle tillbaka att älska att förlita mig för alltid. idag lever vi båda lyckligt tillsammans efter att Oduduwa lanserade en kärleksförtroll för min räkning.
  Jag är glad och tacksam för den här stora mannen Oduduwa. Först hade jag rädsla för tvivel, men jag försöker och det fungerar till mitt bästa. Jag är säker på att det här fungerar också, 100% säker.
  kontakta honom via hans personliga amail herbalisthome01@gmail.com
  han har befogenheter att lösa följande relationsfrågor;
  * Love Spells Win-Back Ex-älskare
  * Magi för framgång och marknadsföring
  * lycklig charm - BUSINESS STAR
  * SKYDDSHOOK, och Longlife,
  * förbannelse, penis- och bröstförstoring.
  * andlig rening, fettförbränning,
  * fertilitetsmagi - FRUITS OF WOMB,
  * dekretande magi, STAVLOTTERI & VIN-SPEL STAV
  Samma artikel som jag läste på nätet räddade mitt äktenskapsförhållande från skilsmässa, jag läste och jag skapade en e-postkontakt för att kommunicera med Dr.Oduduwa för hjälp via: (dr.oduduwaspellcaster@gmail. com)

  SvaraRadera
 53. mitt namn är nåd från Seattle WA. Jag har varit frånskild i 2 månader efter att jag var gift i 3 år. min man lämnade mig och gick tillbaka till sin ex fru som faktiskt lämnade honom för sin ex make. Hon lämnade sin man och kom sedan för att förstöra mitt äktenskap, jag och våra fyra barn är ledsna och deprimerade och tittar på dörren och fönstret varje dag och väntar och tänkte att min make skulle komma till sinnet ... men det gjorde han aldrig. Vad? min syster som bodde i Kalifornien berättade för mig om en psykisk som heter +1(505)900-0853 eller emil agadagaspiritualhome@gmail.com denna stavcaster gjorde en trollformel för mig som fungerade på 24 timmar. min man kom tillbaka nästa dag och vägrade att lämna tills jag förlåt honom. Jag ringde polisen på honom och han började gråta att han vill ha mig tillbaka att han är ledsen för att han försummat sin familj för en kvinna som lämnade honom för en annan man. Det har gått fyra dagar nu och han vill ha mig tillbaka eller så skulle han inte äta alls. Han sa att han skulle dö och om jag inte skulle ta tillbaka honom. det här spelljudandet är fantastiskt, jag är så glad att min man vill komma tillbaka med alla medel. Jag älskar det här stavhjulet för att hjälpa min familj.

  SvaraRadera
 54. Hej, jag är Allison Howarts Efter att ha varit i förhållande med Anderson i åratal, han gick upp med mig, jag gjorde allt för att få honom tillbaka men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har till honom, Jag bad honom med allt, jag lovade men han vägrade. Jag förklarade mitt problem till min vän och hon föreslog att jag snarare skulle kontakta en stavhjul som skulle kunna hjälpa mig att förtrolla för att få honom tillbaka men jag är den typ som aldrig trodde på stava, jag hade inget annat val än att prova det, jag skickade med trollspåren, och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara okej innan tre dagar, att mitt ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, han kastade trollformeln och överraskande under den andra dagen, det var omkring 16.00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, jag svarade på samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom att det var så vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag känner som har ett relationsproblem, jag skulle vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda riktiga och kraftfulla stavskärmaren som hjälpte mig med mitt eget problem. e-post: ogagakunta@gmail.com kan du maila honom om du behöver hans hjälp i ditt förhållande eller något annat
  1) Älska trollformler
  2) Lost Love Spells
  3) Skilsmässor
  4) Giftermål
  5) Bindande stav.
  6) Uppdelningar
  7) Förvisa en tidigare älskare
  8.) Du vill bli befordrad på ditt kontor / lotteri
  9) vill tillfredsställa din älskare
  Kontakta denna fantastiska man om du har problem för en varaktig lösning
  ogagakunta@gmail.com

  SvaraRadera
 55. HUR JAG HAR MITT EX EX KONSEKVIK MED HJÄLPEN AV DR ODION ...... Hej alla, jag heter Robert Jason, efter 15 års äktenskap bodde jag och min fru lyckligt tillsammans vi älskade varandra så mycket och jag älskade min familj de var min högsta prioritet, tills en morgon hade jag och min fru ett litet argument som jag vet att alla par har eftersom det inte finns några perfekta par i den här världen efter argumentet jag gick på jobbet när jag kom hem kunde jag inte hitta min fru och våra barn, hon packade också sina väskor och barnens och lämnade jag försökte ringa henne men jag kunde inte nå henne, jag gick till hennes väns hus men de kunde inte säga mig var de skulle hitta henne, jag var frustrerad Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag började dricka alkohol varje dag och natt. Jag slutade gå på jobbet, det var en svår sak för mig eftersom hon och mina barn betyder allt för mig att det var som att en del av min kropp lämnade mig, jag kunde inte fungerar bra, en dag surfar jag på internet när jag såg ett vittnesbörd om någon som vittnade om en man c alled Dr. ODION och hur han tog tillbaka sin fru inom tre dagar, jag tänkte inte två gånger om det jag messaged honom och berättade för honom allt som hände mellan mig och min fru och han sa att han tycker att mitt problem är mycket lätt för honom att lösa han sa också att jag skulle lita på honom att min fru kommer tillbaka och jag sa till honom att jag litar på honom och han bad om lite information som jag gav honom, 3 dagar senare kom min fru hem hem med barnen att jag var så förvånad över att se henne att det var som en dröm för mig började hon gråta och ber om ursäkt för mig. Jag sa till henne att det är okej, jag förlåter henne att hon är glad att hon är tillbaka, vi lever nu lyckligt tillsammans. Om du är hjärtbruten för att din fru eller make lämnade dig, kontakta honom via hans e-post för någon form av dödsstavning, skyddsstavning och även för att lösa rättsfall. (drodion60@yandex.com) eller så kan du också appa honom på +2349060503921.

  SvaraRadera
 56. Jag vill dela min berättelse med alla ,, Efter fyra års äktenskap med min make lämnade han mig till en annan kvinna, vilket gjorde mig frustrerad. Jag gjorde allt jag kunde för att få tillbaka det, men ingenting gjordes förrän en gammal vän berättade för mig om en internetstarter, Dr.jaja, som hjälpte henne att lösa ett liknande problem. Till att börja med tvivlade jag, men jag bestämde mig för att ge ett exempel. Jag kontaktade läkaren (jajaspellcastertemple @ gmail.com). Det hjälpte mig att erbjuda kärlek i min mans hjärta och 48 timmar efter att min man kom hem. Jag kan bara tacka JAJA. Kontakta den här fantastiska startern för någon av dina problem,

  SvaraRadera
 57. Kontakta DR PEACE på doctorpeacetemple@gmail.com om du vill få din make, fru, pojkvän och flickvän tillbaka nu och återfå din lycka.

  Mitt namn är bara ovando från Antlanta. Jag är verkligen nöjd med denna tjänst som DR PEACE tillhandahåller för mig. Jag är en av de människor som sa: "Jag kommer aldrig att ringa en psykiker eller en trollkarl eller vad som helst" för att hjälpa mig med mina problem - minst av alla mina kärleksproblem, men jag nådde den punkt där jag visste att jag behövde lite vägledning, och jag är så glad att jag hittade den här mannen som heter DR PEACE jag aldrig på en miljon år skulle ha trott att jag skulle skriva ett brev som det här, men när jag nästan förlorade Andrew i en av våra dumma slagsmål (han bröt upp med Jag trodde att jag hade tappat allt.Jag grät hela dagen och tror att han aldrig kommer att komma tillbaka till mig igen. Jag läste ett vittnesbörd av en man som heter Taylor Borg om honom som säger att hur DR PEACE hjälper honom att komma tillbaka är EX hustru inom 48 timmar. Jag mailar honom snabbt. Han gjorde en (Lover spell) för mig. 48 timmar senare kom min (ex-pojkvän) till mig och bad om ursäkt för de fel som han gjorde och lovade att aldrig göra det igen. Sedan dess har allt återgått till det normala och vår kärlek är nu starkare att han inte kan göra utan att vara med mig. Jag och min pojkvän bor tillsammans lyckligt igen. DR PEACE är det bästa stavaggregatet online som är kraftfullt och äkta. Och när jag var som mest desperat utnyttjade han inte mig. Du utförde en mycket bra tjänst för en person i verkligt behov. Jag vet inte hur du gjorde det eller hur denna magi fungerar, men allt jag vet är att det fungerar !! Andrew och jag är lyckligt tillbaka tillsammans, och jag är alltid tacksam över att DR PEACE skickar e-post till honom doctorpeacetemple@gmail.com Du kan också Whatsapp honom på +2348059073851 Viber: +2348059073851 för all slags hjälp är mycket kapabel och pålitlig för hjälp.

  SvaraRadera
 58. Godvänner, jag heter Molly Leo från Eskilstuna, Sverige, jag är läkare av yrke, 47 år. Läs mitt sanna livsvittnesbörd, jag har en positiv avsikt att denna information kommer att hjälpa någon som läser den här artikeln just nu att återställa bruten äktenskap och återställa förlorade kärleksförhållanden inom två dagar. Efter att ha varit i förhållande med Ludvig i flera år, han gick upp med mig, jag gjorde allt för att få honom tillbaka till älska mig, men allt jag gjorde var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har till honom, jag frågade honom med allt jag har, jag lovade men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min kollega på jobbet och hon föreslog att jag snarare skulle kontakta en kärlek stavspelare som kan hjälpa mig att stava det tillbaka, men jag är den typen av person som aldrig trodde att kärlek stavning del existerade eller fungerar, jag hade inget val men för att pröva det, mailade jag spellcaster-kanalen och han sa till mig att det inte fanns något problem att allt skulle gå bra innan tre dagar, att mitt ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, han kastade Love spell-delen i luften och överraskande andra dagen var klockan 3.00. Min ex-kärlekspartner ringde mig på min mobiltelefon, jag blev så förvånad över att jag svarade på telefonsamtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket . Jag var så glad och det var så vi började leva tillsammans lyckligt. så här kan du nå honom om du behöver hjälp E-post: doctorpeacetemple@gmail.com whatsapp på +2348059073851 eller så kan du också kontakta honom på viber på +2348059073851 ta saker för givet och det tar från dig ..

  SvaraRadera
 59. Hej alla jag är så glad att dela mitt vittnesbörd för att alla ska veta att det finns en lösning på dina förhållanden / äktenskapsproblem när du kontaktar DR ODION som just har hjälpt mig återställa mitt trasiga hem med sina kraftfulla trollformler. Jag har varit i ett misshandlande äktenskap så länge och har lidit totalt avslag och hat från min fru som brukade älska mig. Hon förvandlades till ett skrämmande monster och alltid slåss med mig. hon fuskar på mig öppet och visar inga ånger. hon ville ha mig ur sitt liv. hon övergav till och med mig och flyttade ut för att bo med en av hans många pojkvän. Jag gick igenom helvetet eftersom jag var tvungen att ta hand om mig själv och barnen bara. Jag kunde inte låta mitt äktenskap bryta eftersom jag verkligen älskar henne men visste inte vad jag skulle göra för att föra min fru hem. Jag stötte på en skrivning online och såg ett inlägg där någon delade ett vittnesbörd om ett liknande problem som löstes av DR ODION så jag bestämde mig för att pröva det lite, jag visste att han bara var svaret på vad jag behövde. kontaktade honom via sin e-post (drodion60@yandex.com). Jag fick ett svar från honom som berättade vad jag hade att göra och omedelbart följde jag. Min fru ringde nästan omedelbart och bad om att återvända hem. När hon återvände såg jag omedelbar förändring i hennes karaktär. Hon förändrades till kvinnan som älskade och tog hand om mig. Idag är vi glada igen. Allt tack till DR ODION som räddade mitt äktenskap. Jag vill att någon som vill ha relation / äktenskap hjälper till att kontakta honom och jag vet att han kan göra sina underverk igen i ditt liv. kontakta honom via hans e-postadress (drodion60@yandex.com) eller så kan du också whatsApp honom på +2349060503921.

  SvaraRadera
 60. Hej alla, jag heter Aisha Sadat, jag är gift i 20 år med min make och vi har två son, äldre en 16 och yngre är 11 år. Min man älskade mig mycket men det kom till en punkt när han engagerade sig i en relation med en kvinna som är hennes kollega. Jag föreställde mig det aldrig men på något sätt förändrade hans inställning till mig och barn, hans sena kom från jobbet fick mig att tänka på saken, även på mitt 20-årsdag i mars håller jag mig borta från sex eftersom vi lovar att göra det på bröllopet jubileumsdag, 15 dagar före bröllopsdagen, medgav han att ja han hade sex med sin kollega.
  Han förde henne i min säng när jag var ute på jobbet, det betyder att mina känslor var helt värdelösa för honom, mitt mentala tillstånd är full av ångest, jag tror att jag inte kan glömma och återhämta smärtan, den här kvinnan var i full kontroll över henne och jag ville aldrig göra det med våld, hon vill vinna över mig när hon är skild, hon sa att hon var avundsjuk på vårt förhållande och att hon kommer att förstöra mig genom att ta min man. Jag var tvungen att diskutera det med en vän som bad mig hitta ett bra stavaggregat, för det första trodde jag aldrig på den här Cast-stavningen men jag måste prova förrän när jag kom över PROFET NOSA UGO-e-post på internet om hur han har hjälpt så många människor att få tillbaka sitt ex och hjälpa till att fixa förhållandet och göra människor lyckliga i sin relation och några andra berättelser om andlig sjukdom.
  Jag förklarade min situation för honom och han hjälpte mig att utföra några böner, några örter och rötter och ett litet offer som jag gjorde, och inom sju dagar kom han tillbaka för att be om ursäkt och det var precis som ett mirakel för mig, jag är glad idag att han hjälpte mig och jag kan stolt säga att min man nu är med mig igen och att han nu är kär i mig som aldrig tidigare.
  Behöver du någon hjälp i ditt förhållande som att få tillbaka din man, hustru, pojkvän, flickvän, vinna lotterier, örtmedicin mot sjukdom, HIV, könssjukdomar, astma, artrit, könsbräcka, stroke eller någon slags sjukdom, andligt problem , Jobbfrämjande, tittare som läser mitt inlägg som behöver hjälp med alla livsutmaningar bör kontakta PROPHET NOSA UGO och du kommer att vara glad att du gjorde det.

  E-post: nosaugotemple@gmail.com
  WhatsApp: +37258031247
  https://karnatakatemple.wixsite.com/karnataka

  SvaraRadera
 61. Jag vill bara att hela världen ska veta om det här stavaggregatet jag träffade för en tid sedan, jag kan inte säga allt han gjorde för mig. min fru lämnade mig för 4 år sedan med mina barn. Jag surfar på nätet när jag träffade vittnesbörd om denna underbara man på nätet, jag bestämde mig för att prova det och min fru är tillbaka nu och vi är glada igen eftersom orsaken är för skriven allt jag kan säga är tack så mycket jag är väldigt glad. Och han försäkrade mig att han gör mycket magi inklusive

  Kärleksförtrollning
  Power spell
  Framgång
  Sjukdomens öde
  Graviditetens öde
  Stav för äktenskap
  Typ av arbete
  Skyddstav
  Vinn ett straffregister
  Mycket lycka etc.
  du behöver hans hjälp den mäktiga Dr. Ajayi kontakta honom på den här e-postadressen (drajayi1990@gmail.com) eller lägg till honom på What'sapp +2347084887094 och diskutera ditt problem med honom. Han är en bra man och jag kommer alltid att vara tacksam för honom. Tack.

  SvaraRadera
 62. God dag alla, det här är mitt vittnesbörd om Dr. Fasoyas bra arbete som hjälper mig, jag är Alberto Grace från Spanien. make som lämnade mig ut de senaste 3 åren, så småningom med den här mannen på en bloggsida som bokförts av en eller är klient för hjälp, min man gav ut alla tecken på att han hade en affär men jag valde att leva i förnekelse och ignorera dem. Han behandlade mig dåligt och slutade visa mig den kärlek och tillgivenhet som fick mig kär i honom i första hand

  Jag förklarade allt för honom och han berättade för mig om ett stavaggregat som han hade hört talas om och han gav mig en e-postadress för att skriva till stavavläggaren för att berätta för honom om mina problem på bara två dagar var min man tillbaka till mig, jag bara för att säga tack uppriktiga och sanningsamma stavmästare, sir allt du berättade för mig har skett och tack herr, snälla, jag vill berätta för alla som letar efter någon lösning på deras problem, jag råder dig att vänligen kontakta detta stava caster, han är verklig, han är mäktig och oavsett vad stava caster berättar är vad som kommer att hända, eftersom allt det stavmästaren berättade för mig kom till. Du kan vänligen kontakta honom på:

  E-postadress är (fayosasolusionhome@gmail.com) eller direkt på

  Whatsapp +2348151918774

  SvaraRadera
 63. Livet kan vara knepigt och tro mig, livet har spelat många knep på mig, jag tror aldrig på voodoo eller stavningskastningar även om jag har läst några böcker om dem. En speciell man som heter Dr Ajayi bevisar för mig att voodoo / spell-casting är verkligt och existerar. Jag heter Sarah och jag är 45 år med tre barn och en kärleksfull man som make. i 8 goda månader var jag i ett deprimerat tillstånd eftersom min man vaknade en viss morgon och lämnade huset med några av sina kläder utan någon förklaring, jag väntade på att han skulle komma hem den dagen men han var inte någonstans att hitta, jag ringde och sa att han inte längre var intresserad av vårt äktenskap igen eller barnen, detta förde kylda på min hud och jag var i chock eftersom jag inte kan komma ihåg att vi hade några problem, jag fick senare reda på att han var med en annan kvinna, alla samtal och ansträngningar för att få honom att komma hem igen var ett misslyckande, han uppträder som om han aldrig har känt mig förut. Jag läste en artikel på en webbplats när jag såg ett vittnesbörd om en kvinna som hävdar att Dr Ajayi hjälpte henne att lösa sina familjeproblem och hon tappade hans kontakt. Jag valde kontakten och meddelade stavmästaren Dr Ajayi, jag förklarade mina problem för honom, han sa att jag inte borde oroa mig för att allt kommer att gå bra. Jag tvivlar på det men bestämde mig för att ge det ett skott. Jag fick höra vissa saker att göra som jag gjorde, vet du att 3 dagar efter trollformningen på en morgon hörde jag en bank på dörren, det var min man som stod utanför, han sa att han inte visste vad han gjorde och kan inte ens komma ihåg hur lång tid har varit ute i huset, jag är väldigt glad att få min man tillbaka och alla tack för Dr Ajayi, stava caster, sedan jag kontaktar honom, har mitt liv gått smidigt och jag vill ha folk där ute går igenom mitt tidigare villkor för att få en snabb hjälp och det är därför jag delar mitt vittnesbörd. Så om du går igenom någon form av livssvårigheter, kontakta Dr Ajayi via e-post: drajayi1990@gmail.com eller Whatsapp: +2347084887094 och du är glad att du gjorde det.

  SvaraRadera
 64. Detta är mitt vittnesbörd om det fantastiska verk som Dr Oniha gjorde för mig. Min man överger mig och barnen och gick till en annan kvinna som han just mötte. Och kvinnan stavade på honom så att han aldrig kommer att ha något att göra med mig och mina barn för det, jag själv och barnen har lidit och det har varit ett helvete av en kamp, ​​men jag bestämmer mig för att göra alla medel för att göra säker på att min familj samlas som den brukade, då gick jag online där såg jag så många bra prat om den här stavmästaren som heter Dr Oniha på hans webbplats. Så jag var tvungen att kontakta honom och förklara mitt problem för honom och på bara 48 timmar som han lovat kom min man hem och hans beteende var tillbaka till mannen jag gifte mig med. Jag kan inte tacka det här stavhjulet tillräckligt för vad han gjorde för mig, jag är så tacksam och jag kommer aldrig att sluta publicera sitt namn på internet för det bra arbete han har gjort för mig. Återigen är jag tacksam dr. Oniha för ditt fantastiska arbete ''. Du kan också lösa dina problem med hjälp av Dr Oniha. kontakta honom via e-post onihaspelltemple@gmail.com eller whatsappnummer +15056336879. Tack alla för att du läste detta fantastiska vittnesbörd.

  SvaraRadera
 65. Detta är mitt vittnesbörd om det fantastiska verk som Dr Oniha gjorde för mig. Min man överger mig och barnen och gick till en annan kvinna som han just mötte. Och kvinnan stavade på honom så att han aldrig kommer att ha något att göra med mig och mina barn för det, jag själv och barnen har lidit och det har varit ett helvete av en kamp, ​​men jag bestämmer mig för att göra alla medel för att göra säker på att min familj samlas som den brukade, då gick jag online där såg jag så många bra prat om den här stavmästaren som heter Dr Oniha på hans webbplats. Så jag var tvungen att kontakta honom och förklara mitt problem för honom och på bara 48 timmar som han lovat kom min man hem och hans beteende var tillbaka till mannen jag gifte mig med. Jag kan inte tacka det här stavhjulet tillräckligt för vad han gjorde för mig, jag är så tacksam och jag kommer aldrig att sluta publicera sitt namn på internet för det bra arbete han har gjort för mig. Återigen är jag tacksam dr. Oniha för ditt fantastiska arbete ''. Du kan också lösa dina problem med hjälp av Dr Oniha. kontakta honom via e-post onihaspelltemple@gmail.com eller whatsappnummer +15056336879. Tack alla för att du läste detta fantastiska vittnesbörd.

  SvaraRadera
 66. Jag är Laura Dalek från (ALABAMA), När jag så småningom hittade vittnesmål om den här stavspelaren Dr Ilekhojie, hur han hjälpte många människor att få sina älskare och trasiga hem tillbaka, kontaktade jag honom också för att jag var absolut desperat efter att få min älskare tillbaka. Livet utan min älskare var en riktig röra för mig och mina barn. Jag ville ha en dramatisk förändring och jag trodde att kärleksstava kunde vara lösningen. Efter att ha diskuterat resolutionen med Dr Ilekhojie gav han mig hopp om att han kommer att återställa min relation. Jag kände mig säker på att han faktiskt skulle få min älskare att återvända hem och det gjorde han! Det är fantastiskt vad den här stora stavmästaren har gjort för mig, hans hjälp är ovärderlig! Jag vet inte vad jag skulle ha gjort utan Dr Ilekhojie. Han gör sitt jobb så bra att han är organiserad och mycket funktionell. så glad att min älskare återvänder hem. Om du behöver hjälp, kontakta honom just nu genom dessa detaljer nedan: E-post: gethelp05@gmail.com WhatsApp +2348147400259

  SvaraRadera
 67. Jag är glad över att dela mitt vittnesmål här idag med världen. Jag föreställer mig aldrig att jag gör det här, men jag är full av glädje och jag vill att andra ska få deras hjälp att göra. Är en kontorssekreterare av yrke, jag har två barn med en man. Min man övergav mig och våra barn utan någon förklaring att han just lämnade huset och nästa sak som jag hörde att han träffade en annan kvinna, jag försökte alla möjliga medel för att få honom tillbaka hem men han agerade konstigt mot mig och till och med försummade barnen. Jag var frustrerad och ödelagd, jag sökte efter hjälp från olika vinklar tills jag såg ett inlägg om Dr Ajayi en stavbeslag. Jag kontaktade en stavhjul, som berättade vad jag skulle göra. Han försäkrade mig att han kommer att kasta en stavning och att allt kommer att gå bra inom tre dagar men jag var skeptisk, jag tänkte på det innan jag äntligen kontaktade honom igen, vi gick igenom processen tillsammans och till min förvånade stava fungerade och min man har återvänt hem och knelat för att be om förlåtelse men det första var ett överraskningssamtal från honom eftersom vi inte har pratat i cirka 6 månader. Dr Ajayi är verkligen en man av hans ord, om du har problem i ditt förhållande eller någon aspekt av ditt liv, kontakta stavmästaren Dr Ajayi för en varaktig lösning.

  E-post: drajayi1990@gmail.com
  WhatsApp-nummer: +2347084887094

  SvaraRadera
 68. Min fru och jag är gift de senaste 15 åren och har en vacker 12-årig dotter. Under hela det har varit ett kärleksförhållande och jag älskar verkligen ingen mer i världen än jag älskar henne.

  Vi hade ett tufft liv i början med ekonomiska problem men vi har nu passerat dessa och lever faktiskt ett mycket bekvämt liv under de senaste 5 åren eller så. Vi tillbringar mycket tid tillsammans och hade verkligen nollproblem tills för ett år sedan.

  I juli förra året åkte vi till ett hotell för en helg och när vi kom tillbaka, erkände min fru att jag grät att hon hade börjat röka. Jag reagerade väldigt dåligt (nu inser jag) och försökte pressa henne att sluta, alltid för att jag bryr mig. Det senaste året hade vi 6 incidenter där vi hade stora slagsmål alltid av samma anledning. Eftersom hon inte skulle röka i huset röker hon på jobbet. Under helgerna besökte hon en flickvän som bor bredvid vårt hus där hon skulle åka i en halvtimme för att röka.

  Våra helger blev stressade på grund av hennes nya vana och för en månad sedan plockade hon upp sina saker, hyrde en lägenhet och flyttade dit. Jag var ute med min dotter när det hände och när jag kom hem och såg hennes saker saknas kollapsade jag i princip. I 2-3 veckor gjorde jag alla misstag med att tigga och gråta men hennes hjärta var så härdat att jag inte kunde tro hur hon behandlade mig.

  Förra veckan bestämde jag mig för att semestra med min dotter. Min fru har inte kontaktat mig alls under den senaste veckan, men kontaktar vår dotter morgon och natt genom att skicka henne, jag gjorde allt jag kunde för att få henne tillbaka men vet hur ... just för 2 månader sedan var jag igenom en artikel online innan ooi såg en kvinna som delar några nyheter om en mäktig man som hjälper henne att få fred hemma, jag var så imponerad av vittnesbörden och jag bestämde mig för att försöka .. Jag förklarar alla mina problem för läkaren ALAM .. han lovar att hjälpa jag och han gjorde som han lovade, se min fru är tillbaka och tigger, hon har till och med slutat röka..kanske hans namn beröm .. för mer information kan du kontakta honom för hjälp om du har problem i ditt hem .. e-post dralahalah @ gmail.com eller ring whatsap + 2348115720823. Tack för att du delar min berättelse med mig.
  e-post dralahalah@gmail.com ring eller whatsapp: +2348115720823

  SvaraRadera
 69. Min fru och jag är gift de senaste 15 åren och har en vacker 12-årig dotter. Under hela det har varit ett kärleksförhållande och jag älskar verkligen ingen mer i världen än jag älskar henne.

  Vi hade ett tufft liv i början med ekonomiska problem men vi har nu passerat dessa och lever faktiskt ett mycket bekvämt liv under de senaste 5 åren eller så. Vi tillbringar mycket tid tillsammans och hade verkligen nollproblem tills för ett år sedan.

  I juli förra året åkte vi till ett hotell för en helg och när vi kom tillbaka, erkände min fru att jag grät att hon hade börjat röka. Jag reagerade väldigt dåligt (nu inser jag) och försökte pressa henne att sluta, alltid för att jag bryr mig. Det senaste året hade vi 6 incidenter där vi hade stora slagsmål alltid av samma anledning. Eftersom hon inte skulle röka i huset röker hon på jobbet. Under helgerna besökte hon en flickvän som bor bredvid vårt hus där hon skulle åka i en halvtimme för att röka.

  Våra helger blev stressade på grund av hennes nya vana och för en månad sedan plockade hon upp sina saker, hyrde en lägenhet och flyttade dit. Jag var ute med min dotter när det hände och när jag kom hem och såg hennes saker saknas kollapsade jag i princip. I 2-3 veckor gjorde jag alla misstag med att tigga och gråta men hennes hjärta var så härdat att jag inte kunde tro hur hon behandlade mig.

  Förra veckan bestämde jag mig för att semestra med min dotter. Min fru har inte kontaktat mig alls under den senaste veckan, men kontaktar vår dotter morgon och natt genom att skicka henne, jag gjorde allt jag kunde för att få henne tillbaka men vet hur ... just för 2 månader sedan var jag igenom en artikel online innan ooi såg en kvinna som delar några nyheter om en mäktig man som hjälper henne att få fred hemma, jag var så imponerad av vittnesbörden och jag bestämde mig för att försöka .. Jag förklarar alla mina problem för läkaren ALAM .. han lovar att hjälpa jag och han gjorde som han lovade, se min fru är tillbaka och tigger, hon har till och med slutat röka..kanske hans namn beröm .. för mer information kan du kontakta honom för hjälp om du har problem i ditt hem .. e-post dralahalah @ gmail.com eller ring whatsap + 2348115720823. Tack för att du delar min berättelse med mig.
  e-post dralahalah@gmail.com ring eller whatsapp: +2348115720823

  SvaraRadera
 70. Jag är så upphetsad att min bröllops äktenskap har återställts, mitt ex hus är tillbaka efter att han lämnat mig och mina två barn, för en annan kvinna, jag var så lycklig att träffa DR ALAM, hur han hjälpte många människor att få fred till deras hem, JAG KONTAKT HEM FÖR HJÄLP, DETTA ÄR HUR HJÄLPAR MIG ATT FÖR FRED TILL MITT HEM KAN HANS NAMN VÄRA OCH HONORAD .. EN STOR TACK TILL HOM EN GÅNG MER. DE STÖRSTA I VÄRLDEN. Och om du är här, har du detta problem, vill du att ditt EX-HUSBAND KOMMER TILLBAKA TILL DIG DONT CRY NOMORE LÖSNINGEN ÄR HÄR KONTAKT DR ALAM E-post dralahalah@gmail.com eller ring eller whatsapp + 2348115720823 tack.

  SvaraRadera
 71. Efter 5 år i äktenskap med min man med 2 barn började min man agera konstigt och gå ut med andra damer och visade mig kallt kärlek, vid flera tillfällen hotar han att skiljas från mig om jag vågar fråga honom om hans affär med andra damer, jag var helt förstörd och förvirrad tills en gammal vän till mig berättade för mig om en stavagare på internet som heter Dr Charles som hjälper människor med förhållande och äktenskapsproblem av kärleksformers makter, till att börja med tvivlar jag på om det någonsin existerar men beslutade För att försöka, när jag kontaktade honom, hjälpte han mig att kasta en kärlek och efter 3 dagar kom min man tillbaka till mig och började be om ursäkt, nu har han slutat gå ut med andra damer och hans med mig på gott och riktigt . Kontakta den här stora kärleksförstärkaren för ditt förhållande eller äktenskapsproblem som ska lösas idag via: drcharlesspell@gmail.com WhatSApp: +2348146708557

  SvaraRadera
 72. Jag kan inte tacka Dr EKPEN TEMPEL tillräckligt för att hjälpa mig återställa glädje och sinnesfrid i mitt äktenskap efter många frågor som nästan leder till skilsmässa, tack gud för att jag menade Dr EKPEN TEMPEL vid rätt tidpunkt. Idag kan jag säga till dig att Dr EKPEN TEMPLE är lösningen på det problemet i ditt äktenskap / förhållande, med Dr EKPEN TEMPLE kärleksförtryck kommer du säkert att le mer i din relation. Kontakta honom på (ekpentemple@gmail.com)

  SvaraRadera
 73. Hej, jag heter "Ann Brackett" Jag är från Galveston, Texas. Jag var gift i 17 år med Victor. Saker började bli ful och vi hade slagsmål och argument nästan varje gång på grund av min oförmåga att fostra honom ett barn. Min man började plötsligt sova ute och ge olika ursäkter varför han inte kan komma hem. Han började ha affärer med andra kvinnor utanför och tänkte inte på hur jag kommer att känna.

  Hela min värld blev knust och det verkar för mig att jag förlorade den enda person som jag någonsin verkligen älskat. Victor var min bästa vän, min själsfrände, min superhjälte och min hjärtslag men han ser inte längre något bra i mig. Det blev värre vid en tidpunkt som han ansökte om skilsmässa ... Jag försökte mitt bästa för att få honom att ändra tanken och stanna hos mig men all ansträngning var meningslös. Jag bad och försökte allt men ändå fungerade ingenting.

  Genombrottet kom när någon introducerade mig för den här underbara, stora stava caster som så småningom hjälpte mig ... Jag har aldrig varit ett fan av saker som det här men bestämde mig bara för att motvilligt försöka att jag var desperat och lämnade inget val. Han gjorde speciella böner och använde rötter och örter. Inom två dagar ringde Victor till mig och var ledsen för alla känslomässiga trauma som han hade orsakat mig, han flyttade tillbaka till huset och vi fortsätter att leva lyckligt. Vilket underbart mirakel Baba Egbe gjorde för mig och min familj. De goda nyheterna är Victor och jag är nu tillbaka tillsammans och lever lyckligt och vi har välsignats med två vackra pojkar efter 17 år med barnlöshet. Han hjälpte mig också att lösa mitt artritproblem som jag har jobbat med i flera år

  Jag har introducerat honom för många par med problem över hela världen och de har haft goda nyheter ... Jag tror starkt att någon där ute behöver sin hjälp. För akut hjälp av alla slag, kontakta Baba Egbe nu via hans e-post: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp honom på +2347013499818 och även kontakta Baba Egbe på Viber via +2347013499818

  SvaraRadera
 74. Jag kommer för alltid att vara skyldig den stora LÄKAREN ISIKOLO för att ha fixat mitt trasiga äktenskap. Efter att min man lämnade mig för sin älskarinna i tre månader. Jag trodde aldrig på trollformler förrän min vän presenterade mig för honom. Först var jag skeptisk till honom eftersom jag hörde mycket om falska trollformler men jag lade mina tvivel bakom mig för jag var desperat att få tillbaka min man och jag gjorde enligt vad han instruerade mig att göra. Nu är min make tillbaka inom 48 timmar efter att jag kontaktat honom. Jag lever lyckligt med min man igen efter 6 månaders skilsmässa och jag kommer inte att vila förrän han är känd över hela världen. Han är också specialiserad på skyddsformler, lotteri, höjdformer E.T.C. Kom i kontakt med LÄKARE ISIKOLO nu, hans e-postadress är isikolosolutionhome@gmail.com Du kan också Whatsapp honom på +2348133261196. Webbplats: https://isikololovetemple.com

  SvaraRadera
 75. INSTANT TILLGÄNGLIGT PERSONLIGT / FÖRETAG / HEM / INVESTERINGSLÅNTILBUD UTAN KOSTNAD / STRESS KONTAKTA OSS I DAG VIA Whatsapp +19292227023 E-post drbenjaminfinance@gmail.com

  Vi är finansiella konsulter som ger pålitliga lån till privatpersoner och finansiering för företag, hem och projekt startar upp. Är du trött på att söka lån eller är du i någon ekonomisk röra. Har du låg kreditvärdighet och kommer du att ha svårt att få lån från banker och andra finansinstitut? oroa dig inte mer för vi är lösningen på din ekonomiska olycka. Vi erbjuder alla typer av lån från $ 5.000,00 till $ 533.000.000.00USD med en låg ränta på 2% och lånets varaktighet på 1 till 35 år för att betala tillbaka lånet säkert och utan säkerhet. Förlorar du sömn på nätterna och oroar dig för hur du får en Legit Loan Lender? Kontakta oss via Whatsapp +19292227023 E-post drbenjaminfinance@gmail.com

  Dela detta för att hjälpa en själ just nu, tack

  SvaraRadera
 76. After 3 Years in a relationship with my Boyfriend, my Boyfriend started going out with other girls and showing me cold love, on several occasions he threatens to break-up with me if I dare question him about his affair with other girls, I was totally devastated and confused until an old friend of mine told me about a spell caster on the internet called DR clement who help people with their relationship and marriage problem by the powers of his gods, At first I doubted If such thing ever exists but decided to give it a try, When I contact him, he told me everything I needed to do and I did and he helped me cast a Love Spell and within 48Hours my boyfriend came back to me and started apologizing,now he has stopped going out with girls and he is with me for good and for real. Contact this Great spell Caster for your relationship or marriage problem.Here's contact or whatsapp: +2347051758952 : allmightbazulartemple@gmail.com is good man he also help me there is reason why i recomedy him to my fellow women who have such problem...dr clement is also tell me he specilzy with all the work listed also cure all others of infection disease with herbal medicine list of my work {1}HIV/AIDS {2}DIABETES {3}EPILEPSY {4} CANCER {5} HPV {6} ASTHMA {7} HEPATITIS {8}LOVE SPELL {9} MONEY SPELL 10 penis enlargement 11} natural remedies to get pregnant fast 12} natural remedies to strop miscarriage

  SvaraRadera
 77. Hej kära tittare, mitt namn är EVELYN JENKINS och jag kommer från (FLORIDA, USA). Jag är väldigt glad att få dela detta underbara vittnesbörd. Jag blev sårad och krossad när min man lämnade mig med vår bebis. Jag var förvirrad och visste inte, jag kände honom så bra att jag älskade honom så mycket att jag försökte allt för att få honom tillbaka, men alla mina ansträngningar var förgäves. En trogen dag förklarade jag mitt problem för en vän och hon berättade om en fantastisk kärleksförtrollning som heter "Dr. Vasobia". som också gjorde henne gravid när hon letade efter en baby. Jag trodde aldrig på magi, jag var bara tvungen att försöka se om det blev bättre. Jag har kontaktat Dr. Vasobia använder kontaktinformationen som min vän gav mig. Efter några timmar svarade guiden, sa att jag skulle stanna och gav mig några instruktioner om vad jag skulle göra. Jag gjorde precis som jag fick veta till min största förvåning, min man. Den som inte hade ringt mig på tre år ringde mig och ber om ursäkt för all skada de har gjort mig och bad mig komma hem med mig och barnen, nu älskade de mig mer än någonsin, mina uppskattade åskådare Bröder och systrar, om du gjort det på alla problem, kontakta honom så ger jag dig 100% garanti för att han kommer att lösa dina problem. Det här är hans kontakter: drwazobiatemple@gmail.com Du kan också lägga till honom på whatsApp på: +2349074303650

  SvaraRadera
 78. Jag heter Jennifer Woodward och jag kommer från Kanada. här är mitt korta vittnesbörd om hur jag fick tillbaka min kärlek ... Efter fem års äktenskap fick min man och jag krångla tills han äntligen lämnade mig och flyttade till Kalifornien med en annan kvinna. Jag kände att mitt liv var över och mina barn trodde att de aldrig skulle få se sin fladdermus igen. Jag försökte bara vara stark för barn, men jag kunde inte kontrollera smärtan som plågade mitt hjärta, mitt hjärta var fyllt av sorg och smärta, för jag var verkligen kär i min man. Varje dag och natt tänker jag på honom och vill alltid att han ska komma tillbaka till mig, jag var verkligen upprörd och jag behövde hjälp, så jag letade efter hjälp online och stötte på en webbplats som erbjöd Dr. OGBOKO. kan hjälpa mig att få tillbaka min man med sin erfarenhet och vägledning. Jag kände att jag var tvungen att försöka. Jag kontaktade honom och han berättade för mig vad jag skulle göra och det gjorde jag och jag bar allt in. 48 timmar senare ringde min man verkligen till mig och sa att han saknar mig så mycket och barnen och lovade att aldrig lämna mig och barn igen, så underbart !! Så kom han tillbaka med mycket kärlek och glädje, och han bad om ursäkt för sitt misstag och för. Sedan, från och med den dagen, blev vårt äktenskap starkare än tidigare, allt tack vare Dr. OGBOKO. han är så mäktig och jag bestämde mig för att dela min berättelse online att Dr. OGBOKO är en riktig och kraftfull trollkarl till vilken jag alltid kommer att be om att leva länge för att hjälpa mina barn i tider av problem om du är här och du behöver ditt ex tillbaka eller din man har flyttat in hos en annan kvinna, gråter inte längre, vänd dig till den här kraftfulla mannen och fråga
  nedan - hans kontaktuppgifter ...
  E-post: spellcasterogboko@gmail.com

  SvaraRadera