tisdag 5 november 2013

Att äta religion - exemplet halalkött i Svedala


Igår tog jag del av ett fascinerande reportage från Svedala i Sveriges Radios Studio Ett. Här har medlemmar av lokalbefolkningen skapat en framgångsrik facebookgrupp med det något otympliga namnet ”Vi som är emot att våra barn blir serverade halalslaktat kött i skolorna”. Bakgrunden är att en del av de förpackningar av kycklingkött i olika former som levererats till de lokala skolorna burit stämpeln ”halal”, alltså religiöst tillåtet för muslimer att äta. När reportern frågar människor i Svedala verkar de vara eniga: inget halalkött ska tryckas ner i halsen på våra svenska, kristna, barn. ”De” ska inte komma hit och tro att de kan ändra på våra matvanor. Sverige är ett kristet land. Det kvittar om det inte syns på köttet att det är halalslaktat, eller om de maträtter som faktiskt tillreds av köttet är klassiskt ”svenska”. Det verkar vara just vetskapen om att det är halal som besvärar. I dagens Aftonbladet uppmärksammas frågan på ledarplats och benämns här en "hysteri". Nyheten att Svedala kommun fått motta hot på grund av halalköttet i skolan uppmärksammades också igår bland annat i Sydsvenskan och i Skånskan.
Man skulle kunna tro att detta är en fråga om djurskydd. Halalslakt är ju djurplågeri, eller? Nej, se det håller inte som argument. Det visar sig nämligen att själva metoden för slakt är exakt densamma, halal eller ej, och helt i enlighet med gällande bestämmelser för djurskydd. Vad är då skillnaden? Enligt den danska producenten är den enda skillnaden att en av de anställda på ”linjen” är muslim och ”läser en bön” över köttet. Det är heller ingen fråga om att Svedala kommun anpassat sig till önskemål om halalkött från muslimska elever och föräldrar: övervägandena är gjorda på basis av lagen om offentlig upphandling. Köttet från Danmark är konkurrensmässigt beträffande kvalitet och pris; det bästa man kan få till billigast pris. Att sedan en del av produkterna dessutom råkar vara halalslaktat (som ett resultat av att Danmark exporterar kött också till muslimska länder) är inget som påverkat upphandlingen. 
Men ytterligare ett, religionsvetenskapligt, intressant argument har dykt upp, och inte bara i Svedala. Sverigedemokrater i Trelleborg har till och med, genom detta argument, fått gehör i kommunledningen, och här har man stoppat serveringen av halalkött, med konsekvens att matkostnaderna ökat. Vad är då argumentet? Jo, serveringen av halalkött strider mot kravet att skolan ska vara icke-konfessionell! Barnen ska inte tvingas på någon religion. 
Icke-konfessionaliteten brukar annars definieras som att skolelever inte ska utsättas för otillbörlig påverkan eller tvingas delta i religiösa ritualer. Kyckliggryta med ris kan kan ju inte i sig missionera så någon otillbörlig idémässig påverkan kan det ju inte handla om. Det måste således vara det senare som här är aktuellt. I en intervju i DN säger en mamma i Svedeala: ”Även om det hade stått en svensk kristen präst och stänkt vigvatten över köttet och sagt ‘Fader vår’ så hade jag inte velat ta del av det heller. Det ska vara helt oreligiöst, helt neutralt.” 
Vad är det som sker här? Icke-konfessionaliteten i förhållande till religiösa ritualer har handlat om skolbarnens aktiva deltagande i sådana, eller om att en religiös företrädare (vanligtvis en företrädare för samfundet Svenska kyrkan) genom en direkt handling riktad mot barnen uttryckt till exempel en välsignelse. I fallet med halalkött (eller en hypotetisk kristen motsvarighet) handlar det ju om något annat. Här är det en handling som är riktat mot köttet, inte barnen, i ett helt annat sammanhang än skolmiljön. Hur går tankekedjan då en handling som en gång, vid ett annat tillfälle och en annan plats, riktats mot köttet potentiellt får konsekvenser för barnen i skolans matsal, som själva är ovetande om denna handling? Det enda sättet att förstå resonemanget är att anta omedvetna föreställningar om att något osynligt religiöst först förs över till köttet, lagras där, och sedan i ett senare skede förs vidare till barnen i form av kycklingburgare eller kycklinggryta.
Jag tror att en förklaring till ”halalupproret” i Svedala, och kopplingarna till skolans icke-konfessionalitet, ligger i det fenomen som undersökts inom ramen för forskning om ”äcklets psykologi” (psychology of digust) och beteenden knutna till denna. Här finns mängder av intressant material. Forskning visar att en mängd arter vid sidan av homo sapiens har ett ”beteendemässigt immunsystem” vid sidan av det interna immunsystemet. Vissa signaler i omgivningen (främst lukt men även synintryck) triggar ett beteende av undvikande av potentiellt smittsamma objekt. Så även hos människan. Vad som är lite intressant dock är ett endast homo sapiens verkar ha vidareutvecklat och förfinat detta system, med hjälp av sina överlägsna förmågor till mental bearbetning och slutsatsdragande. Här finner man en vida spridd mental bearbetning om principer för ”smittoöverföring” mellan objekt genom kontakt, även om en sådan överföring inte är skönjbar med blotta ögat. Ett objekt som varit i direkt fysisk kontakt med något som identifierats ”orent” eller ”äckligt” blir bärare av detta (osynliga) ”orena” och ”äckliga” även om kontakten varit minimal. Detta har undersökts noggrant i laboratoriemiljö, med en mängd fascinerande experiment kring exakt vad det är som triggar smittosystemet, när i barns utveckling det framträder, och efter vilka principer det opererar. Försökspersoner visar till exempel starkt motstånd mot att dricka sin favoritjuice om denna  serveras i ett glas som forskarna sagt tidigare innehållit avföring, men sedan noggrant desinficerats, eller om en kackerlacka, även en kackerlacksimitation i plast, doppats i juicen. Det har visat sig att detta smittotänkande, och ”äcklets psykologi” är särskilt starkt förknippat med just inmundigande. Kontakt med munnen är värre än kontakt med andra kroppsdelar. 
Den mentala förfiningen av det ”beteendemässiga immunsystemet” hos homo sapiens verkar också ha fört med sig en del biprodukter, vilka också undersökts experimentellt. En viktig aspekt är att det uppvisar tendenser att expandera utöver domänen av ”äckliga saker” såsom bajs och kräk, till ”äckliga handlingar” och ”äckliga människor” eller till och med ”äckliga människogrupper”, och kanske även ”äckliga religioner”. Det klassiska experimentet på området har undersökt människors vilja, eller snarare ovilja, att bära, eller ens ta på, en tröja som tidigare burits av en moraliskt motbjudande person som till exempel Adolf Hitler. 
Vad har då detta att göra med motstånd mot halalkött bland en del Svedalabor. Jo, jag menar att mot bakgrund av forskning kring äcklets psykologi blir motståndet begripligt. Genom att köttet varit i kontakt med ”religion” dras (omedvetet och snabbt) slutsatsen att det på något sätt också, genom denna kontakt, innehåller ”religion” och att ”religionen” ifråga sedan kan smitta över till barnen, särskilt sedan barnen faktiskt äter köttet, den värsta formen av kontakt med föreställt smittsamma substanser. I de fall då religionen ifråga i sig är föremål för negativa attityder från början, för att inte säga ”äckel”, blir känslorna av potentiell smitta ännu starkare. Se där, ett nytt fält för studiet av föreställningar och beteenden inom ramen för forskning kring islamofobi i ordets bokstavliga bemärkelse!   
Jonas Svensson, Linnéuniversitetet

7 kommentarer:

 1. Jonas,

  Kan det inte vara så att det också handlar om hur mångtydigheten i begrepp som "konfessionsneutralitet" möjliggör en exkludering av symboliska/kulturella uttryck associerade till grupper vilka misstänkliggörs utifrån majoritetssamhällets normer? Vad man i en liberal utopi avser med konfessionsneutralitet är således helt irrelevant i sammanhanget, poängen är att det är ett tillräckligt otydligt begrepp för att kunna användas retoriskt och selektivt av vissa aktörer (exempelvis anhängare till SD) med konsekvensen att andra marginaliseras eller misstänkliggörs (muslimska grupper). Således kanske det inte primärt är fallet att de intervjuade föräldrarna tror att något "farligt" religiöst element finns inneboende i en kötträtt (där köttet slaktats med en muslimsk bön), utan snarare att upptäckten av skolmatens koppling till halalslakt i sig (måhända löst) kan kopplas till regler kring konfessionsneutralitet, regler som i sin tur i just det här sammanhanget kan användas för att marginalisera en grupp som man av något skäl ogillar. Genom att hänvisa till konfessionsneutralitet lyckas man således smyga in en marginalisering och exkludering av något man inte gillar bakom en skenbart generös attityd som ger intrycket av att man bara vill att "skolan ska vara religionsfri".

  SvaraRadera
 2. Hej Jimmy
  Jomenvisst. Det kan ligga en medveten strategi för marginalisering av muslimer bakom argumentationen, och i fallet med SDs kampanj i frågan tror jag också det. Men denna strategi förklarar inte varför retoriken, när den lanseras, går hem, varför den finner resonans hos en del svedalabor, och väcker så starka känslor. Det är möjligt att alla medlemmarna i ovan nämnda facebookgrupp ingår i en konspiration med en gemensam medveten strategi att marginalisera muslimer i Sverige. Jag håller det för mindre troligt (och dessutom omöjligt att vetenskapligt undersöka). Jag för min del finner ett system för smittoundvikande, och dess olika element och tillämpningar, rimligare för att förklara reaktionerna på just halalkött, och de starka känslor som verkar iblandade. Smittosystemet är ett, bland många, för oss själva omedvetna, mentala system hos vår art som kan lätt kan exploateras i politisk retorik.

  SvaraRadera
 3. Jag tror varken att SD-kampanjen eller facebook-gruppen kan förklaras utifrån en konspirationsteori (i betydelsen att en grupp individer tillsammans har ritat upp en väl uträknad plan och satt i verket) - det vore absurt. Kanske någon av mina formuleringar fick det att låta så, i så fall var jag otydlig.

  Vi verkar överens om att många i facebook-gruppen och SD-kampanjen hyser någon typ av negativa föreställningar om, känslor inför, attityder till, muslimer/islam (och därtill associerade normer, traditioner, ideologier, etc.). Tycker som sagt det är spännande att granska hur dessa kommer till uttryck i det här fallet genom retoriska figurer kopplade till djurrätt, svenska normer, religionsfrihet, konfessionsneutralitet, etc., och vilken legitimerande effekt dessa mekanismer eventuellt medför, deras effektivitet i sammanhanget, hur det kommer sig att de uppfattas som trovärdiga, och så vidare. (Därmed inte sagt att det de facto inte finns värderingskonflikter - det gör det säkert.)

  En sådan granskning av retorik, legitimering, naturalisering, etc., står som jag ser det inte i konflikt med en förklaring som bottnar i evolutionspsykologiska mekanismer, utan anlägger bara ett annat perspektiv. Varför hänvisas det till (exempelvis) konfessionsneutralitet överhuvudtaget? Varför inte bara säga att man mår illa, att det är äckligt, och att alla som får korrekt information om spridandet av maten (och dess slaktprocess) borde sluta sig till någon typ av motaktion? Om det bakomliggande fenomenet - äcklets psykologi - är tillräckligt "starkt" borde väl dylika uppmaningar och skäl räcka, då de på ett transparent sätt tydliggör problemet? Vet du förresten om det finns belägg för att de berörda upplever det hela äckligt, eller motbjudande? Har bara kollat på facebook-gruppens info-sida och där trycks det huvudsakligen på djurrätt, konfessionsneutralitet och "svenska normer".

  SvaraRadera
 4. Vi är eniga Jimmy, tror jag, vi talar bara om olika nivåer: jag talar om oreflekterade, djupt liggande "on-line" processer, du om reflekterat tänkande och resonemang på en "off-line"-nivå. Jag tror som du att de förra sällan är vad som kommer fram i en argumentation, utan de senare. De förra är oftast heller inte medvetna för individer. Att äcklets (eller kanske snarare motviljans) psykologi fungerar såsom jag beskriver den finns det ganska massivt stöd för i forskningen sedan decennier tillbaka (läs t.ex. Paul Blooms arbeten, som på senare tid dessutom tagit steget över till att undersöka också processer av "positiv smitta", dvs varför människor är beredda att betala massor av pengar för Elvis smutsiga kalsonger)/ Jonas

  SvaraRadera
 5. För muslimer och judar är griskött orent. För Svedalare är halalkött orent. Denna religiösa föreställning tycks inte bara där delas av kristna och ateister. Ateister är i många sammanhang lika motsägelsefulla som troende.

  Aftonbladet beskrev svedalarnas tro på halalköttets orenhet som hysteri. Använder de samma ord för muslimers och judars tro på julskinkans och fläskkorvens orenhet?

  De föreställningar som blommar upp kring maten diskuteras av Paulus i hans brev: Får man äta kött från djur, som offrats till avgudar? Ja säger han. Avgudarna finns inte, är inget. Människan blir inte oren av sådant som går in via munnen. Vi kan däremot bli orena av det som kommer ur munnen (det vi säger). Men Uppenbarelseboken säger nej, liksom apostlagärningarna.

  Bibeln är alltså motsägelsefull om detta. Kyrkan har dock valt Paulus ståndpunkt: "Det finns inget som är orent i sig." Vi kan således stämpla alla svedalare som okristliga, såväl ateister, kristna, judar och muslimer.

  Christer Brodén

  SvaraRadera
 6. Det finns en till aspekt i detta, även om den kanske inte har tagits upp av Svedalaborna. En Halal-märkning kostar massa pengar varje år för ett företag. Vad går de pengarna till? De går till att på lång sikt etablera sharia i Sverige, vilket de naturligtvis inte vill ska bli känt, men som däremot inte är särskilt svårt att lista ut. Och det, skulle jag säga, är det enda riktigt starka argumentet mot att köpa Halal-kött.

  SvaraRadera
 7. Föräldragruppen i Svedala har tagit upp aspekter på importerat kött såväl som halalslaktat kött.


  Medborgarförslaget :

  http://web22.abiliteam.com/ability/show/xaimkwdjk/kf20131014/speed.asp

  Notera att det inledes med orden: "Medborgarförslaget har inte för avsikt att inskränka på någons rättigheter eller trosuppfattningar. Med de orden hoppas vi slippa diskussioner om de motsatta." Likt förbenat vill du dra rasistkortet??? Beror det på antaganden och godtycklighet, inlärda floskler eller ren okunskap?

  Föräldragruppen har fokuserat på :

  Djurhållning:Vi har jämfört djurhållning/djurens miljö mellan länderna Sverige Danmark Irland.
  Sverige håller i särklass högst kvalité.

  Slaktmetod: I Sverige skall djuren enl. lag vara medvetslösa då de slaktas.I Danmark har man ingen lag på detta och den lilla bedövning som används gör inte djuren medvetslösa utan de får lida tills döden slutligen är ett faktum.På Irland har man ingen bedövning öht!

  Hälsoaspekter - Antibiotika/multiresistenta bakterier. I Sverige är det strikta regler för vad man får lov att nyttja antibiotika till medan det i DK är 4 ggr högre dos/djur. I andra länder är det upp till 18ggr högre dos.Inte för att de är sjuka och behöver antibiotika utan i "förebyggande syfte" Hormontillsatser = för tidig pubertet hos flickor därmed ökad risk för äggstockscancer. (onkologernas utsago)Vad för tidig pubertet hos pojkar ställer till med över tid kan man också fundera över. Övriga tillsatser som bl.a muskelbefrämjande medel...osv). Skulle svenska bönder tillsätta dessa mängder av tillsatser skulle de bli polisanmälda och riskera fängelse såväl som näringsförbud.

  Miljö - olika aspekter-Långa transporter, längre (tidsmässig) hantering från slakt till tallrik.Kvalitetsförsämring?!

  Självförsörjning - vad sker vid en större katastrof / krig då vi inte är självförsörjande i Sverige?
  Våra svenska bönder blir allt färre då de inte kan konkurrera med billigt skitkött från utlandet.

  Religion - Fakta är att vi är tvångsanslutna till en religion som majoriteten svenskar inte tillhör iom att vi bekostar de shariastyrda halalcertifieringsföretagen.Skolan skall vara ickekonfessionell och iom att vi bekostar de shariakomiteén dit pengarna går så begår kommunerna tjänstefel då de inhandlar halalslaktad mat och påtvingar dels barnen att äta eller gå hungriga (då Svedala vägrar ha en alternativrätt till MAJORITETEN elever!!!) dels bekostar religionen som skrivet.Vi har lagen om religionsfrihet.Den betyder att du äger rätten att utöva din religion som enskild eller i grupp-så länge det inte inkräktar på någon annan som INTE vill vara del av din religionsutövning.Denna lag betyder också att du har rätten att slippa hela eller delar av en religion du inte vill befatta dej med i något hänseende. Lika rätt för ALLA alltså. Ingenstans har föräldragruppen försökt neka muslimer sin halalslaktade mat.Det som föräldragruppen däremot har gjort är att protestera emot att deras barn tvingas äta halalslaktad mat iom att vi föräldrar bekostar nämnda certifieringsföretag som dessutom lyder under sharialagarna. Lagar vi inte har i Sverige ens.Vill Svedala kommun tillmötesgå en minoritetsgrupp med hänvisning till religionsfrihetslagen får de vara så goda att tillmötesgå övriga majoritetsgruppen och låta de slippa äta halalslaktade produkter också det med hänvisning till samma lag om religionsFRIHET.Däremot så har Svedala kommunpolitiker dragit rasistkortet och jämfört föräldragruppen och deras anhängare med nazister. Rent förtal vilket också är polisanmält.Det är Svedala kommun som tillsammans med div. PK media hållit diskussionen vid halalslaktad kyckling inte föräldragruppen som det ges sken av i div. PK mediala kanaler.Med andra ord borde du göra om och göra rätt så kanske ditt blogginlägg får lite substans av verklighetsbaserade åsikter?

  SvaraRadera