söndag 18 november 2012

Ny påve i EgyptenNu på söndag, den 18 november, introniseras den nye ledaren för den koptiska kyrkan i S:t Markuskatedralen i Kairo. Han efterträder påven Shenouda III, som avled i mars efter att ha lett kyrkan i 40 år.

För svenska förhållanden kan det tyckas ovanligt att (också) han bär titeln påve. Den har han emellertid haft sedan den äldsta kyrkans tid och helt klart åtminstone från mitten av 400-talet, även om den inte i alla avseenden stått för sådana överhöghetsanspråk som biskopen (påven) av Rom gjort och gör anspråk på. Därför är det rimligt att denna titel börjar användas mer frekvent om den koptiske ledaren av media i väst för att åtminstone något lyfta bort fixeringen vid påven av Rom, som om han vore den ende.

Även om kopternas påve residerar i Kairo, är han troligen mera känd under beteckningen ”patriarken av Alexandria”, en titel som med säkerhet är belagd från 500-talet. I denna egenskap är han ledare för de koptiskt kristna över hela världen, men kyrkan har de flesta av sina medlemmar i Egypten. Någon säker statistik anses inte finnas att tillgå, varför medlemssiffrorna rör sig mellan fem och nio miljoner för Egyptens del. Under senare delen av 1990-talet har åtskilliga koptiska församlingar bildats i Nordamerika, Australien och Europa.

Vad förändringen på patriarkstolen kommer att innebära är svårt att säga, eftersom den biskop som valts till ämbetet hittills inte verkar ha framträtt med någon särskilt tydlig profil – eller åtminstone finns det olika uppfattningar om vilken som är hans profil. Tillsättningen av honom går tillbaka på mycket gamla traditioner, och det anses att det i slutändan är helt lagt i Guds händer vem som blir den nye patriarken. Sedan en sonderingsprocess pågått, denna gång i princip sedan i april i år, har tre kandidater utkristalliserats med hjälp av cirka 2 500 aktivt kristna kopter. Den allra sista delen har därefter gått så till, att en ung pojke med förbundna ögon dragit en av tre ihopvikta lappar, var och en försedd med ett av de tre slutgiltiga kandidaterna namn. Och då blev det, i enlighet med Guds vilja, den 60-årige f.d. munken och farmaceuten, biskop Tawadros (Theodoros) av Beheria.

Åtskilliga (men som det verkar inte alla) av dem som känner och känner till den nye påven menar att han, till skillnad från påven Shenouda, kommer att vara mer öppen för dialog med det omgivande muslimska samhället i dess olika chatteringar, som bland annat inbegriper diskriminering av och våldsangrepp på kopterna. Det talas även om att han kommer att ha ett större engagemang för sociala och samhälleliga frågor. Men om detta kommer att visa sig också i hans praktik som patriark återstår givetvis ännu att se.

Bertil Nilsson
Professor i kristendomens historia vid Göteborgs universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar