söndag 10 juli 2016

Dunkelt skrivet, dunkelt tänkt Norell

Det är svårt att utläsa vilket tabu i forskarvärlden som “turbulens kring Mehmet Kaplan och Yasri Khan” har lyft slöjan från, som Magnus Norell hävdar i sin krönika betitlad “muslimska brödraskapet”. Retoriskt är det dock väldigt effektivt att hävda att något är ett tabu och dessutom förstärka detta med den orientalistiskt färgade metaforen att “lyfta på slöjan.” Med två ganska basala berättartekniska grepp så lovar Norell att lotsa oss in i en dold värld, en okänd del av Sverige, det islamistiska Sverige. Dramaturgin hanterar Norell med ypperlig expertis, hans sakframställan lämnar däremot en hel del att önska.

Å ena sidan skriver Norell helt korrekt att islamism är ett komplext begrepp och att “islam är en disparat och decentraliserad religiös tradition med mängder av olika uttolkningar.” Det finns inga allmänna eller universella definitioner av varesig “islamism” eller “islam” vilket Norell i egenskap av forskare naturligtvis är medveten om. Problemen i texten uppstår då Norell direkt efter ett sådant konstaterande kan göra essentialistiska konstateranden som “Det finns ingen riktig icke-politisk islam” till skillnad då från kristna samhällen där Norell tar bibeln (sic!) som sanningsvittne, för att stärka sin tes om kristendomens och islams olika karaktärer. På ett enda stycke lyckas således Norell bevisa att han varken behärskar historia, religionshistoria eller teologi.

Det är förvisso sant att Matteus 22:21, som Norell lägger fram som bevis för sin tes, ibland anges som ett kristet teologiskt argument för sekularism, vilket såklart står kristna fritt att tolka. Men bibelpassagen finns också i en historisk kontext och påvisar med all önskvärd tydlighet den rabbinska och judiska sociala verklighet i vilken jesus-figuren befann sig. Bakgrunden till kapitel 22 är det politiskt oroliga Palestina under Rom och ett fariséiskt försök att få Jesus-figuren att ta ställning mot den romerska ockupationen genom att vägra betala skatt. Katolska kyrkan använder exempelvis bibelcitatet i sin katekes 1994 tillsammans med ett citat från apostlagärningarna om att lyda Gud framför att lyda människor (Apg 5:29) för att legitimera civil olydnad om den världsliga makten går emot kristen moral (artikel 2242). Det är möjligt att Norell gör anspråk på att tolka kristen tro, men historiskt sätter han sig i ett gungfly av problem när han hävdar att kristendomen i-sig-självt skulle vara icke-politisk eller påbjuda en sekulär samhällsordning. Åtminstone sedan kejsar Konstantins Milano-edikt 313 så har Kristendomen varit en politisk faktor i Europeisk politik.

Islam är också en historisk politisk faktor, men inte nödvändigtvis på det sätt som Norell antyder. Koranen är förvånansvärt tyst gällande statsskick och inte heller Muhammed verkar, utifrån befintliga muslimska källor, ha lämnat några tydliga instruktioner om hur gruppen av troende bör organisera samhället politiskt. Schismen mellan sunni- och shiamuslimer illustrerar ganska väl denna otydlighet. Kalifatet uppkommer inte i en muslimsk egen politisk teori utan ser ut att modelleras på för-islamiska existerande organisationsformer som allt eftersom ges religiös legitimitet. Man är dock från sunnitiskt håll från början ense om att kalifen är en världslig ledare som till skillnad från profeter inte mottager några instruktioner från gud. Den muslimska teologins skolbildningar utvecklas relativt oberoende från den världsliga makten genom privata donationer och stiftelser och det finns flera tillfällen i den muslimska historien då teologer ansätts hårt av sina världsliga ledare då de vägrar spela kalifatets intressen i händerna. Det är möjligt att Norell, som en Khomeini eller en Abu Bakr al-Baghdadi, förespråkar en ny normativ teologisk position, men då gör han det på samma historielösa grund som just Khomeini eller Baghdadi. Som akademiker förväntas Norell åtminstone kunna problematisera sin egen utsaga.

Man kan möjligen ursäkta Norells bristande historiekunskaper gällande den muslimska världen, men det kan väl knappast gått honom förbi att politik och religion i form av en statskyrka under 400 år varit definierande för statsbygget Sverige. Politik och religion satt ihop fram till år 2000 i detta -per definition- kristna land och det är först efter millenniumskiftet vi möjligtvis kan börja tala om ett objektivt sekulärt Sverige. När Sverige på 1500-talet antog den protestantiska läran så knöts om något det politiska och det religiösa ännu tätare ihop än tidigare då den katolske påven som auktoritet helt kunde kringskäras. Sveriges anti-katolska historia är djupgående och den sista direkt anti-katolska lagstiftningen försvinner först 1977.

Bristande historiska kunskaper är dock inte ensamt ett hinder för att kunna göra intressanta samhällsvetenskapliga observationer. Norell är trots allt doktor med statsvetenskapliga meriter, således kan också hans intresse för politisk islam (eller svenska muslimska politiker) förklaras. Problemet är att Norell inte verkar ha någon egen empiri att utgå ifrån när han vill upplysa läsaren om det han beskriver som det muslimska brödraskapets (MB) järngrepp om svensk identitetspolitik. I sin iver rusar Norell omkring bland anekdoter, alla skräddarsydda för att bevisa hans huvudsakliga tes nämligen att…ja vad är Norells huvudtes egentligen? MB är ett spöke genom hela Magnus Norells text och som ett spöke förblir det också flyktigt, eteralt genom sluggerartad, på måfå författad poulärvetenskaplig prosa. Tankarna vandrar till huruvida Norell inte lade ner någon ansträngning på författandet? Är det bara en pliktskyldig före-semestern-text som hasplades ur i en taxi på väg till Arlanda?

Norells tankebanor är förvillande. Mehmet Kaplan kopplas till antisemitism via en utsago av en imam vid Stockholms moské som uttryckt tillfredställelse över sin egen upplevda skjuts framåt genom Kaplans politiska karriär. Norell låter också förstå att Kaplan inte gjort politisk karriär på egna meriter utan endast fungerat som ett bete i röstfisket på muslimska röster och detta leder till att etablerade politiska partier ser mellan fingrarna gällande “patriarkala kvinnoförtryck och antisemitism”, värderingar som muslimska brödraskapet och människor från MENA-regionen, menar Norell, fått i sig sådana värderingar med modersmjölken och uppenbart inte kastar på sophögen då de anländer Sverige. Vafalls? Menar Norell att vi ska övertygas om att Kaplan är antisemitisk kvinnoförtryckare genom ett statistiskt antagande baserat på nationellt ursprung, eller vad är själva syftet med texten?

Texten driver omkring utan uttalad mening eller mål. Författaren verkar inte överdrivet intresserad att belägga sina påståenden, eller ens göra dem logiskt koherenta i vissa fall. Det är oansvarigt av Norell att lägga sin doktorstitel bakom en så illa underbyggd artikel, oavsett den är ämnad vara skriven i essäistisk stil. Det hade varit god ton att påpeka tidigt att det exempelvis saknas forskning på MB i Sverige och att följande text är till stor del spekulativ. Internationellt så finns det relativt mycket forskningsmaterial om MB, men professor Göran Larson nämner ingen forskning på MB i Sverige specifikt i sin kunskapsöversikt Islam och Muslimer i Sverige från 2014. Stockholm: SST) Viss relevans hade Norell kunnat få av Johan Catos avhandling När islam blev svenskt (2012) där han borde kunna känna igen sin egen röst i säkerhetsdiskursen kring hur den politiska konstruktionen av islam fungerar.

Istället brakar Norell på med några väl utvalda fakta och en hel del för givet taget. MB påstås ligga som en våt filt över muslimerna i Sverige, men Norell kan inte berätta hur, vilka de är, eller på vilket sätt deras närvaro är problematisk. MB dominerar Islamiska förbundet (IFiS) berättas det, men inte om huruvida MB också dominerar Islamiska Samarbetsrådet (ISR) som är de sex nationella statsbidragberättigade trossamfunden, en betydligt större aktör än IFiS. Det är den här saknaden av perspektiv och förståelsehorisonter som skaver texten igenom. En rad påståenden läggs fram, men ingen hjälp erbjuds att förstå påståendena. Hur bör vi värdera källan? I vilken mening är det problematiskt att MB verkar i Sverige? Vad menas med shariah i texten? Ska det läsas ut som korporella straff eller ska det tolkas mer som en särskild moralsyn? Båda synsätten finns nämligen representerade bland så kallade islamister.

Till Norells meriter hör att han lyfter en hel del intressanta frågor. Bland annat för han fram Aje Carlboms beskrivning av självvald “mjuk apartheid” och menar att denna åtskillnad av muslimer och icke-muslimer leder till sämre integration, minskad tillit och socialt sönderfall. Det är förvånande dock att Norell inte ens prövar att tänka från det andra kausala hållet, tänk om det är den försämrade välfärden, det sociala sönderfallet som orsakar sökandet efter politiska lösningar utanför de traditionella (och i islamisternas ögon) misslyckade ideologierna? Bär då i tanke att islamismer blev märkbart anti-socialistiska efter 1979, så det verkar gå ideologiska trender även i islamism, vilket i sin tur föreslår en populistisk elasticitet i hur det islamistiska projektet formuleras.

Då det muslimska brödraskapet i Sverige är så volatilt och undflyende som påstås i texten blir det också svårt att konkretisera i en artikel. Jag håller med Pierre Durrani som hänvisas till i Norells text. Det skapar stor misstänksamhet och myter kring MB och vad deras närvaro får för konsekvenser. I närtidshistoria kan den låga profilen vara förståelig i med att öppet medlemskap har kunnat rendera i både tortyr och summariska dödsstraff. Om så är fallet är det också ironiskt att det som tidigare varit en överlevnadsstrategi nu används som ett effektivt vapen emot dem. Men så vet vi inte om det är fallet. Mer forskning behövs på området och det är det som Magnus Norell också borde ha konstaterat i sin text.

Frederic Brusi,
doktorand i Religionshistoria vid Stockholms Universitet


22 kommentarer:

 1. Har lite svårt att se det religionsvetenskapliga i Frederic Brusis kommentar. Den verkar mest vara ett uttryck för hans personliga ogillande av Magnus Norell.

  Som läsare vill man ju gärna veta hur verkligheten ser ut i fråga om Muslimska Brödraskapet. Är det som Norell säger sant? Om inte, hur ligger det då till? Men här är Brusi inte den intresserade allmänheten till någon hjälp.

  Snarare tycks hans budskap vara att vi, svenska religionsvetare inräknat, vet så lite om Muslimska Brödraskapet att det enda vi kan säga är att vi inte vet något och behöver forska mer.

  Men om det nu är så att svenska religionsvetare vet så väldigt lite om en så stor och viktig organisation som MB, att de egentligen inte har något att säga, då blir förstås frågan om religionsvetarna ger någon valuta för skattepengarna egentligen.

  Jag menar, trots allt har ju svenska religionsvetare haft tid på sig sedan 1928 att lära sig något om MB. Om de inte har lyckats göra detta ännu, vad är det då som säger att de kommer att vara mer framgångsrika de kommande 88 åren? Och nej, jag tror inte att "ett ivrigt uttalande av ordet 'problematisera'" är svaret på den frågan.

  SvaraRadera
 2. Hej Kristian, tack för dina kommentarer.

  Den sammanlagda akademiska kunskapen om MB är tämligen god. Det jag påpekar i min text är att det inte finns någon som helst forskning om MB i Sverige, något som Norell borde vara medveten om och också borde ha upplyst sina läsare om.

  Norell är säkerligen jättekompetent på forskning kring terrorism, men den text han producerar på ledarsidorna visar att han inte behärskar historia/religionshistoria eller teologi. Min text syftar inte till att berätta om MB eller MB i Sverige utan att påvisa problemen i Norells text. Det är såklart oturligt att jag inte kan berätta något om MB i Sverige när du som intresserad allmänhet vill veta hur det verkligen ligger till, men det finns en hederlighet i att säga att man inte vet, hellre än att fantisera och spekulera som Norell har gjort i sin text.  SvaraRadera
 3. Om ditt liv inte kommer på det sätt du vill ha det och du vill ändra det, om du önskar rikedom, makt, inflytande, bra bilar, STARDOM och du vill att dina drömmar att komma igenom, så har du chansen att göra det, ansluta sig till illuminati idag för att få $ 2500 var 3 dagar och $ 1.000.000 medlemskap välsignelse för att göra vad du älskar att göra bäst. Kontakta illuminatimaster03@gmail.com idag att förändra ditt liv till det bästa ...

  SvaraRadera
 4. Vi ser ofta islamologer som försöker förklara för den icke-muslimska allmänheten vad Islam är, och hur många olika tolkningar det finns. Men hur mycket arbete bedrivs med att informera muslimer om missuppfattningar om deras religion? Det känns som om det måste vara den grupp med klart störst missuppfattningar om Islams historia.

  SvaraRadera
 5. Skummade igenom Norells artikel. Den ser ut som en tämligen okontroversiell redovisning av vad statsvetare skrivit om muslimska brödraskapet historia i Europa och vad som framkommit inom Sverige på senaste tid. Det får anses vara klarlagt att organisationerna runt Islamiska förbundet utgör en sfär med tydlig anslutning till muslimska brödraskapet ideologi, och att denna sfär givits en särställning av media och politiker som muslimernas autentiska företrädare. Men den kunskapen har inte de svenska religionsvetarna hjälpt till med att etablera. Över huvud taget är det svårt att förstå vad ni egentligen sysslar med. Istället för att använda många ord till att säga att ni inte vet någonting uppmanar jag dig, Frederic Brusi, att fylla ut det tomrum som religionsvetarna lämnat vad gäller de svenska muslimska organisationernas relation till muslimska brödraskapet, och över huvud taget vad deras värdegrund egentligen består av. Det går inte att förstå varför ni lämnat detta högaktuella område närmast helt utan uppmärksamhet.

  SvaraRadera
 6. Tack för dina kommentarer och din uppmaning, Wot.

  Om det nu "får anses klarlagt att organisationerna runt Islamiska förbundet utgör en sfär med tydlig anslutning till muslimska brödraskapet" så är jag ganska tydlig i min text att jag inte på något vis ifrågasätter den uppgiften i sig självt. Vad jag efterfrågar är att Norell (och nu även du själv) återger vad detta innebär. Innebär det ett hot för svenska muslimer? Är det ett hot gentemot den svenska grundlagen? Kommer det leda till att alla svenska muslimska organisationer på sikt styrs av MB, och skulle det vara ett problem annat än för församlingsmedlemmar som inte köper MBs islamtolkning?

  Uppgiften att IFiS är en utlöpare av/sympatiserar med MB är inte ny utan har florerat omkring sedan i a f 15 år tillbaka. Oftast återproduceras uppgiften ganska alarmistiskt och detta får mig att ställa frågan till Norell. Vad är det vi ska vara uppmärksamma på?

  Tack också för uppmaningen att ändra forskningsområde till ett som du anser vara mer aktuellt. Jag kommer dock inte byta spår. Muslimska helgonkulter är minst lika viktigt och aktuellt.

  SvaraRadera
 7. Ja, vad är det vi skall vara uppmärksamma på? MB är hyperaktuella i global politik, vi vet som du påpekar sedan länge att de vuxit sig starka i Europa, och i Sverige har företrädare lyckats ta sig in i centrala delar av flera riksdagspartier och till och med regeringen. Så vad vill de?

  Jag kan gott tänka mig att det är intressant att forska om muslimska helgonkulter, men håller du ändå inte med om att religionsvetarnas kollektiva ointresse av MB och islamismen i Sverige är märklig?

  SvaraRadera
 8. Hallå!!! Vill du vara medlem i den stora Illuminati och börja ta emot 50,000,000.00USD månad och vara populär bland andra och har rikedom och berömmelse ,, är den enda chans att på illuminati..I sändes av frimurare höga chefen för ta 52 medlemmar i Illuminati, jag har fått 32, så vi söker 20, så försök och vara bland de tweenty människor att vara rika och berömda, WhatsApp oss på 2348119239306 eller maila oss på: illuminatiword0666@gmail.com, så vi kan börja gå processen !!!

  SvaraRadera
 9. Jag är välkommen till ILLUMINATI GLOBAL CLUB Är du affärsman, politiker, musiker, fotbollsspelare eller student och du vill vara rik, kraftfull och vara känd i livet. Du kan uppnå dina drömmar genom att vara medlem i Illuminati. Med det kan alla dina drömmar och ditt hjärtatillbehov vara fullt fungerande för att ansluta sig till världens mäktigaste hemliga samhälle Illuminati, kommandot accepteras över hela världen eller ring agenten på +2347082405418, du kommer att styras under hela processen och hjälper dig att gå med i ockulten . Att gå med i familjen Illuminati som ursprungligen kallades ORDER ILLUMINATE; utforska ändamålen av rikedom ... Jag lanserar en öppen inbjudan till alla som håller med på begreppet enskilda rättigheter att ansöka om att bli medlem i Illuminati Order. Ju fler medlemmar där är desto större blir dess inflytande. Gå med i världen av de lyckligaste och mest inflytelserika människorna i världen och bli den första som går med i ditt samhälle och sprida ordet av den berömda. Ring +2347082405418 för att gå med i familjen Illuminati. Berömda upplysta medlemmar Här är en lista över kända upplysta medlemmar (påstådda och beprövade bevis)? Aalyiah-illiminati? Adele-illuminati? Alicia-nycklar lampor? Barrack Obama-illuminati? Beyoncé Knowles-illuminati? Illuminati popen? Drottning Elizabeth II illuminati? George Soros illuminati? Ben Bernanke illuminati? George W. Bush illuminati? Jay-Z illuminati? Kanye West illuminati? Rihanna Illuminati? Bob Dylan Illuminati? Beyoncé illuminati? Lady Gaga illuminati? Jim Carrey Illuminati? Willow Smith illuminati? Nelson Mandela upplyst och många fler. För mer information kontakta james landets agent på +23407082405418 du skickar oss ett mail illuminatitoworldnation@gmail.com

  SvaraRadera

 10. BLI MED DEN STORA ILLUMINATI BROTHERHOODEN I DAG OCH LIVA EN BÄTTRE OCH LYCKLIGT LIV.
  VÄLKOMMEN TILL RICHES AND FAME STORA TEMPEL. Är du en affär Man eller kvinna, politiker, musikal, student och du vill vara rik, kraftfull och vara känd i livet. uppnå dina drömmar genom att vara medlem i Great Illuminati brödraskapet idag kan du kontakta vår agent via whatsapp +2348055902757 eller EMAIL: (theworldilluminatiam666@gmail.com)

  SvaraRadera
 11. Hej bror / syster du har blivit vald för att vara medlem av ljuset. Det här globala meddelandet går runt om i världen om du har tur du kan accepteras Svara detta meddelande nu för att få steg för att gå med i illuminati tack.
  Med vänliga hälsningar illuminati Kontakt. Mig på Whatapp +2347085874295 email; illuminatisupreme01@gmail.com

  SvaraRadera
 12. FÖRFARANDE FÖR SAMARBETE MED STOR ILLUMINATI-TEMPEL AV PENGAR OCH STRÖM, KOMMER I ILLUMINATI
  whatsapp vår agent +2347085874295 eller mail eller (illuminatisupreme01@gmail.com)

  Är du en affärsman eller kvinna, politiker, musiker, student, vill du vara rik, berömd, kraftfull i livet, gå med i Illuminati
  broderskap kult idag och få omedelbar rik summa av. 1million dollar på en vecka och ett gratis hem. någon där du väljer att leva i den här världen och också få 350.000 dollar per månad som lön ...

  Förmåner till nya medlemmar som går med i ILLUMINATI.

  1. Ett kontantbelopp på USD $ 10000.000 USD

  2. En ny slank dröm CAR värderad till USD 150 000 USD

  3.A Dream House köps i landet efter eget val

  En månad bokad möte med topp 5 världen
  Ledare och Topp 5 Kändisar i världen. Om du är intresserad ring
  agenten nu + 2347085874295 eller whatsaap honom på
  + 2347085874295 du kan även maila oss med det här,
  (illuminatisupreme01@gmail.com) för omedelbar inledande på nätet

  SvaraRadera
 13. VÄLKOMMEN TILL DEN STORA TEMPELEN AV ILLUMINATI WORLDRICHS. DU ÄR POLITIKAN, DOKTOR, ENGINEER, MODEL, GRADUATE, STUDENT,
  GOLD MÖJLIGHET Den stora Illuminati-organisationen kommer att göra dig rik, kraftfull, känd och rik.
  Du kan uppnå alla dina drömmar och lust av hjärtat genom att vara medlem av Illuminatis brödraskap,
  Långt liv och välstånd här på jorden med evigt liv och pensionering. Du vill verkligen bli medlem av den stora illuminatimedlemmen idag För att bli med Illuminati tar det bara 30 minuter, för att bli rik kan du bara ha 2 timmar. Vi har många fördelar i Illuminati.
  Vi ger våra medlemmar $ 3000 varje vecka.
  Vi ger våra medlemmar $ 2.000.000 = varje månad.
  att gå med dig kan kontakta oss på illuminatiworld84 @ gmail eller whatsapp + 2348166224811

  SvaraRadera
 14. Misslyckas inte med att se ljuset. Pengar, befogenheter, berömmelse och rikedom blir din titel på bara två veckor. Om du är intresserad av att delta i illuminati-brödraskapet, kontakta oss via email georgeliam150@gmail.com
  Eller whatsapp brådskande genom denna kontakt +17026022088.
  För din onlineinitiering.
  Uteslutande där du inte har något avstånd kan arbetet av vår baphomet påverkas.
  Whatsapp +17026022088 nu och säg ja till dina drömmar.

  SvaraRadera
 15. .GREAT ILLUMINERA VÄLKOMMEN TILL BROTHERHOOD.

  Vill du vara ett brorskap av Illuminati med styrkan att styra människor på världens höga platser som kommer att bli rik och känd i världen? Bli en affärsman eller kvinna, konstnär, politiker, musiker, student, rik, berömd, stark i livet, gå med i brödraskapet i Illuminati-brödraskapet och få en rik mängd direkt. 2 miljoner dollar i veckan och ett gratis hus. Du väljer livet överallt i denna värld och du tjänar också $ 202,000 i månaden med en lön på $ 20.000.000
  NYA MEDLEMSKAPSDELAR INKLUSIVE ILLUMINERING.
  1. 800.000 USD USD kontantpris
  2. En ny stilfull dröm om $ 500.000 bil
  3. Köp ett drömhus i vårt eget val
  4. Din månatliga turist semester i dina drömmar (fullt betald).
  5. Ett års golfmedlemskapspaket
  6.A V.I.P-behandling på alla flygplatser runt om i världen 7.En livsstilsförändring 8.Each of Bohemian Grove
  Betala $ 9.000.000 per månad för varje månad på ditt bankkonto
  10. En månadsmånad Gör en bokning med världens ledande 5 ledare och de 5 bästa familjerna.
  Om du är intresserad av att ansluta oss till symbolen för storebrorets Illuminati sataniska hand, maila oss idag för att gå med i dag och återkomma till din dröm.illuminatibrotherhoodorder666@gmail.com +16906672341 +953312758974 +44672288754 kontakta oss

  Din respektfullt illuminati united state order ......

  SvaraRadera
 16. Hej alla jag surfar på internet och jag såg mycket fel inlägg
  När det gäller ILLUMINATI-SOCIETY, jag kände mig dålig om det, jag vill låta dig
  vet några saker om ILLUMINATI-SAMARBETET. Först, jag går med i ILLUMINATI
  HOOD genom hjälp av en agent som någon introducerade mig till online efter
  år av beslutsamhet att vara medlem. vara medlem i ILLUMINATI
  Din rikedom är garanti, du kommer att skyddas, berömmelse, kraftpåverkan
  e.t.c alla dessa kommer de att ge dig. En sak jag vill korrigera är att
  ILLUMINATI betalar inte medlem någon lön, om du nyligen har initierat dem
  kommer att ge dig fröet av rikedom och välsigna dig med visdom, makt,
  Påverka e.t.c du behöver vara framgångsrik. Utsädet av rikedom är det enda
  pengar ILLUMINATI SOCIETY ger till sin medlem, med det här kan du börja
  något med pengarna och du kommer att bli framgångsrik. En annan sak är det
  samhället har speciell välsignelse för politiker och superstjärnor. Att vara en
  ILLUMINATI-medlemmen är ett personligt beslut, samhället tvingar inte eller tigger
  människor att gå med i dem. Jag gick med för att jag vill, ingen kropp tvinga mig och är
  mycket glad att vara medlem idag eftersom de har bidragit mycket till mina
  livet genom att göra mig till en av världens ledande affärsman. Om du är
  intresserad av att gå med i ILLUMINATI SOCIETY kontaktagent SIR Lord Albert på
  + 2348106524057 eller maila honom @ illuminatitempleofwealth99 @ gmail.com eller
  du kan också WhatsApp honom han var
  en som hjälper mig. Det här är den lilla hjälp jag kan ge dig.

  SvaraRadera
 17. It is in bekende feit dat Illuminati bestiet út Multi Millionaires, Billionaires dy't grutte ynfloed ha oer de measte wrâldlike saken, ynklusyf de planning fan in nije wrâldoarloch. In soad wrâldlieders, presidinten, premier, royalty en senior direkteur fan wichtige Fortune 500 bedriuwen binne leden fan Illuminati. Meitsje in geheime kabbel fan mysterieuze krêften en ryk mei grenze middelen fan rykdom yn jo bedriuw of in bepaalde saak, de grutte Illuminati kin alles maklik krekt meitsje: kontakt op mei usatemplelight40@yahoo.com of
  Rjochtsje / tekst: +1 845-617-7995
   Vice-presidint fan boargerlike útstel De ILLUMINATI ORGANISATION.

  SvaraRadera
 18. GREAT ILLUMINATIBOTHERHOOD.

  Bli rik och berömd. Bli med idag för att styra världen.
  NYA MEDLEMSFÖRDELAR
  1. Kontantpris på 1.000.000 USD.
  2. Ny stilfull bil.
  3. ett hus
  4. Din månatliga semester i fem år (fullt betald).
  5. Fem år Golfmedlemskapspaket.
  6.V.I.P behandling på alla flygplatser runt om i världen, med vårt medlemskort.
  7.Access till Bohemian Grove.
  Om du vill gå med, vänligen kontakta oss illuminatibrothers999@gmail.com
  +44672288754

  SvaraRadera
 19. GREAT ILLUMINATIBOTHERHOOD.

  Bli rik och berömd. Bli med idag för att styra världen.
  NYA MEDLEMSFÖRDELAR
  1. Kontantpris på 1.000.000 USD.
  2. Ny stilfull bil.
  3. ett hus
  4. Din månatliga semester i fem år (fullt betald).
  5. Fem år Golfmedlemskapspaket.
  6.V.I.P behandling på alla flygplatser runt om i världen, med vårt medlemskort.
  7.Access till Bohemian Grove.
  Om du vill gå med, vänligen kontakta oss illuminatibrothers999@gmail.com
  +44672288754

  SvaraRadera
 20. Misslyckades inte med att se ljuset. Pengar, befogenheter, berömmelse och rikedom blir din titel i hela din generation och se dina drömmar komma igenom. Om du är intresserad av att ansluta dig till Illuminati, världsomspännande huvudkontor på (USA), maila till Join Illuminatiworldwideorder.com
    eller whats-app oss .. + 19292811087

  För din onlineinitiering.
  Oavsett var du är. Inget avstånd kan påverka vårt baphomets arbete.

  Bli inte lurad och akta dig för online-internet
  bedrägerier som hävdar att vara en av oss gör det säkert för dig
  Bekräfta först innan du gör en förfrågan ...

  Obs .. Vi accepterar inte whatsapp-samtalsmeddelandet.

  SvaraRadera
 21. Är du en kommande artist, läkare, sjuksköterskor, banker och politiker, Bli medlem av Illuminati idag och vara rik för evigt. inkorg mig för medlemskap och kontant belöningar på 15.650.000 euro. E-post: illuminatistar666@usa.com.

  SvaraRadera
 22. Hur jag blev väldigt rik, jag går med i illuminati med hjälp av Edmundo som hjälper mig och initierade mig och blev min stora mästare idag, jag är en väldigt rik 34-årig man nu tack vare min stora mästare för att göra mig medlem i Illuminati om du vill vara medlem kontakta herr Edmundo min stora mästare på whatsapp nummer +2348159768201 du kan också maila mig på grandmasteredmundoilluminati@gmail.com

  Jag är från Sverige och jag heter Mohamed Melvin

  SvaraRadera