torsdag 6 april 2017

Varför röstar inte Sveriges muslimer borgerligt, förutom de som gör det! Eller: Ingen kommer undan identitetspolitiken!

Svenskt Näringslivs tankesmedja Timbro har genom ledning av islamologidoktorn Eli Göndör breddat sin kunskapsproduktionsbas till områden som tidigare legat lite utanför kärnfrågor som marknadsekonomi, individuell frihet och fri företagsamhet till ett tilltagande fokus på frågor som rör det öppna samhället och integration, för religionsvetenskaperna en del intressanta frågeställningar kring religion och minoritets- och majoritetsgrupper i Sverige.

Alen Musaefendic har för tankesmedjan skrivit en resonerande rapport som tar sin utgång i den något avslöjande titeln “Varför röstar inte Sveriges muslimer borgerligt?”

Alen Musaefendic

Rapporten utgår till stor del från doktoranden Jonathan Bäcklies pågående forskning vid Göteborgs universitet som kretsar kring unga religiösas politiska deltagande. I en artikel av Bäckelie tillsammans med Göran Larsson (2012) görs det intressanta iakttagandet att även om muslimer hyser politiska uppfattningar som traditionellt förknippas med högerpolitik, så tenderar de att rösta på vänsterpartier. Musaefendic använder denna uppenbara paradox som ingång i sin egen rapport.

Stora delar av Musaefendics rapport är adresserad den svenska borgerligheten i allmänhet, med en del direkta partipolitiska mottagare, i form av rekommendationer inför det stundande svenska riksdagsvalet 2018. Därför kan man betrakta rapporten som en svensk borgerlig reflexion över sitt eget misslyckande att attrahera en väljargrupp som idag, enligt Musaefendic, nått “kritisk massa.” (Musaefendic sid. 8)

Timbro har redan 2014 närmat sig frågan om svensk partipolitisk identitetspolitik, genom Ivar Arpis rapport “Vem representerar Sveriges muslimska väljare?” En rapport som sökte beskriva hur svenska partier försöker hantera “tanken att grupper, snarare än enskilda individer, innehar rättigheter och är meningsfulla politiska kollektiv att utgå från.” I den rapporten hanteras identitetspolitik som något som smutsar ner en klassisk liberal politisk filosofisk idé, i förordet av Adam Cwejman formulerat som: “Ivar Arpis rapport landar i slutsatsen att de muslimska väljarna, precis som alla andra svenska medborgare, representeras av sina valda politiker. Det är ett traditionellt liberalt svar på den representativa de­mokratins utmaningar, lika giltigt nu som förr.” (Arpi 2014)

Musaefendics rapport har en annan ingång i sin syn på identitetspolitik. Den ställer just frågan varför muslimer inte följer identititetspolitiska röstningsmönster när de enligt rapporten egentligen skulle vara bättre politiskt representerade av borgerliga alternativ, uppställt efter fyra fokusområden som är sannolikt betydelsefulla för muslimer; Moskébyggande, Halalslakt, Religiösa friskolor och möjlighet till en flexibel helgdagskalender.

Musaefendic är inte omedveten om de problematiska definitionerna av islam och muslim som rapporten är tvungen att göra och nämner detta under presentationen av rapporten (Stockholm 5/4 2017). Den typen av problematik är förutom vara universellt religionsvetenskaplig, inte heller lika graverande i en text som inte försöker göra en religionsvetenskaplig analys, utan som mer ska läsas som en kritisk text från en del av borgerligheten till en annan.

Den stora behållningen för religionsvetenskaperna i Musaefendics rapport är hur den tar fasta på hur den svenska politiska högern förhåller sig till- och bör förhålla sig till muslimer och islam. Dels menar han att man bör 1. Stävja en retorik som bygger på okunskap och fördomar. 2. Bli bättre på att kommunicera redan existerande positiva fenomen och företeelser. 3. Presentera konkreta förslag som är viktiga för muslimska väljare.

Musaefendic listar en del exempel på olycklig retorik, men kunde ha byggt ut den rapportdelen till att bättre förklara kontexten, dvs beskriva det grasserande hatet mot muslimer och islam som “olycklig retorik” skall avkodas i. Att samtalet om och med muslimer skall ske i en “civiliserad samtalston” är en önskan från rapportställaren som borde vara ett grundantagande över alla politiska gränser.

Det är främst i Musaefendics sista förslag som det blir lite svårnavigerat. Musaefendic är å ena sidan uppmärksam på att symbolfrågor (Som Moskébyggen, halalslakt, religiösa friskolor och helgdagar) är just symbolfrågor, men menar ändå att dessa bör potentiellt kunna locka till sig muslimska väljare. Så är det sannolikt också, men frågan är hur många muslimska väljare som ser symbolfrågor som viktigare än realpolitiska? Igen aktualiseras frågan om Sveriges kanske 75% muslimer som inte är synbara i trossamfundsstatistik. Är det här inte just en sån identitetspolitisk uppmaning som rapporten säger sig vilja undvika? (Musaefendic sid. 3)

Musaefendic rapport formulerar ett intressant problemområde och man önskar att den följs upp med en närmre studie där man gör en djupare analys av vilka frågor som de facto förklarar svenska muslimers röstbeteende och vilka politiska reformer som kan göra effektiv skillnad. Musaefendic nämner bl a förtjänstfullt satsningar på socioekonomiskt utsatta områden där “muslimerna (sic) [är] starkt överrepresenterade.”

Ett möjligt svar till rapportens hypotetiska fråga finns redan formulerad i rapporten på sidan fem, men Musaefendic tar tyvärr inte upp den omedelbara slutsatsen i sin analys: “Muslimer är - precis som andra väljare - intresserade av de politiska frågor som allmänheten prioriterar högt: sjukvård, skola, lag och ordning, invandring etc.”

Det uppenbara svaret på rapportens retoriska fråga är i så fall att muslimer inte nödvändigtvis identifierar sig som “muslim” på valdagen i första hand utan kanske som “Svensk socialist”, “Svensk löntagare”, “Svensk väljare med utbyggd offentlig sektor som främsta reformområde” “Svensk skattebetalare och motståndare till privat företagande inom välfärden.” osv.

Detta konstaterade tar inte ifrån något av Musaefedics rapports meriter utan syftar till att försöka tolka rapporten ur ett religionsvetenskapligt perspektiv. Med lärdomar från religionsantropologisk forskning (Se bl a Michael Gilsenan 1976 och Samuli Schielke 2012) är det relativt välgrundat att muslimer inte beter sig så idealiskt muslimskt som den kvantitativa forskningen skulle önska.

Frédéric Brusi,
doktorand i religionshistoria,

Stockholms Universitet

75 kommentarer:

 1. Tar Musaefendic upp bidragsberoende och vänsterpartiernas stora acceptans för islamister? Två bidragande orsaker som uppenbart måste undersökas även om de kan te sig kontroversiella.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej .. du behöver ett lån ??

   behöver du en brådskande dag låne xmas lån, företagslån, huslån, ETC vi ger ut lån med låg interstakt på 1% och emaill oss nu så att du kan få ditt lån inom de kommande 24 timmarna i ditt bankkonto okej Email: (remy.credit111@gmail.com)


   Maila oss nu för ditt lån (REMY.CREDIT111@GMAIL.COM)

   Radera
 2. https://timbro.se/integration/varfor-rostar-sveriges-muslimer-inte-borgerligt/

  Läs rapporten, vettja!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej,
   Är du affärsman eller kvinna? Om du har någon ekonomisk röra eller behöver du pengar för att starta ditt eget företag? Du behöver kredit för att betala skulden? Om du har en låg kredit värdering och bank / andra lokala finansiella institutioner har svårigheter att få lån från? Personligt lån, Business Expansion, Entreprenörskap och utbildning, skuldkonsolidering, hårda pengar lån. Tja, du behöver ett lån eller finansiering av någon anledning. Vi erbjuder lån med låg ränta på 2%, var god kontakta oss med en ständig följeslagare genom denna e-postadress (gonzaleandresloan@gmail.com)

   Radera
 3. Jo, jag hade skummat igenom den artikel som du länkar till, men trodde att den snarare var ett referat än själva rapporten. Nåväl.

  Så vitt jag kan se anser Musaefendic att det största problemet är en viss främlings- och islamfientlighet hos de borgerliga partierna. Annars stämmer sakfrågorna hyggligt väl och den borgerliga politiken om jobb före bidrag borde attrahera fler muslimer än vänsterns "omhändertagandepolitik" som resulterat i utanförskap och segregation. Men det är ju vad han hoppas på bara. Med tanke på den stora andel som sympatiserar med S, V och MP verkar omhändertagandepolitiken vara attraktiv och segregation som konsekvens åtminstone acceptabel.

  Med tanke på att muslimerna som deltog i Bäckelies undersökning i sakfrågor har så annorlunda syn på samhället än vad S, MP och V har, känns det svårt att förklara att deras sympatier med dessa partier skulle bero på avståndstagande från de borgerliga partierna. Snarare borde man känna sig alienerad från hela partisystemet. Jag har för mig att Bäckelie också luftar den förståelsen. Men sådana kommentarer innebär mest bara att mysteriet tätnar.

  Innan jag fortsätter resonemanget bör jag påpeka att vi inte har fog till att tala om vad muslimer I ALLMNÄNHET har för partisympatier. Bäckelies undersökning baseras på ett urval av deltagare på en konferens anordnad av Sveriges Unga Muslimer (SUM), en organisation inom sfären kring Muslimska brödraskapet i Sverige. SUM utmärkte sig nyligen för att ha förlorat sitt statsbidrag pga att ha utgjort "en miljö där det förekommer individer som inte respekterar demokratins idéer, inklusive principen om jämställdhet och förbud mot diskriminering."

  Ett urval av SUM-konferensdeltagare kan inte utan vidare betraktas som representativt för alla muslimer i Sverige. Bäckelies uppsats innehåller inte heller någon vidare statistik analys av den insamlade informationen. Han förefaller inte vara bekant med kvantitativ metodik. Med andra ord skall man ta undersökningens resultat med en stor nypa salt. Till Bäckelies försvar skall nämnas att han ägnar en stor del av sin text till att förklara varför man INTE skall dra för stora växlar av en sådan här undersökning.

  Men det faktum att Bäckelies undersökning är den enda vi har avslöjar någonting om sakernas tillstånd: Hur stor kunskapsbristen är om svenska muslimers övertygelser och, per "root cause analysis", hur stor intressebristen är bland svenska religionsvetare. Varför har inte denna undersökning med dess mycket intressanta om än indikativa resultat följts upp av större och mer djupgående undersökningar? Doktoranderna borde flockas som flugor kring en sockerbit.

  Fortsättning följer.

  SvaraRadera
 4. Fortsättning från föregående inlägg.

  Men vi kan ändå spekulera om den typ av muslimer som ingår i urvalet: Varför anser så stor andel av dessa att MP, som har ett program som går stick i stäv med deras övertygelser, att det är sympatiskt?

  Jag tror att MP har haft en alldeles för förlåtande attityd. De har länge framställt sig som vidsynt, tolerant och antirasistiskt. Man har i alla sammanhang hårt profilerat sig mot SD. När Åkesson säger att islam är det största hotet mot Sverige, säger MP "välkomna!". När företrädare för muslimska samfund, många eller alla av dem associerade med Muslimska brödraskapet, har gjort karriär inom partiet har det varit svårt eller omöjligt att kritisera vad de gjort och vilka de haft kontakt med. De här personerna hade funnit en fristad inom MP, de har knappast behövt dölja sina övertygelser utan måste ha funnit att de varit acceptabla inom MP.

  Resten är historia - Kaplan, Khan, Temsamani, etc.

  Notera att Kaplan har varit ordförande för SUM. Bäckelie beskriver honom som något av den stora stjärnan på SUMs konferens. Signalen är tydlig: Om Kaplan, som är "vår" man, sympatiserar med MP utan att behöva göra avkall på sin muslimska övertygelse, så kan även jag göra det.

  Eftersom det till Muslimska brödraskapet knutna SUM utgjorde konferensarrangör kan man också fundera på om urvalets stora andel vänstersympatisörer kan förklaras med hjälp av Muslimska brödraskapets sociala profil. Tänker här på att man i Egypten från start arbetade för att skapa en civil organisation, närmast ett parallellsamhälle, och att bröderna som flydde Nasser till Europa på sextiotalet omedelbart satte igång med att organisera sig på likartat sätt (se Vidino). Man talar nu gärna om det "muslimska civilsamhället" i Sverige. Gardell har liknat MB med det svenska folkhemsbygget. "Omhändertagandepolitiken".

  Min tanke är att brödraskapet känner igen sig i sossarnas syn på samhället - något av ett ingenjörsprojekt för social rättvisa - utan att för den skull göra avkall på sina religiösa övertygelser.

  Nu fick ju Omar Mustafa till slut välja mellan sossarna och IFIS, och valde det sistnämnda, så numera är sympatierna för S bland SUMs unga bröder kanske inte lika starka.

  Men vem vet. Mer forskning behövs. Något att satsa på, Frederic?

  SvaraRadera
 5. I Norge tar man reda på fakta.

  Referat av den väljarundersökning bland invandrare som nyligen genomförts av SSB (norska SCB):

  https://www.minervanett.no/seks-av-ti-fra-asia-og-afrika-stemmer-ap/

  SSBs rapport:

  http://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/_attachment/305795?_ts=15ba9388000

  Till skillnad från den i det här blogginlägget diskuterade undersökningen får man väl anta att SSB gjort sin enligt konstens alla regler. Intressant nog är resultatets tendens i samklang med Bäckelies.

  82 % av de som uppger sig vara muslimer sympatiserar med Arbeiderpartiet, dvs Norges socialdemokratiska parti.

  SvaraRadera
 6. Tack för en ingående analys av forskning och väljarbeteende.

  Jag ifrågasätter inte att muslimer i hög utsträckning röstar på vänsterpartier i Skandinavien. Det jag har svårt att få mitt huvud runt är varför en del lägger så stor vikt kring att förklara muslimskt väljarbeteende med muslimskhet. Det är en alldeles för bred och öppen identitet för att kunna förklara vilken valsedel man stöder. Därför tycker inte jag att det är särskilt mycket väsentlig information i kvantitativa siffror på hur muslimer eller judar eller buddhister röstar. Där behövs det som du också uppmärksammar, mer kvalitativ forskning. -varför- är ju den intressanta frågan.

  Tack för uppmaningen till forskning, men jag är inte klar med mina helgon än, på långa vägar.

  SvaraRadera
 7. Att forska om någonting som är av samhälleligt intresse skulle ju kunna göra er mer relevanta. Jag undrar ibland vad jag får för den verksamhet jag betalar för. (Och jo, värderingar hos nyligen invandrade folkgrupper har större betydelse för oss än sufihelgon. Sorry.)

  Ingen har förklarat "muslimskt väljarbeteende med muslimskhet". Korrelation är inte samma sak som kausalitet. Det är inte bevisat att Bäckelies SUM-sympatisörer röstar rött men tänker blått på grund av att de är muslimer. Men det är ett intressant resultat och man vill veta mer. Vilka andra variabler bidrar till resultatet? Består resultatet idag, efter alla "affärer"?

  Det är inte heller bevisat att de flesta norska muslimer röstar på Arbeiderpartiet för att de är muslimer. Kanske beror det på att de kommer från länder med lågt HDI och att det därför finns en överrisk att de får en socioekonomisk status som innebär att "omhändertagandepolitiken" blir attraktiv. Vilket skulle kunna kontrolleras genom att inkludera personer med olika religion från samma regioner.

  Poängen är att problemet med att en kvantitativ undersökning inte ger hela svaret, inte löses genom att dissa kvantitativ metodik. Det löses genom att göra fler kvantitativa undersökningar, varianter som efterhand täcker det man är ute efter att förstå allt eftersom förståelsen utvecklas och förändras. Gör inte EN undersökning, gör TIO. Gör ett helt forskningsprogram!

  Och krydda gärna med kvalivativa djupintervjuer med ett fåtal personer. Vad som sägs kan bara stå för dessa fåtaliga intervjuoffer, men de kan ändå ge en indikation på varför det förhåller sig som de kvantitativa resultaten visat.

  Allt detta är förstås konventionell kunskap.

  SvaraRadera
 8. Kanske är det tyvärr så att religionsvetenskapen har blivit lite som det står i den här svd-artikeln:

  https://www.svd.se/svenska-universitet-forsvarar-inte-genuin-forskning

  Citat: "I Sverige finns en speciell fake–variant, nämligen doktorsavhandlingar som undersöker ett starkt begränsat material med ett batteri av metoder. Forskaren får sin doktorstitel, men avhandlingens resultat intresserar inte någon."

  SvaraRadera
 9. Multireligionvalsystem i stället för Kyrkoval
  Multireligionval Dell III, Judendom
  Konfliktlösning
  www.multireligionval.info

  SvaraRadera
 10. Behöver du ett brådskande lån för att starta företag, skuldlån? köpa en bil eller ett hus? Om ja, oroa dig inte mer, För vi erbjuder alla typer av lån till en låg och överkomlig ränta på 2,5% utan säkerhet och utan kreditkontroll. Kom tillbaka till oss om du behöver ett lån, vänligen maila mig nu via: (kw007042@gmail.com)

  SvaraRadera
 11. Vi specialiserar oss på finansiella tjänster, som erbjuder lokala och internationella lån, som ger säkrade och osäkrade lånoptioner till individer och samarbetar organ till mycket konkurrenskraftiga lånräntor och flexibla villkor för att möta eventuella finansiella omständigheter. Det spelar ingen roll om du har en dålig kredit värdering, vi kan fortfarande ge dig snabba pengar för det oväntade Kontakta oss nu för Snabba och prisvärda lån som passar alla budgetar och krav: socialfinancelimited8@gmail.com

  SvaraRadera
 12. Hej behöver du ett brådskande lån email oss nu för ett snabbt lån (REMY.CREDIT111@GMAIL.COM)


  Behöver du ett brådskande lån, lånefinansierat lån, lån till lån, etc, ger vi alla typer av lån med en låg ränta på 1% och du får ditt lån inom de närmaste 12 timmarna, maila oss nu för alla typer av lån

  {REMY.CREDIT111@GMAIL.COM}


  Fullständiga namn:
  Land / stat:
  Lånebelopp:
  Lånets längd:
  Ockupation:
  Telefonnummer:
  Ålder:


  kom tillbaka till oss nu om ditt behov ett brådskande lån idag maila oss REMY.CREDIT111@GMAIL.COM

  Företagsnamn: MARY ANNE

  Maila oss nu [remy.credit111@gmail.com]

  SvaraRadera
 13. Hej jag mottar mitt lånebelopp på $ 20,000.00USD från REMY FINK COMPANY EMIAL: REMY.CREDIT111@GMAIL.COM


  behöver du ett brådskande lån inom de närmaste 24 timmarna mitt namn är Mary Anne från Tyskland får jag mitt lån från REMY FINK COMPANY utan stress eller fördröjning om du behöver ett brådskande lån nu utan dröjsmål email han på EMAIL: {remy.credit111 @ gmail.com}


  maila honom nu för ett snabbt lån EMAIL: REMY.CREDIT111@GMAIL.COM


  Gud välsigne dig herr REMY FINK

  SvaraRadera
 14. Privat Lån $ Företag $ Ansök $ Nu.

  Letar du efter ekonomiskt stöd? Behöver du ett brådskande lån för att betala dina räkningar eller skulder? vad som helst lånet kanske du borde

  whats-sap nummer: +17402121556

  kontakta oss idag via email: markwilsonloanfirm01@gmail.com

  SvaraRadera
 15. Behöver du ett brådskande lån? Behöver du någon form av lån för att starta ett företag? Behöver du ett lån att köpa hus eller bil? Eller behöver du ett lån för att betala dina räkningar eller ta hand om dig själv? Om ja, maila oss idag på (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) och få ditt lån ..

  Lån Erbjudande brådskande.

  SvaraRadera
 16. Uppmärksamhet!!!

  Jag är herr Frankling Weadom. Managering Director WEADOM GLOBAL FINANCE. Vi ger för närvarande ut lån till personer som behöver pengar för företag eller att rensa sina räkningar. Vi erbjuder alla typer av lån till individer och samarbetar med 2% diskonteringsränta. för mer information och hur man ansöker e-post oss nu via: Weadomglobalfinance@gmail.com för mer info.

  Hälsningar
  Herr Frankling Weadom
  Managering Director.
  Kontakta E-post: weadomglobalfinance@gmail.com
  Telefon: +1 386 259 1886

  SvaraRadera
 17. Vi erbjuder finansiell konsultation till kunden, företag som söker skuld- / lånefinansiering och söker arbetskapital för att starta ett nytt företag eller att utvidga befintligt företag. Intresserade parter bör kontakta oss för mer information via e-post: financialserviceslimited24@gmail.com

  Behöver du ett lån för att konsolidera din skuld vid 2%? Eller en personlig lån * Företagslån etc. Intresserade parter bör kontakta oss för mer information via e-post: financialserviceslimited24@gmail.com

  Vi har låneprogram skräddarsydda för någon profil och du har kommit till rätt ställe för att tillfredsställa dina affärsbehov. Om ditt företag eller du vet om vilket företag som helst med lönsamma projekt / förslag som behöver finansiering, vänligen skriv oss med lånebehovet. Vänligen kontakta oss för mer information: financialserviceslimited24@gmail.com

  Vänligen skriv oss tillbaka med låneinformationen;
  - Fullständigt namn:
  - Lånbehov behövs:
  - Lånets längd:
  - Syftet med lånet:
  - Stad / Land:
  - Telefon:
  - Hur hörde du talas om oss:

  Kontakta oss för mer information: financialserviceslimited24@gmail.com

  SvaraRadera
 18. Behöver du finansieringshjälp för personliga eller affärsmässiga ändamål? Vi har för närvarande övertagande för småföretagslån, kommersiella lån, byggelån, fastighetsfinansiering, auto lån, personliga lån, hemkapitallån e.t.c, kontakta oss idag via e-post: Elijahloanfirm@outlook.com

  SvaraRadera
 19. Hej alla, jag har sett kommentarer från personer som redan har tjänat sitt NEURON FINANCE AND CREDIT UNION-lån och sedan beslutat att fråga sina rekommendationer och några timmar sedan. Jag frågade mitt personliga bankkonto för totalt $ 30,000.00. Det här är bra nyheter och jag rekommenderar alla som behöver en riktig kredit för att skicka en förfrågan via ditt mail (neuronfinancecreditunion@gmail.com). Eller whatsapp +1 (914) 4656417
    Jag är glad att få det lån jag bad om.

  SvaraRadera
 20. Kära Herr / Fru,
  Behöver du finansiering?
  behöver du ett lån?
  whatsapp oss: +1 309-240-6182
  SMS oss nu :: +1 (406) 224-4793
  Vi ger ut lån till någon individ och företag med 2% ränta årligen. För mer information, kontakta e-post: financialgroupinc1960@outlook.com

  Vi erbjuder snabb finansiering med 2% ränta.
  E-post: financialgroupinc1960@outlook.com

  Herr Michelle Gillis

  SvaraRadera
 21. Vi specialiserar oss på finansiella tjänster, som erbjuder lokala och internationella lån, som ger säkrade och osäkrade lånoptioner till individer och samarbetar organ till mycket konkurrenskraftiga lånräntor och flexibla villkor för att möta eventuella finansiella omständigheter. Det spelar ingen roll om du har en dålig kredit värdering, vi kan fortfarande ge dig snabba pengar för det oväntade Kontakta oss nu för Snabba och prisvärda lån som passar alla budgetar och krav: socialfinancelimited8@gmail.com

  SvaraRadera
 22. Hallå,

  Detta Paul Hart låneföretag och vi ger lån till 3% ränta. Vi specialiserade oss på att erbjuda lönsamma lånlösningar för att möta de ekonomiska behoven hos dem som behöver omedelbara pengar för deras affärsverksamhet eller personliga liv. Med konkurrenskraftiga villkor och flexibla erbjudanden för att minska din ekonomiska börda på ett effektivt sätt med 100% garanti med en enkel onlineapplikationsprocess, vilket i sin tur sparar din dyrbara tid och låter dig få pengar på snabb tid.

  Nedan finns de typer av kommersiella lån som vi presenterar: Kommersiella, Fastigheter, Lånefinansiering, Tillgångsbaserad Finansiering, Investeringslån, Personlig Finansiering, Företagsfinansiering, Utrustning Finansiering, Operationsfinansiering, Medicinsk Utrustning Finansiering, Finansiering av Hyresköp, Finansiering av riskkapitalmängden och många fler. Lån kan nås oberoende av personlig kredit, brist på säkerhet eller kortfristig verksamhet till en räntesats om 3% per år. Jag analyserar dina behov för att nå fram till en lösning. För mer information kontakta oss via e-post: paulhartloanfirm@yahoo.com

  SvaraRadera
 23. Vi erbjuder krediter för 3%, kontakta oss: frankmooreloanfirm400@gmail.com

  SvaraRadera
 24. God dag, jag är en registrerad privatpengare. Vi ger ut lån för att hjälpa människor, företag som behöver uppdatera sin finansiella status över hela världen, med mycket minsta årliga räntesatser så låga som 2% inom ett år till 30 års återbetalningsperioden till någon del av världen. Vi ger ut lån inom intervallet 5 000 euro till 100 000 000 euro. Våra lån är väl försäkrade, för maximal säkerhet är vår prioritet. Intresserad person bör kontakta oss via e-post: (24hourstloancompany1@gmail.com eller info@24hourloan.online)

  SvaraRadera
 25. God dag, jag är en registrerad privatpengare. Vi ger ut lån för att hjälpa människor, företag som behöver uppdatera sin finansiella status över hela världen, med mycket minsta årliga räntesatser så låga som 2% inom ett år till 30 års återbetalningsperioden till någon del av världen. Vi ger ut lån inom intervallet 5 000 euro till 100 000 000 euro. Våra lån är väl försäkrade, för maximal säkerhet är vår prioritet. Intresserad person bör kontakta oss via e-post: (24hourstloancompany1@gmail.com eller info@24hourloan.online)

  SvaraRadera
 26. God dag, jag är en registrerad privatpengare. Vi ger ut lån för att hjälpa människor, företag som behöver uppdatera sin finansiella status över hela världen, med mycket minsta årliga räntesatser så låga som 2% inom ett år till 30 års återbetalningsperioden till någon del av världen. Vi ger ut lån inom intervallet 5 000 euro till 100 000 000 euro. Våra lån är väl försäkrade, för maximal säkerhet är vår prioritet. Intresserad person bör kontakta oss via e-post: (24hourstloancompany1@gmail.com eller info@24hourloan.online)

  SvaraRadera

 27. Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com

  Please Fill the Application Form Below:
  - Complete Name:
  - Loan Amount Needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose Of Loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com,,,

  SvaraRadera
 28. LÅNEERBJUDANDE!!!

  Vi är DIAMOND LOAN FIRM Vi erbjuder både lång och kortfristig lånefinansiering. Vi erbjuder säkra och konfidentiella lån till en mycket låg ränta på 2% per år, Personliga lån, Skuldkonsolideringslån, Venture Capital, Business Loan, Corporate Loans, Educational Loan, Home Loan och Lån av någon anledning!

  Vi är det betrodda alternativet till bankfinansiering, och vår ansökan är enkel och rakt framåt. Vårt lån varierar från $ 5,000.00 till $ 25,000,000.00. (Tjugo fem miljoner dollar). Ytterligare info: Vi blir snabbt det privata, diskreta och serviceorienterade utlåningsvalet för allmänna lån. Vi är företaget att vända sig till när traditionella utlåningskällor misslyckas.

  Om du är intresserad gör det inte
  tveka att kontakta oss med information nedan via Email, diamondloanfirm24@gmail.com

  Varma hälsningar,
  Mr Matt Philips.
  Chef, lån ansökningsavdelning,
  DIAMOND LOAN FIRM.
  E-postadress: diamondloanfirm24@gmail.com

  SvaraRadera
 29. Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { FIFOCapitals@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: FIFOCapitals@gmail.com

  Please Fill the Application Form Below:
  - Complete Name:
  - Loan Amount Needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose Of Loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: FIFOCapitals@gmail.com,,,

  SvaraRadera
 30. God dag jag är herr Christus och jag vill informera dig om hur jag fick mitt lån,
     jag fick mitt lån från Washington Finance med med en kort period på 48 timmar,
    med bara 2% ränta vill jag ha dig där ute och leta efter lån för att också kontakta washington finance och få ditt lån utan förseningar av vad som helst kontakta företaget direkt e-post via (washingtonfinance511@gmail.com

  SvaraRadera
 31. God dag jag är herr Christus och jag vill informera dig om hur jag fick mitt lån,
     jag fick mitt lån från Washington Finance med med en kort period på 48 timmar,
    med bara 2% ränta vill jag ha dig där ute och leta efter lån för att också kontakta washington finance och få ditt lån utan förseningar av vad som helst kontakta företaget direkt e-post via (washingtonfinance511@gmail.com

  SvaraRadera
 32. God dag jag är herr Christus och jag vill informera dig om hur jag fick mitt lån,
     jag fick mitt lån från Washington Finance med med en kort period på 48 timmar,
    med bara 2% ränta vill jag ha dig där ute och leta efter lån för att också kontakta washington finance och få ditt lån utan förseningar av vad som helst kontakta företaget direkt e-post via (washingtonfinance511@gmail.com

  SvaraRadera
 33. God dag jag är herr Christus och jag vill informera dig om hur jag fick mitt lån,
     jag fick mitt lån från Washington Finance med med en kort period på 48 timmar,
    med bara 2% ränta vill jag ha dig där ute och leta efter lån för att också kontakta washington finance och få ditt lån utan förseningar av vad som helst kontakta företaget direkt e-post via (washingtonfinance511@gmail.com

  SvaraRadera
 34. God dag jag är herr Christus och jag vill informera dig om hur jag fick mitt lån,
     jag fick mitt lån från Washington Finance med med en kort period på 48 timmar,
    med bara 2% ränta vill jag ha dig där ute och leta efter lån för att också kontakta washington finance och få ditt lån utan förseningar av vad som helst kontakta företaget direkt e-post via (washingtonfinance511@gmail.com

  SvaraRadera
 35. Hej .. du behöver ett lån ??

  behöver du en brådskande dag låne xmas lån, företagslån, huslån, ETC vi ger ut lån med låg interstakt på 1% och emaill oss nu så att du kan få ditt lån inom de kommande 24 timmarna i ditt bankkonto okej Email: (remy.credit111@gmail.com)


  Maila oss nu för ditt lån (REMY.CREDIT111@GMAIL.COM)

  SvaraRadera
 36. Dear Sir/Madam
  I am Mr kadir Are you a business man or woman? Are you in any financial stress or do you need funds to start up your own business? Do you need a loan or for any reason

  funding such as, a) Personal Loan, Business Expansion.b) Business Start-up and Education.c) Debt Consolidation.? I can help you with the urgent loan you need.contact

  us at globalserviceloana@gmail.com

  SvaraRadera
 37. Hej alla
  Jag är en ansedd långivare som ger lån till alla individer, både funktionshindrade och icke-funktionshindrade. Jag ger ut lån till både anställda och arbetslösa, hittills kommer du att kunna betala tillbaka i rätt tid.

  Behöver du ett företagslån?
  Behöver du ett personligt lån?
  Vill du refinansiera?
  Behöver du ett hypotekslån?
  Vill du betala din skuld?

  Jag ger ut lån med en låg ränta på 2%, så du kan se att det har gjorts lätt.

  Alla intresserade sökande bör kontakta oss.

  E-post: (mrslindarobertloanfirm@outlook.com)

  hemsida: http://privatelanders12.wixsite.com/loan

  Tack och jag väntar på din ansökan

  Vänliga hälsningar
  Fru Linda Robert.

  SvaraRadera
 38. Ansök om alla typer av lån här.

  Kontakta oss via whats app +919035538183

  aljfinance@hotmail.com

  SvaraRadera
 39. BEHÖVER DU ETT LÅN? OM JA E-post: info.adolfrogerloans@yahoo.com: FÖR DIN LÅN I DAG, VI ÄR PÅ DIN SERVICE.

  Kära Herr / Fru,

  behöver du ett lån? Är du intresserad av att få någon form av lån?
  Eller är du ekonomiskt orolig? Har du en skuld att betala? Om ja,
  Vi ger ut lån till alla delar av världen. För att få ditt lån idag,
  Kontakta oss nu Via företaget E-postadress på: info.adolfrogerloans@yahoo.com

  Vi förväntar dig att du snabbt svarar, vi är till din tjänst.

  Vänliga hälsningar,
  Adolf Roger
  M / D

  Kontakt: info.adolfrogerloans@yahoo.com, för ditt lån idag är vi till din tjänst.

  SvaraRadera
 40. Att få ett legitimt lån har alltid varit ett stort problem För kunder som har ekonomiskt problem och behöver lösningar på det. Frågan om kredit och säkerheter är
  något som kunderna alltid är oroliga för när de söker ett lån från en legitim långivare. Men .. vi har gjort skillnaden i utlåningsindustrin. Vi kan
  ordna ett lån från intervallet $ 5.000.00 USD till $ 500.000.000.00 USD så lågt som 3% intresse Vänligen svara genast på detta email:
  billjohnson.loanfirm011@gmail.com

  Våra tjänster omfattar följande:

  Skuldkonsolidering

  Andra hypotekslån

  Business Loans

  Personliga lån

  Internationella lån

  Lån för alla slags

  Familjelån

  Vi finansierar småskaliga låneföretag, mellanhänder, småskaliga finansinstitut för att vi har obegränsad kapital. För ytterligare detaljer att gå om att skaffa ett lån
  kontakta oss, vänligen svara genast på detta email: billjohnson.loanfirm011@gmail.com


  Mr Bill Johnson

  SvaraRadera
 41. Hej kompisar,

  Vi är investerare som tillhandahåller tillförlitliga lån till enskilda och finansiering för företag och projekt påbörjas. Behöver du ett legitimt, ärligt, ansett och snabbt lån? Vi erbjuder lån som sträcker sig från € 10.000,00 till € 850.000.000.00. Vi kan hjälpa dig med 100% garanti på ett lån med låg ränta på 2% och lånens varaktighet 1 till 40 år för att betala tillbaka lånet säkert och osäkert. Intresserade personer ska kontakta oss via e-post: info.cashcraft84@gmail.com

  INFO CASH CRAFT LTD
  Copyright 2018. Alla rättigheter förbehållna.

  SvaraRadera
 42. Kära Herr / Fru

  Larry Financial Loan Firm, erbjuder rätt lösning för dina ekonomiska behov. Vi skiljer sig från andra fordringsägare eftersom vi tror på kundtjänst och vi stannar hos dig tills du får resultaten.

  I allmänhet tillhandahåller vi hypotekslån, lån till investerare, lån, lån, lån, lån, personlån, internationella lån mm med räntor under 2%. Kontakta oss via e-post: larrylugardfinancialloanfirm@gmail.com

  Nedan finns de nödvändiga detaljerna:


  Ditt fullständiga namn: ________________________
  Land; _________________________
  Skick: ________________________
  Hemadress: _______________________
  karriär: _________________________
  Ålder: _________________________________
  Syftet med lånet: ___________________________
  Belopp som krävs: __________________________
  Lånets längd: _________________________
  Kön: __________________________
  Tel: __________________________________


  Med vänliga hälsningar

    Larry Lugard

  SvaraRadera
 43. behöver du ett lån? Är du i en finanskris eller behöver pengar för att starta ditt eget företag? Behöver du ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar eller starta ett företag bra? Har du en kredit värdering är låg och det är svårt att få kapital lån från lokala banker och andra finansiella institutioner? Här är din chans att få ett lån från vår organisation. Vi erbjuder speciella lån för följande ändamål och mer. Personliga lån, företagsexpansion och start av verksamhet, utbildning, skuldkonsolidering, finansiella lån och fasta. Vi erbjuder lån till låg ränta på 2%. Kontakta oss idag via e - williamsloanfundshelp@gmail.com

  SvaraRadera
 44. Hej, Det här är att informera allmänheten om att Timothy Jeter är en privat långivare som har öppnat ekonomiska möjligheter för alla som behöver ekonomisk hjälp. Vi erbjuder 2% räntelån till personer och företag med tydliga och förståliga villkor. Ring oss idag via e-post till: infocreditfinance768@gmail.com

  SvaraRadera
 45. Hej Sir / Fru

  Larry Lugard finansiella lån, lånet erbjuds nu till en räntesats om 2%. Vi erbjuder följande typ av lån: Projektlån, refinansieringslån, företagslån, investeringsfordon eller fordonslån, studielån, skuldkonsolidering, bostadslån, konsumentlån, resor och semesterkrediter, jul och nyårskrediter. Kontakta Larry Lugard finansiella lånskontor via e-postföretag: larrylugardfinancialloanfirm@gmail.com
  Med respekt,
  Info service,
  E-post: larrylugardfinancialloanfirm@gmail.com

  Larry Lugard finansiellt lån företag.

  Tack

    Larry Lugard

  SvaraRadera
 46. Hej alla,
  Vi hjälper dig att förverkliga din dröm, det är tillräckligt för dig att filma dåligt hela tiden, du kan få ditt drömlån du behöver på europafinancialgrowth@gmail.com utan förseningar till låg ränta på 2%. Ansök nu .
  Macus

  SvaraRadera
 47. Hej alla. Jag såg kommentarer från personer som redan fått sitt lån från rena hjärtlån och då bestämde jag mig för att söka efter deras rekommendationer och för några timmar sedan bekräftade jag på mitt eget bankkonto ett totalt belopp på $ 50.000 som jag bad om. Det här är verkligen en bra nyheter och jag råder alla som behöver ett riktigt lån att ansöka via deras email: neuronfinancecreditunion@gmail.com Eller du kan skriva honom via: +19144656417

  SvaraRadera
 48. Är du svartlistad? Kämpar för att få ett personligt lån? Har din ansökan blivit DECLINED på grund av låg kreditpoäng? Över förbundna? Överkomliga? Men du vet att du har råd med det här lånet. Lån Godkända inom 4-6 timmar, du kan maila oss på: russell.credit40@gmail.com

  SvaraRadera
 49. Är du svartlistad? Kämpar för att få ett personligt lån? Har din ansökan blivit DECLINED på grund av låg kreditpoäng? Över förbundna? Överkomliga? Men du vet att du har råd med det här lånet. Lån Godkända inom 4-6 timmar, du kan maila oss på: russell.credit40@gmail.com

  SvaraRadera
 50. Uppmärksamhet:
  Letar du efter en REAL FINANCIAL LOAN COMPANY för att ge dig lån mellan 5.000 Euro och 5.000.000 Euro (för ett företag eller företagslån, personligt lån, bostadslån, billån, skuldkonsolideringslån, riskkapital, sjukvårdslån etc.)
  Eller har du blivit nekat ett lån från en bank eller finansinstitut på grund av en orsak eller den andra?
  Ansök nu och få ett verkligt finansiellt lån behandlat och godkänt inom 3 dagar.
  METODIST LIMELIGHT CO-OPERATIVE LOAN COMPANY, vi är en "internationellt ackrediterad lånegivare" som ger reella finansiella lån till personer och företag med låg ränta på 2% med ditt giltiga identitetskort eller ditt lands internationella pass för verifikation.
  Vårt lån Återbetalning startar 1 (Ett) år efter att du har fått ditt lån och återbetalningstiden varierar mellan 3 och 35 år.

  För omedelbar reaktion och bearbetning av ditt lån begärs inom 2 arbetsdagar,
  Kontakta oss direkt via detta email: methodistcooperativeloan@gmail.com


  Kontakta oss med följande information:

  Fullständiga namn:____________________________
  Belopp som behövs som lån: ________________
  Lånets längd: _________________________
  Syftet med lånet: ______________________
  Födelsedatum:___________________________
  Kön:_______________________________
  Civilstånd: __________________________
  Kontakt Adress:_______________________
  Stad / Postnummer: __________________________
  Land:_______________________________
  Ockupation:____________________________
  Mobiltelefon:__________________________

  Skicka din begäran om omedelbart svar på: methodistcooperativeloan@gmail.com

  Tack.
  Fru kathy hall
  Direktör.
  METODIST LIMELIGHT CO-OPERATIVE LOAN COMPANY
  E-post: methodistcooperativeloan@gmail.com

  SvaraRadera
 51. BEHÖVER DU ETT LÅN? OM JA E-post: Mustafabello83@gmail.com FÖR DIN LÅN I DAG, VI ÄR PÅ DIN SERVICE.

  SvaraRadera
 52. Hej,

  Detta Paul Hart låneföretag och vi ger lån till 3% ränta. Vi specialiserade oss på att erbjuda lönsamma lånlösningar för att möta de ekonomiska behoven hos dem som behöver omedelbara pengar för deras affärsverksamhet eller personliga liv. Med konkurrenskraftiga villkor och flexibla erbjudanden för att minska din ekonomiska börda på ett effektivt sätt med 100% garanti med en enkel onlineapplikationsprocess, vilket i sin tur sparar din dyrbara tid och låter dig få pengar på snabb tid.

  Nedan finns de typer av kommersiella lån som vi presenterar: Kommersiella, Fastigheter, Lånefinansiering, Tillgångsbaserad Finansiering, Investeringslån, Personlig Finansiering, Företagsfinansiering, Utrustning Finansiering, Operationsfinansiering, Medicinsk Utrustning Finansiering, Finansiering av Hyresköp, Finansiering av riskkapitalmängden och många fler. Lån kan nås oberoende av personlig kredit, brist på säkerhet eller kortfristig verksamhet till en räntesats om 3% per år. Jag analyserar dina behov för att nå fram till en lösning. För mer information kontakta oss via e-post: paulhartloanfirm@yahoo.com

  SvaraRadera
 53. Behöver du ekonomisk hjälp? Vi ger ut lån med 2% Ränta, från $ 3,000.00 Euros till 15.000.000.00 Euros varaktighet 1 år till 20 år. Om du är intresserad kontakta oss på (comprehensiveloanservices007@gmail.com) för mer information.

  * Kommersiella lån.
  *Personliga lån.
  * Business Loans.
  * Investeringar Lån.
  * Utvecklingslån.
  * Förvärvslån.
  * Byggelån.
  * Business Loans och många fler:

  Vänliga hälsningar
  Mr Carter Collins

  SvaraRadera
 54. Behöver du en lån om det gäller nu.

  Vi erbjuder lån och finansiella tjänster av alla slag. Vårt lån varierar från företag till personliga lån eller långa eller korta villkor med gynnsamma räntor (2%). Vår låneprocess är väldigt snabb och pålitlig med garantier. För mer information om våra tjänster, besök oss på vår email; luiscarlosfinance@outlook.com snälla låt oss veta hur mycket lån du behöver och vill ha lånets varaktighet. Vi hoppas att höra från dig. Du kan skicka ett meddelande till e-postadressen nedan. luiscarlosfinance@outlook.com

  OBS! Alla e-postmeddelanden ska skickas till: luiscarlosfinance@outlook.com

  SvaraRadera
 55. Är du i någon form av finansiellt lån problem, eller behöver du ett snabbt lån för att städa upp din debit och komma tillbaka till affärer till mycket låga räntor? Om ja, är intresserade kunder att kontakta oss nu via Email nedan: tonymontanaxmasloan@gmail.com
  Våra tjänster omfattar följande:
  * Lån till svartlistade kunder:
  * Skuldkonsolideringslån:
  * Bil lån:
  * Business Loan:
  * Personligt lån:
  * Internationella lån:
  * Utbildningslån:
  * Hypotek:
  * Refinansiering lån:
  * Bostadslån:
  Kontakta oss via e-post: tonymontanaxmasloan@gmail.com

  SvaraRadera
 56. Hej,

  Letar du efter ett skuldkonsolideringslån, osäkra lån, företagslån, hypotekslån, billån, studielån, personliga lån, riskkapital mm! Jag är en privat långivare, jag ger lån till företag och privatpersoner med låga och rimliga räntor på 2%. E-post till:
  christywalton355@gmail.com

  SvaraRadera
 57. Hej, du behöver ett brådskande lån för nästa 24-timmars email, nu för din julkredit till lägsta pris på 1%

  Skicka oss nu REMY.CREDIT111@GMAIL.COM

  Fullständigt namn

  land:

  Lånebelopp:

  Lånets varaktighet:

  emaill (remy.credit111@gmail.com)
  svar

  SvaraRadera
 58. Hej alla,

  Har du letat efter finansieringsalternativ för ditt nya bostadsinköp, byggande, fastighetslån, refinansiering, skuldkonsolidering, personligt eller affärsmässigt ändamål? Välkommen till framtiden! Finansiering görs enkelt med oss.Kontakta oss när vi erbjuder vår finansiella tjänst till en låg och överkomlig ränta på 3% för lång och kort löptid. Intresserad sökande bör kontakta oss för ytterligare lån förvärvsprocedurer via: Angel.raziel.loan.investment @ gmail.com

  E-post: Angel.raziel.loan.investment@gmail.com

  Vänliga hälsningar,
  Fru Angel Walker

  SvaraRadera
 59. Dear Sir / Madam Vi erbjuder för tillfället lån till intresserade personer till en överkomlig pris. Vi erbjuder alla typer av lån till investerare, företag och privatpersoner till en mycket låg ränta. Behöver du ett lån för att utöka ditt företag eller du vill ha ett personligt lån. Skicka oss idag ett lån. Vi erbjuder även billån, hemlån, studielån, investeringslån, skuldkonsolideringslån mm Ansök om ditt lån idag och få det du alltid har önskat. Kontakta oss idag via e-post för mer information.
  E-post: davidraymondinvestment@gmail.com

  SvaraRadera
 60. För att få ett allvarligt lån utan bedrägerier läs detta meddelande

  Att vara flera gånger offer för bluff om lån av pengar mellan privat och ens på grund av att jag förlorade min dotter Océane.
  Jag slutade hitta en god viljans person som gav mig ett lån på 28 000 € som jag ville ha i flera år och tack vare henne kunde jag realisera mina drömmar; betalade mina skulder och tjäna pengar. Du kan kontakta henne om du behöver ett lån av olika personliga skäl. Två av mina kollegor fick också lån utan svårigheter. Här är hans E-post:

  E-post: angelemaurin16@gmail.com

  E-post: angelemaurin@outlook.com

  SvaraRadera
 61. 1

  För att få ett allvarligt lån utan bedrägerier läs detta meddelande

  Att vara flera gånger offer för bluff om lån av pengar mellan privat och ens på grund av att jag förlorade min dotter Océane.
  Jag slutade hitta en god viljans person som gav mig ett lån på 28 000 € som jag ville ha i flera år och tack vare henne kunde jag realisera mina drömmar; betalade mina skulder och tjäna pengar. Du kan kontakta henne om du behöver ett lån av olika personliga skäl. Två av mina kollegor fick också lån utan svårigheter. Här är hans E-post:

  E-post: angelemaurin16@gmail.com

  E-post: angelemaurin@outlook.com

  SvaraRadera
 62. 2

  För att få ett allvarligt lån utan bedrägerier läs detta meddelande

  Att vara flera gånger offer för bluff om lån av pengar mellan privat och ens på grund av att jag förlorade min dotter Océane.
  Jag slutade hitta en god viljans person som gav mig ett lån på 28 000 € som jag ville ha i flera år och tack vare henne kunde jag realisera mina drömmar; betalade mina skulder och tjäna pengar. Du kan kontakta henne om du behöver ett lån av olika personliga skäl. Två av mina kollegor fick också lån utan svårigheter. Här är hans E-post:

  E-post: angelemaurin16@gmail.com

  E-post: angelemaurin@outlook.com

  För att få ett allvarligt lån utan bedrägerier läs detta meddelande

  Att vara flera gånger offer för bluff om lån av pengar mellan privat och ens på grund av att jag förlorade min dotter Océane.
  Jag slutade hitta en god viljans person som gav mig ett lån på 28 000 € som jag ville ha i flera år och tack vare henne kunde jag realisera mina drömmar; betalade mina skulder och tjäna pengar. Du kan kontakta henne om du behöver ett lån av olika personliga skäl. Två av mina kollegor fick också lån utan svårigheter. Här är hans E-post:

  E-post: angelemaurin16@gmail.com

  E-post: angelemaurin@outlook.com

  SvaraRadera
 63. Kära lån sökare

  Är du några ekonomiska svårigheter? Vill du starta ditt eget företag? Detta lånebolag grundades av en mänsklig rättighetsorganisation över hela världen vars enda syfte var att hjälpa de fattiga och människor som upplever ekonomiska svårigheter. Om du vill ansöka om ett lån, vänligen återvänd till oss med detaljerna via e-post. E-post: {emilianotrustfunding@linuxmail.org} eller {emilianotrustfundings@gmail.com)

  Namn:
  Lånebelopp:
  Lånets längd:
  Telefon nummer:

  SvaraRadera
 64. Letar du efter ett skuldkonsolideringslån, osäkra lån, företagslån, hypotekslån, billån, studielån, personliga lån, riskkapital mm! Jag är en privat långivare, jag ger lån till företag och privatpersoner med låga räntor och rimliga räntor på 2%. E-post till: christywalton355@gmail.com

  SvaraRadera

 65. Philip Merk lånet fast, Inc.

  Vi er private internasjonale penger långivere. Vi tilbyr
  Ulike lån til en svært lav rente på tre prosent
  Hvert år. Våre midler kommer utelukkende fra private og
  Kommersielle investeringsporteføljer som gir vårt direkte ansvar
  Er.

  VI BIETEN FOLGEN ARTEN AV DARLEHEN UTEN SYN TIL 3% ZINS
  * Personlig lån * business lån * investering lån * billån
  * Student Loan * gården lån * House Loan

  Hvis du er interessert i vårt tilbud, vennligst gi en kort tid
  Følgende informasjon til ledelsen via e-post:
  Philipmarkloanfirm8420@gmail.com
  Navn
  Land
  Telefon
  * Nødvendig beløp:
  * Lånet sikt:

  SvaraRadera
 66. God dag herr / fru

  Vi erbjuder lån till privata och kommersiella organ med en mycket låg årlig ränta på 3%, 1 år till 25 års återbetalning. Vi ger ut lån inom intervallet 5 000 till 500 000 000. Det här är att utrota den ökade historien om Bad Credit, och också att skapa stabil vinst för både vårt företag och våra kunder.

  Förlorar du sömn på nätterna oroa dig för hur du får ett lån? Kontakt: Paul Lånbyrå nu via e-post: paulhelpfund@yahoo.com eller WhatsApp: +91 733 787 3110

  Vi erbjuder lån till låg ränta på 3% och vi erbjuder.

  *Personliga lån
  * Skuldkonsolideringslån
  * Venture kapital
  * Business lån
  * Utbildningslån
  *Bostadslån
  * Lån av någon anledning

  För mer brådskande information, kom tillbaka till oss omedelbart. paulhelpfund@yahoo.com eller WhatsApp: +91 733 787 3110
  Hälsningar
  Paul Moritz

  SvaraRadera
 67. Behöver du ett brådskande lån av något slag? Lån för att rensa skulden eller behöver låna dina pengar. För att förbättra ditt företag har du blivit avvisad av banker och andra finansinstitut? Behöver du ett lån eller inteckning? Det här är platsen att se, vi är här för att lösa alla dina ekonomiska problem. Vi lånar pengar till allmänheten. Behöver finansiell hjälp med en dålig fordringsägare som behöver pengar. Att betala för affärsinvesteringar till en rimlig takt på 2%, låt mig använda detta medium för att informera dig om att vi erbjuder tillförlitlig och hjälpsam hjälp och kommer att vara villiga att låna dig. Kontakta oss idag via e-post: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Låneerbjudande

  SvaraRadera
 68. Are you blacklisted? Struggling to get a personal loan? Has your application been DECLINED due to Low Credit Score? Over COMMITTED? Affordability? But you know you can afford this loan. Loans Approved in 4hours, you can email us at opploansLLC@gmail.com

  Names:
  Occupation:
  Loan Amount Needed:
  Loan Duration:
  Your Country:
  Mobile NO:
  Purpose Of Loan:
  Email Address:
  monthly income:
  Sex:
  Age:

  Opportunity Financial, LLC

  SvaraRadera
 69. Söker du fora lån? Vi är en registrerad privat långivare. Vi ger ut lån till privatpersoner, företagsorgan och företag som behöver uppdatera sin finansiella status över hela världen, med mycket minsta årliga räntesatser så låga som 3% inom 1 år till 25 års återbetalningsperiod till någon del av världen . Vår skyldighet är att hjälpa de fattiga att få ekonomisk stabilitet för att möta levnadskraven och hjälpa dem som befinner sig i finansiella kriser. De som har blivit allvarligt nedslagna av sina banker, förlorar inte hoppet, se upp till KURT BERGER KREDITS via; (kurt.bergerkredits@gmail.com). Ibland behöver vi alla pengar mycket brådskande, även när vi får en snygg lön eller går bra i affärer på grund av några oväntade utgifter som;
  === hushållsräkningar,
  === wedding,
  === sjukdom eller
  === Bil reparationskostnader kommer upp så, Om du upplever ett hårt slag av otur eller frustration på grund av brist på finansiering, få ett pålitligt låneföretag via: kurt.bergerkredits@gmail.com

  Tillgängliga lån
  1. Personliga lån
  2. Business Loans
  3. Kombinationslån
  4. Huslån
  5. Studentlån e.t.c

  SPECIALFUNKTIONER
  === mega lån upp till- $ 1.000.000.000.00
  === Utnyttja lån upp till $ 1,000,000.00
  === Ingen guarantor, ingen säkerhet krävs
  === Flexibla återbetalningsalternativ med uppehållstid upp till 60 månader
  === Problemfri applikationsprocess
  === Enkel dokumentation
  === Snabbbearbetning och spridning, om intresserad kontakta oss via: kurt.bergerkredits@gmail.com

  Vänliga hälsningar,
  Kurt Berger

  SvaraRadera
 70. Jag är Saara Kemi en privat långivare som gör olika typer av lån till internationella länder med brådskande ränta med 3% Ränta om intresserad vänligen kontakta mig via e-post: saara.kemi@gmail.com

  SvaraRadera
 71. Mitt korta vittnesbörd om hur jag fick ett lån

    Hej alla jag heter Johny Floyd från Texa, United States. Är här för att vittna om hur jag fick mitt lån från herr Elijah efter att jag flera gånger har ansökt om olika lån långivare som lovade att hjälpa men de aldrig gav mig lånet. Fram till dess att min vän presenterade mig för Elijah lovade han att hjälpa mig och han gjorde det som han lovade utan någon form av förseningar. Jag trodde aldrig att det fortfarande finns tillförlitliga långivare förrän jag träffade Elijah som verkligen hjälpte med lånet på 75.000,00 Usd och ändrade min tro. Jag vet inte om du på något sätt behöver ett genuint och brådskande lån. Var fri att kontakta Elijah via hans email: loancreditinstitutions@gmail.com

  SvaraRadera
 72. Mitt korta vittnesbörd om hur jag fick ett lån

    Hej alla jag heter Johny Floyd från Texa, United States. Är här för att vittna om hur jag fick mitt lån från herr Elijah efter att jag flera gånger har ansökt om olika lån långivare som lovade att hjälpa men de aldrig gav mig lånet. Fram till dess att min vän presenterade mig för Elijah lovade han att hjälpa mig och han gjorde det som han lovade utan någon form av förseningar. Jag trodde aldrig att det fortfarande finns tillförlitliga långivare förrän jag träffade Elijah som verkligen hjälpte med lånet på 75.000,00 Usd och ändrade min tro. Jag vet inte om du på något sätt behöver ett genuint och brådskande lån. Var fri att kontakta Elijah via hans email: loancreditinstitutions@gmail.com

  SvaraRadera
 73. Jag är en privat långivare och Investor, Behöver du ett legitimt, ärligt, ansett och snabbt lån? Jag kan hjälpa dig med 100% garanti lån, jag erbjuder affärer och individuellt lån, Mer också vi finansierar alla slags projekt. För mer information kontakta oss på: jonmcguire47@gmail.com.

  SvaraRadera